Enheter i Oslo fylke

Enheter lokalisert i fylket Oslo.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 11 Vegdirektoratet
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 0 Statens jernbanetilsyn
301 Oslo 10 Statsministerens kontor
301 Oslo 10 Kunnskapsdepartementet
301 Oslo Kulturdepartementet 33 11 Nasjonalbibliotekaren
301 Oslo 10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges forskningsråd
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norsk utenrikspolitisk institutt
301 Oslo Kulturdepartementet 31 0 Opplysningsvesenets fond
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 0 Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Kunsthøgskolen i Oslo
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT
301 Oslo 10 Barne- og likestillingsdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 0 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 31 0 Norsk romsenter
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 Teknologirådet - sekretariatet
301 Oslo 10 Finansdepartementet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Utlendingsdirektoratet
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Direktoratet for byggkvalitet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 20 0 Barneombudet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 20 0 Forbrukertilsynet
301 Oslo Finansdepartementet 20 0 Statistisk sentralbyrå
301 Oslo Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 32 11 Statsbygg
301 Oslo Finansdepartementet 20 0 Finanstilsynet
301 Oslo Finansdepartementet 20 11 Tolldirektoratet
301 Oslo Finansdepartementet 35 0 Norges Bank
301 Oslo Finansdepartementet 20 11 Direktoratet for økonomistyring
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 31 0 Statens arbeidsmiljøinstitutt
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Utlendingsnemnda
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 0 Husleietvistutvalget
301 Oslo 33 0 Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen
301 Oslo 33 0 Stortingets administrasjon
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 20 11 Mattilsynet - hovedkontoret
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 31 11 Veterinærinstituttet
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)
301 Oslo Olje- og energidepartementet 20 11 Norges vassdrags- og energidirektorat
301 Oslo 10 Klima- og miljødepartementet
301 Oslo 10 Arbeids- og sosialdepartementet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 31 0 Likestillings- og diskrimineringsombudet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 20 11 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
301 Oslo 10 Kulturdepartementet
301 Oslo 10 Landbruks- og matdepartementet
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Norsk filminstitutt
301 Oslo Finansdepartementet 35 0 Børser
301 Oslo 10 Utenriksdepartementet
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 0 Jernbanedirektoratet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarsmateriell
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Direktoratet for e-helse
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 0 Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus
301 Oslo -600 0 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Felles kontraterrorsenter
301 Oslo Utenriksdepartementet 33 0 Det norske fredskorpset
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 Den norske nasjonalkommisjonen for Unesco
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges idrettshøgskole
301 Oslo 10 Helse- og omsorgsdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Oslo og Akershus
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges musikkhøgskole
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Riksteatret
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 33 11 Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 11 Statens lånekasse for utdanning
301 Oslo 10 Justis- og beredskapsdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Oslo
301 Oslo Kulturdepartementet 33 11 Riksarkivet
301 Oslo Klima- og miljødepartementet 31 11 Meteorologisk institutt
301 Oslo Klima- og miljødepartementet 20 0 Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 0 Foreldreutvalget for grunnopplæringen
301 Oslo Kulturdepartementet 20 0 Norsk kulturråd
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Språkrådet
301 Oslo -600 0 Riksrevisjonen
301 Oslo 10 Forsvarsdepartementet
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 0 Forsvarets Forum
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 0 Etterretningstjenesten
301 Oslo 10 0 Nærings- og fiskeridepartementet
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Klagenemnda for industrielle rettigheter
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 33 0 Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 32 0 Garantiinstituttet for eksportkreditt
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 20 0 Landbruksdirektoratet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 De nasjonale forskningsetiske komiteene
301 Oslo Utenriksdepartementet 20 11 Direktoratet for utviklingssamarbeid
301 Oslo 33 0 Ombudsmannen for forsvaret
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 11 Den borgerlige påtalemyndighet: Riksadvokaten
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Direktoratet for forvaltning og IKT
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Statens sivilrettsforvaltning
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Sekretariatet for konfliktrådene
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Politidirektoratet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 11 Generaladvokaten
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Oslo og Akershus
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarsstaben
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 0 Forsvarets høgskole
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarets logistikk organisasjon
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarsbygg
301 Oslo Statsministerens kontor 33 0 Regjeringsadvokaten
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Høyesterett
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Politiets sikkerhetstjeneste
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Datatilsynet
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 35 0 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Norsk pasientskadeerstatning
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Statens helsetilsyn
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Statens legemiddelverk
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Folkehelseinstituttet
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 11 Helsedirektoratet sentralt
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 33 0 Arbeidsretten
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Kunst i offentlige rom
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Norsk lyd og blindeskriftbibliotek
301 Oslo 10 Olje- og energidepartementet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
301 Oslo 10 Samferdselsdepartementet
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 20 11 Arbeids- og velferdsdirektoratet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 31 11 Forbrukerrådet
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 33 0 Trygderetten
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 33 11 Riksmekleren
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 20 0 Pensjonstrygden for sjømenn
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Bioteknologirådet
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Statens strålevern
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 32 0 Statens pensjonskasse
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
301 Oslo Kulturdepartementet 33 11 Nasjonalbibliotekaren Norsk lokalhistorisk institutt
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges forskningsråd Kunnskapssenter for utdanning
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Utdanningsdirektoratet avd Oslo
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Utlendingsdirektoratet Landinfo
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 31 11 Veterinærinstituttet Norsk zoonosesenter
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole avd. Oslo
301 Oslo Klima- og miljødepartementet 20 11 Miljødirektoratet Miljødirektoratet Oslo
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Veterinærhøgskolen
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene Oslo-Kontoret
301 Oslo Forsvarsdepartementet 20 0 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Norwegian Computer Emergency Response Team - NorCERT
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, Oslo, enhet for sjøtransport og havner