Utvalget for rustningskontroll og nedrustning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for rustningskontroll og nedrustning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for rustningskontroll og nedrustning
Utvalgsnummer: 1025000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 30.06.1961 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Opprettet 30.06.1961 ved kongelig resolusjon under navnet Det norske nedrustningsutvalg. Ved kgl. res. av 23. januar 1970 ble utvalget reorganisert og gitt sitt nåværende navn. Ved kgl. res. av 29. januar 1982 ble utvalgets mandat ytterligere presisert, og utvalget ble hovedsakelig sammensatt av forskere og andre repr. som har spesiell kompetanse i spm. som berører nedrustning og rustningskontroll. Utvalget er et sakkyndig rådgivende organ for Utenriksdepartementet i spm. som angår rustningskontroll og nedrustning. Utvalget forutsettes å ta stilling til saker på dette felt som Utenriksdepartementet måtte ønske vurdert, og kan selv ta initiativ til framleggelse av konkrete forslag. Spørsmål vedrørende rustningskontroll og nedrustning forutsettes vurdert innen en samlet sikkerhetspolitisk ramme. Utvalget skal stimulere forskning og utredning på feltet rustningskontroll / nedrustning, iverksette konkrete prosjekter samt bidra til informasjonsvirksomhet om nedrustning og rustningskontroll overfor presse, organisasjoner og opinionen generelt.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 22 0 7 147000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 22 0 6 1000000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 13 2 4 1200000 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 13 0 5 1109211 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 13 0 5 1388000 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 13 0 4 1388000 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 13 0 6 1477000 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 13 0 6 87000
1988 Utenriksdepartementet 13 0 5 25000
1989 Utenriksdepartementet 13 0 4 30000
1990 Utenriksdepartementet 13 0 8 2178000
1991 Utenriksdepartementet 13 0 0 0
1992 Utenriksdepartementet 13 0 8 2270000
1993 Utenriksdepartementet 13 0 4 1850000
1994 Utenriksdepartementet 13 0 10 2100000
1995 Utenriksdepartementet 13 0 0 0
1996 Utenriksdepartementet 13 0 0 0
1997 Utenriksdepartementet 13 0 0 0
2002 Utenriksdepartementet 6 20797952
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte
1980 Andre tilknyttede personer Helene Freilem Klingberg 2 230 Programsekretær Av departement
1980 Andre tilknyttede personer Dagny Skauge 2 237 Pensjonist Av departement
1980 Andre tilknyttede personer Helge Jensen 1 301 Avdelingsingeniør Av departement
1980 Andre tilknyttede personer Mette Clifford 2 301 Informasjonssekretær Av departement
1980 Andre tilknyttede personer Thorleif Stokke 1 301 Undervisningsinspektør Av departement
1980 Andre tilknyttede personer Bergfrid Fjose 2 1235 Husmor Av departement
1980 Leder Helge Sivertsen 1 301 Skolesjef Av departement
1980 Sekretær, ikke medlem Kai-Olaf Lie 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Av departement
1980 Vanlig medlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Oscar Værnø 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Forsker Av departement
1980 Vanlig medlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Turid Sand 2 301 Gruppesekretær Av departement
1980 Vanlig medlem Anders C. Sjaastad 1 301 Informasjonssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder Av departement
1980 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement
1980 Vanlig medlem Liv Aasen 2 1001 Stortingsrepresentant Av departement
1980 Vanlig medlem Just Faaland 1 1201 Forskningssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 1201 Førsteamanuensis Av departement
1980 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Odelstingspresident Av departement
1980 Vanlig medlem Wenche Håland 2 1201 Sjefpsykolog Av departement
1980 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant Av departement
1981 Andre tilknyttede personer Helene Freilem Klingberg 2 230 Programsekretær Av departement
1981 Andre tilknyttede personer Dagny Skauge 2 237 Pensjonist Av departement
1981 Andre tilknyttede personer Helge Jensen 1 301 Avdelingsingeniør Av departement
1981 Andre tilknyttede personer Mette Clifford 2 301 Informasjonssekretær Av departement
1981 Andre tilknyttede personer Thorleif Stokke 1 301 Undervisningsinspektør Av departement
1981 Andre tilknyttede personer Bergfrid Fjose 2 1235 Husmor Av departement
1981 Leder Helge Sivertsen 1 301 Skolesjef Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Kai-Olaf Lie 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Av departement
1981 Vanlig medlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig medlem Oscar Værnø 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1981 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Forsker Av departement
1981 Vanlig medlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef Av departement
1981 Vanlig medlem Turid Sand 2 301 Gruppesekretær Av departement
1981 Vanlig medlem Anders C. Sjaastad 1 301 Informasjonssjef Av departement
1981 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder Av departement
1981 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant Av departement
1981 Vanlig medlem Liv Aasen 2 1001 Stortingsrepresentant Av departement
1981 Vanlig medlem Just Faaland 1 1201 Forskningssjef Av departement
1981 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 1201 Førsteamanuensis Av departement
1981 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Odelstingspresident Av departement
1981 Vanlig medlem Wenche Håland 2 1201 Sjefpsykolog Av departement
1981 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant Av departement
1982 Andre tilknyttede personer Helene Freilem Klingberg 2 230 Programsekretær I statsråd
1982 Andre tilknyttede personer Dagny Skauge 2 237 Pensjonist I statsråd
1982 Andre tilknyttede personer Helge Jensen 1 301 Avdelingsingeniø I statsråd
1982 Andre tilknyttede personer Mette Clifford 2 301 Informasjonssekr I statsråd
1982 Andre tilknyttede personer Thorleif Stokke 1 301 Undervisningsins Av departement
1982 Andre tilknyttede personer Bergfrid Fjose 2 1235 Husmor I statsråd
1982 Leder Oscar Værnø 1 301 Ekspedisjonssjef
1982 Leder Helge Sivertsen 1 301 Tidl. Skolesjef I statsråd
1982 Sekretær, ikke medlem Rolf Berg 1 301 Byråsjef Av departement
1982 Sekretær, ikke medlem Kai-Olaf Lie 1 301 Byråsjef I statsråd
1982 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement
1982 Vanlig medlem Just Faaland 1 0 Avdelingsdirektø
1982 Vanlig medlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør I statsråd
1982 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd
1982 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd
1982 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Fil.Dir. I statsråd
1982 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Forsker Av departement
1982 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1982 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd
1982 Vanlig medlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd
1982 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd
1982 Vanlig medlem Turid Sand 2 301 Gruppesekretær I statsråd
1982 Vanlig medlem Anders C. Sjaastad 1 301 Informasjonssjef I statsråd
1982 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd
1982 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder
1982 Vanlig medlem Thor H. Knudsen 1 706 Stortingsrepresentant I statsråd
1982 Vanlig medlem Liv Aasen 2 1001 Stortingsrepresentant I statsråd
1982 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 1201 Førsteamanuensis I statsråd
1982 Vanlig medlem Wenche Håland 2 1201 Sjefpsykolog I statsråd
1982 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant I statsråd
1982 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 1901 Oberst
1983 Leder Oscar Værnø 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1983 Sekretær, ikke medlem Rolf Berg 1 301 Byråsjef Av departement
1983 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement
1983 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd
1983 Vanlig medlem Just Faaland 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd
1983 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd
1983 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Forsker I statsråd
1983 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Forsker I statsråd
1983 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1983 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd
1983 Vanlig medlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd
1983 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd
1983 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd
1983 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd
1983 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 1901 Oberst I statsråd
1984 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1984 Sekretær, ikke medlem Rolf Berg 1 301 Byråsjef Av departement
1984 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement
1984 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd
1984 Vanlig medlem Oscar Værnø 1 301 Ambassadør I statsråd
1984 Vanlig medlem Just Faaland 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd
1984 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd
1984 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Forsker I statsråd
1984 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1984 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd
1984 Vanlig medlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd
1984 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent I statsråd
1984 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd
1984 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd
1984 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd
1984 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 1901 Oberst I statsråd
1985 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1985 Sekretær, ikke medlem Johan Ludvig Løvald 1 301 Byråsjef I kraft av stilling
1985 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement
1985 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd
1985 Vanlig medlem Oscar Værnø 1 301 Ambassadør I statsråd
1985 Vanlig medlem Just Faaland 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd
1985 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd
1985 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Forsker I statsråd
1985 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1985 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd
1985 Vanlig medlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd
1985 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent I statsråd
1985 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd
1985 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd
1985 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd
1985 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 1901 Oberst I statsråd
1986 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1986 Sekretær, ikke medlem Svein Ole Sæther 1 231 Førstekonsulent I kraft av stilling
1986 Sekretær, ikke medlem Johan Ludvig Løvald 1 301 Byråsjef I kraft av stilling
1986 Sekretær, ikke medlem Kai Sandaker 1 301 Førstekonsulent Av departement
1986 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement
1986 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 219 Avdelingsdirektør I statsråd
1986 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Oberst Ii I statsråd
1986 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1986 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd
1986 Vanlig medlem Oscar Værnø 1 301 Ambassadør I statsråd
1986 Vanlig medlem Just Faaland 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd
1986 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd
1986 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Forsker I statsråd
1986 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1986 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd
1986 Vanlig medlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd
1986 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensis I statsråd
1986 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent I statsråd
1986 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 301 Kommandørkaptein I statsråd
1986 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Lege I statsråd
1986 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd
1986 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd
1986 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd
1986 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Bonde I statsråd
1986 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 1902 Professor I statsråd
1987 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1987 Sekretær, ikke medlem Svein Ole Sæther 1 231 Byråsjef I kraft av stilling
1987 Sekretær, ikke medlem Helge Ystgaard 1 301 Førstekonsulent Av departement
1987 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd
1987 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1987 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1987 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd
1987 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensi I statsråd
1987 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 301 Kommandørkaptei I statsråd
1987 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Lege I statsråd
1987 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd
1987 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd
1987 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd
1987 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Lærer I statsråd
1987 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 1902 Professor I statsråd
1988 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1988 Sekretær, ikke medlem Svein Ole Sæther 1 231 Spesialrådgiver I kraft av stilling
1988 Sekretær, ikke medlem Helge Ystgaard 1 301 Førstekonsulent Av departement
1988 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1988 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1988 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd
1988 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensi I statsråd
1988 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Generalsekretær I statsråd
1988 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd
1988 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd
1988 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd
1988 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Lærer I statsråd
1988 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd
1988 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 1201 Kommandør I I statsråd
1988 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 1902 Professor I statsråd
1989 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 9960 Ambassadør I statsråd
1989 Sekretær, ikke medlem Svein Ole Sæther 1 231 Spesialrådgiver I kraft av stilling
1989 Sekretær, ikke medlem Helge Ystgaard 1 301 Førstekonsulent Av departement
1989 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1989 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1989 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd
1989 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensi I statsråd
1989 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Generalsekretær I statsråd
1989 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 301 Kommandør I I statsråd
1989 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd
1989 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd
1989 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd
1989 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Lærer I statsråd
1989 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd
1989 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 1902 Professor I statsråd
1990 Leder Ole Peter Kolby 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1990 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 9960 Ambassadør I statsråd
1990 Sekretær, ikke medlem Helge Ystgaard 1 301 Førstekonsulent Av departement
1990 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1990 Vanlig medlem Svein Ole Sæther 1 231 Spesialrådgiver I kraft av stilling
1990 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd
1990 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Direktør I statsråd
1990 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd
1990 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1990 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd
1990 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd
1990 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensis I statsråd
1990 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Generalsekretær I statsråd
1990 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd
1990 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær I statsråd
1990 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Statsstipendiat I statsråd
1990 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd
1990 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 301 Viseadmiral I statsråd
1990 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Leder I statsråd
1990 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd
1991 Leder Ole Peter Kolby 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1991 Sekretær, ikke medlem Helge Ystgaard 1 301 Rådgiver Av departement
1991 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1991 Vanlig medlem Svein Ole Sæther 1 231 Spesialrådgiver I kraft av stilling
1991 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd
1991 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Direktør I statsråd
1991 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd
1991 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1991 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd
1991 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensi I statsråd
1991 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Lege I statsråd
1991 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær I statsråd
1991 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd
1991 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Leder I statsråd
1991 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd
1991 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 1103 Viseadmiral I statsråd
1992 Leder Hans Jacob Biør Lian 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1992 Medlem og sekretær Helge Ystgaard 1 301 Rådgiver Av departement
1992 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1992 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd
1992 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd
1992 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1992 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd
1992 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Lege I statsråd
1992 Vanlig medlem Finn K. Fostervoll 1 301 Nedrustningsråd Av departement
1992 Vanlig medlem Arild Underdal 1 301 Professor Av departement
1992 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd
1992 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Husmor I statsråd
1992 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef I statsråd
1992 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 1103 Viseadmiral I statsråd
1992 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement
1992 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 9951 Direktør I statsråd
1993 Leder Hans Jacob Biør Lian 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1993 Medlem og sekretær Helge Ystgaard 1 301 Ridgiver Av departement
1993 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 0 Direktør I statsråd
1993 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1993 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd
1993 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør Av departement
1993 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd
1993 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1993 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd
1993 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Lege I statsråd
1993 Vanlig medlem Finn K. Fostervoll 1 301 Nedrustningsråd Av departement
1993 Vanlig medlem Arild Underdal 1 301 Professor Av departement
1993 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd
1993 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Husmor I statsråd
1993 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef I statsråd
1993 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 1103 Viseadmiral I statsråd
1993 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement
1994 Leder Finn K. Fostervoll 1 301 Nedrustningsrid Av departement
1994 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Ridgiver Av departement
1994 Vanlig medlem Gunnar Listerud 1 213 Rådgiver I statsråd
1994 Vanlig medlem Jens Erik Fenstad 1 219 Professor I statsråd
1994 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1994 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass Direktør I statsråd
1994 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør Av departement
1994 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd
1994 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1994 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd
1994 Vanlig medlem Ole-Gerh Røn 1 301 Kommandør Ii I statsråd
1994 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef I statsråd
1994 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement
1994 Vanlig medlem Ivan Kristoffersen 1 1902 Redaktør I statsråd
1995 Leder Finn K. Fostervoll 1 301 Nedrustningsråd Av departement
1995 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Rådgiver Av departement
1995 Vanlig medlem Gunnar Listerud 1 213 Informasjonssje I statsråd
1995 Vanlig medlem Jens Erik Fenstad 1 219 Professor I statsråd
1995 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1995 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd
1995 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør Av departement
1995 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd
1995 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1995 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd
1995 Vanlig medlem Ole-Gerh Røn 1 301 Kommandør Ii I statsråd
1995 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef I statsråd
1995 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement
1995 Vanlig medlem Ivan Kristoffersen 1 1902 Redaktør I statsråd
1996 Leder Finn K. Fostervoll 1 301 Nedrustningsråd Av departement
1996 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Rådgiver Av departement
1996 Sekretær, ikke medlem Eli Jonsvik 2 219 Rådgiver Av departement
1996 Vanlig medlem Gunnar Listerud 1 213 Informasjonssje I statsråd
1996 Vanlig medlem Jens Erik Fenstad 1 219 Professor I statsråd
1996 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1996 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd
1996 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør Av departement
1996 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd
1996 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1996 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd
1996 Vanlig medlem Ole-Gerhard Røn 1 301 Kommandør Ii I statsråd
1996 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Pensjonist I statsråd
1996 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement
1996 Vanlig medlem Ivan Kristoffersen 1 1902 Redaktør I statsråd
1997 Leder Finn K. Fostervoll 1 301 Nedrustningsråd Av departement
1997 Sekretær, ikke medlem Eli Jonsvik 2 219 Rådgiver Av departement
1997 Vanlig medlem Gunnar Listerud 1 213 Informasjonssje I statsråd
1997 Vanlig medlem Jens Erik Fenstad 1 219 Professor I statsråd
1997 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd
1997 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd
1997 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd
1997 Vanlig medlem Ole-Gerhard Røn 1 301 Flaggkommandør I statsråd
1997 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd
1997 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd
1997 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Spesialrådgiver Av departement
1997 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Pensjonist I statsråd
1997 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement
1997 Vanlig medlem Ivan Kristoffersen 1 1902 Redaktør I statsråd
2002 Jacob Børresen 219 Stabssjef
2002 Ragnvald Harry Solstrand 228 Forskningssjef
2002 Geir Lundestad 301 Direktør
2002 Anders C. Sjaastad 301 Direktør
2002 Sverre Lodgaard 301 Direktør
2002 Arne Olav Brundtland 301 Forsker
2002 Annika Susanne Hansen 301 Forsker
2002 Helene Sjursen 301 Forsker
2002 Nina Græger 301 Forsker
2002 Kari Vogt 301 Førsteamanuensis
2002 Christian Borch 301 Programmedarbeider
2002 Liv Astrid Sverdrup 301 Rådgiver
2002 Anne Kristin Sydnes 301 Spesialrådgiver
2002 Kåre Reidar Aas 301 Underdirektør
2002 Anita S. Nergård 1804 Student
2002 Randi Storset Pierre 1805 Fagkonsulent
2002 Ole Danbolt Mjøs 1902 Professor
2003 Geir Lundestad Direktør
2003 Anders C. Sjaastad Direktør
2003 Sverre Lodgaard Direktør
2003 Randi Storset Pierre Fagkonsulent
2003 Arne Olav Brundtland Forsker
2003 Annika Susanne Hansen Forsker
2003 Helene Sjursen Forsker
2003 Nina Græger Forsker
2003 Ragnvald Harry Solstrand Forskningssjef
2003 Kari Vogt Førsteamanuensis
2003 Ole Danbolt Mjøs Professor
2003 Christian Borch Programmedarbeider
2003 Liv Astrid Sverdrup Rådgiver
2003 Anne Kristin Sydnes Spesialrådgiver
2003 Jacob Børresen Stabssjef
2003 Anita S. Nergård Student
2003 Leder Kåre Reidar Aas Underdirektør