Enheter i Sør-Trøndelag fylke

Enheter lokalisert i fylket Sør-Trøndelag.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1601 Trondheim Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Norges geologiske undersøkelse
1601 Trondheim Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.
1601 Trondheim Kunnskapsdepartementet 31 0 Tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning
1601 Trondheim Klima- og miljødepartementet 33 0 Artsdatabanken
1601 Trondheim Kulturdepartementet 33 0 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
1601 Trondheim Klima- og miljødepartementet 20 11 Miljødirektoratet
1640 Røros Klima- og miljødepartementet 31 0 Norsk kulturminnefond, Sekretariatet
1601 Trondheim Justis- og beredskapsdepartementet 33 11 Domstoladministrasjonen
1601 Trondheim Nærings- og fiskeridepartementet 35 0 Garantikassen for fiskere
1601 Trondheim Arbeids- og sosialdepartementet 20 11 Direktoratet for arbeidstilsynet
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1601 Trondheim Samferdselsdepartementet 20 11 Vegdirektoratet Veg og trafikkfaglig senter
1601 Trondheim Samferdselsdepartementet 20 0 Statens jernbanetilsyn Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet
1601 Trondheim Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 0 Husleietvistutvalget Husleietvistutvalget, Trondheim
1636 Meldal Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Norges geologiske undersøkelse Nasjonalt Borkjerne og Prøvesenter - NGU Geodatasenter Løkken