Enheter i Oslo fylke

Enheter lokalisert i fylket Oslo.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2017
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 11 Vegdirektoratet
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 0 Statens jernbanetilsyn
301 Oslo 10 Statsministerens kontor
301 Oslo 10 Kunnskapsdepartementet
301 Oslo Kulturdepartementet 33 11 Nasjonalbibliotekaren
301 Oslo 10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges forskningsråd
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norsk utenrikspolitisk institutt
301 Oslo Kulturdepartementet 31 0 Opplysningsvesenets fond
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 Kompetanse Norge
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Kunsthøgskolen i Oslo
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet
301 Oslo 10 Barne- og likestillingsdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 0 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 31 0 Norsk romsenter
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 Teknologirådet - sekretariatet
301 Oslo 10 Finansdepartementet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Utlendingsdirektoratet
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Direktoratet for byggkvalitet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 20 0 Barneombudet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 20 0 Forbrukerombudet
301 Oslo Finansdepartementet 20 0 Statistisk sentralbyrå
301 Oslo Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 32 11 Statsbygg
301 Oslo Finansdepartementet 20 0 Finanstilsynet
301 Oslo Finansdepartementet 20 11 Tolldirektoratet
301 Oslo Finansdepartementet 35 0 Norges Bank
301 Oslo Finansdepartementet 20 11 Direktoratet for økonomistyring
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 31 0 Statens arbeidsmiljøinstitutt
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Utlendingsnemnda
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 0 Husleietvistutvalget
301 Oslo 33 0 Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen
301 Oslo 33 0 Stortingets administrasjon
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 20 11 Mattilsynet - hovedkontoret
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 31 11 Veterinærinstituttet
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)
301 Oslo Olje- og energidepartementet 20 11 Norges vassdrags- og energidirektorat
301 Oslo 10 Klima- og miljødepartementet
301 Oslo 10 Arbeids- og sosialdepartementet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 31 0 Likestillings- og diskrimineringsombudet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 33 0 Likestillings- og diskrimineringsnemnda
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 20 11 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
301 Oslo 10 Kulturdepartementet
301 Oslo 10 Landbruks- og matdepartementet
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Norsk filminstitutt
301 Oslo Finansdepartementet 35 0 Børser
301 Oslo 10 Utenriksdepartementet
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 0 Jernbanedirektoratet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarsmateriell
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Direktoratet for e-helse
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 0 Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus
301 Oslo -600 0 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Felles kontraterrorsenter
301 Oslo Utenriksdepartementet 33 0 Det norske fredskorpset
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 Den norske nasjonalkommisjonen for Unesco
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges idrettshøgskole
301 Oslo 10 Helse- og omsorgsdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Oslo og Akershus
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges musikkhøgskole
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Riksteatret
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 33 11 Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 11 Statens lånekasse for utdanning
301 Oslo 10 Justis- og beredskapsdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Oslo
301 Oslo Kulturdepartementet 33 11 Riksarkivet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 11 Meteorologisk institutt
301 Oslo Klima- og miljødepartementet 20 0 Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 0 Foreldreutvalget for grunnopplæringen
301 Oslo Kulturdepartementet 20 0 Norsk kulturråd
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Språkrådet
301 Oslo -600 0 Riksrevisjonen
301 Oslo 10 Forsvarsdepartementet
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 0 Forsvarets Forum
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 0 Etterretningstjenesten
301 Oslo 10 0 Nærings- og fiskeridepartementet
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Klagenemnda for industrielle rettigheter
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 33 0 Sekretariatet for Maredsrådet og Forbrukertvistutvalget
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 32 0 Garantiinstituttet for eksportkreditt
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 20 0 Landbruksdirektoratet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 De nasjonale forskningsetiske komiteene
301 Oslo Utenriksdepartementet 20 11 Direktoratet for utviklingssamarbeid
301 Oslo 33 0 Ombudsmannen for forsvaret
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 11 Den borgerlige påtalemyndighet: Riksadvokaten
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 0 Direktoratet for nødkommunikasjon
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Direktoratet for forvaltning og IKT
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Statens sivilrettsforvaltning
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Sekretariatet for konfliktrådene
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Politidirektoratet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 11 Generaladvokaten
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Oslo og Akershus
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarsstaben
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 0 Forsvarets høgskole
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarets logistikk organisasjon
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarsbygg
301 Oslo Statsministerens kontor 33 0 Regjeringsadvokaten
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Høyesterett
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Politiets sikkerhetstjeneste
301 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Datatilsynet
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 35 0 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Norsk pasientskadeerstatning
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Statens helsetilsyn
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Statens legemiddelverk
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Folkehelseinstituttet
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 11 Helsedirektoratet sentralt
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 33 0 Arbeidsretten
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Kunst i offentlige rom
301 Oslo Kulturdepartementet 33 0 Norsk lyd og blindeskriftbibliotek
301 Oslo 10 Olje- og energidepartementet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
301 Oslo 10 Samferdselsdepartementet
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 20 11 Arbeids- og velferdsdirektoratet
301 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet 31 11 Forbrukerrådet
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 33 0 Trygderetten
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 33 11 Riksmeklingsmannen
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 20 0 Pensjonstrygden for sjømenn
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Bioteknologirådet
301 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 32 0 Statens pensjonskasse
Lokale avdelinger per 01.01.2017
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
301 Oslo Kulturdepartementet 33 11 Nasjonalbibliotekaren Norsk lokalhistorisk institutt
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet avd Oslo
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Utlendingsdirektoratet Landinfo
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 31 11 Veterinærinstituttet Norsk zoonosesenter
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole avd. Oslo
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen, avd. kontor Oslo
301 Oslo Klima- og miljødepartementet 20 11 Miljødirektoratet Miljødirektoratet Oslo
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Veterinærhøgskolen
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene Oslo-Kontoret
301 Oslo Forsvarsdepartementet 20 0 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Norwegian Computer Emergency Response Team - NorCERT
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, Oslo, enhet for sjøtransport og havner