Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond SND

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1993 Ny via sammenslåing

Navn: Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond SND
Kort navn: SND
Tilknytningsform: Særlovsselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Om etableringen av SND - se bl.a. Ot.prp.nr.5 1991-92, jf lov av 3. juli 1992 nr. 97. Loven legger rammene for driften av SND
SND på internett www.snd.no

01.01.1997 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.07.2000 Består via innlemming

Innlemmede enheter:


Endringen må ses i lys av sammenslåingen av Statens Kornforretning, Omsetningsrådet og Fraktkontoret for slakt til Statens landbruksforvaltning. I denne prosessen ble en del oppgaver også overført fra Statens landbruksbank til Statens Landbruksforvaltning (SLF). Resten av virksomheten i Statens landbruksbank ble avviklet og ressursene overført til SND fra 1.7.2000.

Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 161

30.06.2002 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

SND Invest AS var opprinnelig et heleid datterselskap av SND. Selskapet ble etablert som aksjeselskap i 1998, etter tidligere å ha utgjort egenkapitaldivisjonen i SND siden 1993.Stortinget vedtok 06.12.01 å gi Nærings- og handelsdepartementet (NHD) fullmakt til å lage et opplegg for å gjennomføre salg av SND Invest AS. NHD besluttet at i første omgang skulle aksjene i SND Invest AS overføres fra SND til NHD. Aksjeoverføringen ble gjennomført pr. 30.06.02.

Jf. St.meld. nr. 51 (1996-97) Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Innst. S. nr. 283 (1996-97)

31.12.2003 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Virksomheten i de fire institusjonene Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd inngår fra 1.1.2004 i det nye særlovsselskapet Innovasjon Norge.

Se (http://odin.dep.no/repub/03-04/otprp/14)Ot.prp.nr.14 2003-04 Om lov om Innovasjon Norge, (http://www.stortinget.no/inno/inno-200304-030.html)Innst.O.nr.30 2003-04 og (http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-043.html)Besl.O.nr.43 2003-04.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.