Publikasjoner om Privat sektor (marked)

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Privat sektor (marked).

85 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1993 Den offentlige dimensjon. Verdier og styring i offentlig sektor. Eriksen, Erik Oddvar
Bok 2003 Velfærdsstatens Institutioner Christensen, Jørgen Grønnegaard
Bok 2008 Partnerskap : problemløsning og politikk Andersen, Ole Johan og Røiseland, Asbjørn (red.)
Bokkapittel Markedsorienterte reformer i den offentlige forvaltningen. Global nødvendighet eller trussel mot demokratiet? Christensen, Tom
Bokkapittel Storforetak, marked og byråkrati. Berrefjord, Ole & Hernes, Gudmund.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1954 Statsregulering av næringslivet Torsvik, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Pattern in a polycentric firm: behaviour strategies, and their concequences, in an advertising agency. (Magistergradsavhandling). MacDonald, Don
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Modernisering og konsentrasjon. En studie av Norges Råfisklag i et distriktspolitisk perspektiv. Bersvendsen, Bernt Ø.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Bedriftsnedleggelse og statlig inngripen. En undersøkelse av driftsstansen ved Knaben gruver. Askvik, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Organisasjoner i sterkt foranderlige miljøsituasjoners tilpasningstrategier og organisasjonsformer. Sæther, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Statsapparat og interessekonflikt. Ei analyse av tilfellet Hanøy. Bukve, Oddbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Små industriforetaks tilgang til kapital fra Distriktenes Utbyggingsfond. En studie av fondets virksomhet i Telemark 1970-75. Sørlie, Jon Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Offentlig styring og privat engasjement. En studie av framveksten av særomsorger. Ulvenes, Åsmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Lokalisering av videregående skoler. En sammenlikning av lokaliseringsvalg for videregående skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brandsdal, Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Norsk konsesjonspolitikk i Nordsjøen 1965-1977. Utforming av politikk og apparat i usikre og raskt skiftende omgivelser. Opdahl, Nils
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Sosialetat og forebyggende virksomhet. En studie av sosialetatens forhold til større næringsutbygginger i tre kommuner. Zeiner, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Lokalisering - strukturer og prosesser. - Kortbaneflyplasser i Sogn og Fjordane. Solheim, Terje Herman
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Konvergensideal. Konsulentrøyndom. Klientrelasjonar. Ein studie av bruken av private rasjonaliseringsfirma i statlege forvaltningsorganisasjonar m.v. Sægrov, Stein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Banker og demokrati. En empirisk studie av aktørene i forretningsbankenes øverste organ. Hauge, Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Prosjektorganisering i Oljesektoren. En empirisk studie av koordinering ved feltutbygging i Nordsjøen. Røvær, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Årsaker til bruk av leigefirma i verkstadindustrien. Målsetjingar og resultat. Kjersheim, Joar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Oljevern i Sør,Nord og Vest - aktivisering, passivitet og protest. Iverksetting av kommunal oljevernberedskap. Bjerland, Ellaug og A.Hanssen og A.Sønderland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Måloppfatninger hos topplederne i norske avisbedrifter. Gammelsæter, Hallgeir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Avisbedriftenes toppledere og deres ivaretakelse av ledelsesfunksjoner. Svardal, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Kommune og næringsliv. En studie av kontakten mellom bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter i en bykommune. Thorvaldsen, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Ledelsesfunksjoner og lederlæring.- En studie av læring i ledelsen i Sparebanken Vest og Den Norske Stats Husbank. Hustad, Wiggo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Assistansestruktur og etablering av næringsverksemd. Ein studie av idebankprosjektet i sunnhordlandskommunane Ølen, Etne og Sveio. Mundal, Mikkel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Organisering av SAS: Politikk og marked. Kaale, Vegard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Val av ilandføringsstad for Oseberg-oljen og utvidinga av Mongstadraffineriet. Analyse av to beslutningsprosessar i oljepolitikken. Glosvik, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 "Heller småbruker på Vestlandet enn husmann under Fred Olsen..." Ingeniører og arbeidere ved BMV Solheimsviken gjennom modernisering, konserndannelse, omstilling. Braathen, Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Styret i bedrifter. Ein studie om styret sin påverknad i bedriftsleiinga. Manger, Paul Jostein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Fra skipsbygging til fabrikkering av oljeinstallasjoner. Ein studie av Haugesund Mekaniske Verksted. Sirnes, Thorvald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Kommunen og næringslivet. Organiseringen av næringspolitikken i Bergen og Stavanger. Hansken, Hildegunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Integrasjon i industriselskaper. En studie av mekanismer som integrerer toppledere i industriselskapene. Elkem, Norsk Hydro og Hafslund Nycomed. Nesheim, Rolf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 News on assembly Line. Managerial or professional control of the Newspaper? The Transformation of the American Newspaper Industry 1970-1990. Nærø, Gry A.Scholz
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Å gi mangelen på innhold form. Finansieringsform som virkemiddel i kultursektoren. Rydning, Gudmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 "Barna ingen ville ha". En studie av vergerådsvirksomhetens etablering og utvikling 1880-1939. Ludvigsen, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Personalpolitikk, organisasjonsdemografi og virkemåte. En studie av Oseberg produksjon. Fjelldalen, Eva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 "Vi må fungere som om vi hadde konkurranse". Arbeidsorganiseringen i Televerket - Fra forvaltningsbedrift til markedsorganisasjon. Bøen, Godtfred
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Industrial relations in Bangladesh. A study on Labour Unions. Faruk, Reza
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Tusenfryd. Et moderniseringsprogram i Sparebanken Vest. Halvorsen, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Fusjonssynsergier - et Fata Morgana? Et historisk case-studie av fusjonen mellom Christiania Spigerverk og Elkem A/S. Geis, Trude
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Styret - en kanal for politisk styring av privatkapitalistiske foretak? Et casestudie av Tandbergs Radiofabrikk A/S og dets styre i perioden 1972-1978. Haugå, Olav Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Staten og dei private skulane. En relasjonell komparativ analyse av den private skulesektoren i Norge og Danmark. Eikås, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Føretak i endring. Samanhengar mellom teknisk-organisatoriske endringar, sosialisering og kollektiv handling ved A/S Bergens Mekaniske Verksteder, 1940-1955. Høstaker, Roar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Reiselivsnæringens Fellesorganisasjon. En studie av organiseringen av en hybridorganisasjon. Misund, Britt-Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Ledelse i offentlige og private organisasjoner. En kvantitativ studie av vektlegging av ledelsesfunksjoner i perioden 1983-91. Næss, Sturle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Kontinuitet og brudd i utviklingen av juryordningen - en studie av sentrale aktørers policy i perioden 1978-1993. Nilsson, Ruth Irene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Fra marked til politikk. En case-studie av norske myndigheters gassavsetningsstrategi i perioden 1980-1986. Uldal, Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Formingen av den norske siviløkonomprofesjonen etter 1945 - Ledelsesteori som profesjonsstrategi. Lidtun, Vidar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Kvalitetssikring og læring i bedriftsorganisasjonar. Ein studie av korleis kvalitetssikringssystem etter ISO 9000 standard påverkar bedriftsorganisasjonar sine evner til læring og fleksibel utvikling. Styve, Vegar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Brattvåg skipsverft fra spanteloft til utrustning. En studie av småbedriftenes rolle i reindustrialisering av en kriserammet bransje. Fylling, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Nedleggelsen av trikkene i Bergen. En analyse av den politiske prosessen. Henriksen, Roy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Organisasjonsendringer - internkontroll av HMS i praksis. En case-studie av Nordenfjelske Treforedling. Lein, Svend Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Krisepakken for næringslivet i 1992. En beslutningsstudie. Schelderup, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Markedet som problemløser: Effektivisering av den norske kraftsektor, 1980 til 1997. Wiborg, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra indre omstilling til ytre fristilling. En studie av Postverket 1986-1996. Vathne, Kjell Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Systemutvikling som Samarbeid - En studie av hvordan utvikling og innføring av informasjonsteknologi (IT) kan bidra til å forklare fremveksten av nye samarbeidsrelasjoner og organisasjonsformer mellom offentlig og privat sektor. Olsen, Rita D.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Jakten på makten. En studie av utformingen av norsk rovdyrpolitikk. Rideng, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Symbolisme og Effektivitetskrav. Ei undersøking av Totalkvalitet si reise inn og ned i ein organisasjon under nye organisatoriske rammevilkår. Rydland, Monica
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Fylkeskommunal næringspolitikk - aktørar og prosessar. Støyva, Anne Berit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Jeg har aldri hørt om noen som blir syke av å ikke trives. - en studie av de ansattes opplevelser av psykososialt arbeidsmiljø og hvordan man evner å lære ved Hydro Aluminium Karmøy. Grinde, Margrethe Skimmeland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljøbeviste ledere - hva betyr de for organisasjoners miljøsatsing? Husby, Oddrun Solveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljø og bønder. - Ei granskning av staten sin bruk av i miljøvernpolitiske verkemiddel andsynes jordbruket. Sollid, Magnvard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Widerøe flyveselskap. Den lange veien fra ”forvalgningsbedrift” til konkuransebedrift. Johnsen, Beate
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Kan helseinstitusjoner styres som private bedrifter? Om modernisering, effektivisering og internfakturering av kjøkkentjenesten ved Haukeland Sykehus. Vikse, Mentz
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Corporate Social Responsibility for People, Planet and Profit. Brudvik, Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Strategisk & kommunikativ handling - En studie av beslutningsprosessen om å fusjonere to IT- selskap: Unique AS & Webcenter Solutions AS. Haugland, Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 En studie av endring og omstilling ved kontorene i SpareBanken 1 Vest. Havre, Ole Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Fra Ekofisk I til Ekofisk II. En studie av politisk styring av norsk oljevirksomhet, og hvordan dette avspeiler seg i Utvinningstillatelse 018, Ekofisk - lisensen. Kvendseth, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Norske Leders Roller: Effekten av personlige og organisasjonsmessige betingelser for å utøve lederroller i 1999. Vikse, Ole
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Reføydalisering av justissektoren. Dahlberg, Yngve
Rapport 1989 Kommunene og næringslivet. Tre forklaringsperspektiver på organisert tiltaksarbeid i norske kommuner. Vike, Fred Jacob
Rapport 1990 Reformprosesser i domstolene. En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger. Andersen, Benedicte
Rapport 1993 Lokal ruteferdsle mellom lokalsamfunn, stat og kapital. Solem, Tove
Rapport 1995 Teatret og politikken - ei studie av norsk teater som et sosialt felt. Holmin, Ida Marie
Rapport 1998 Om pressestøtten og statens annonseregelverk Grøver, Tone og Klepsvik, Knut
Rapport 2003 Tilskudd til barnehager Kvalvåg, Marianne Iselin, Bakli, Oddbjørg og Sundby, Inger Johanne
Rapport 2003 Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. - En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. Neby, Simon
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Notat 1989 Om statens legitimitet og grense. Eriksen, Erik Oddvar
Notat 2003 Politisk styring og privatisering: holdninger i elitene og befolkningen. Lægreid, Per og Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2007 The Unintended Effects of Private School Competition Andersen, Simon Calmar & Søren Serritzlew