Forbrukerrådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

07.07.1953 Nyopprettelse

Navn: Forbrukerrådet
Kort navn: Forbrukerrådet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Initiativet til opprettelsen av Forbrukerrådet kom fra kvinnebevegelsens og arbeiderbevegelsens organisasjoner. Sosialdepartementet oppnevnte 1. august 1952 et utvalg til å komme med forslag om hvordan et forbrukerråd burde organiseres og hvilke arbeidsoppgaver det burde ha. Utvalget leverte sin innstilling til Sosialdepartementet i 1953. Tre mulige organisasjonsformer ble vurdert, et privat forbrukerråd, et forbrukerråd tillagt sentraladministrasjonen og et frittstående forbrukerråd med offentlig finansiering. Resultatet ble et offentlig finansiert, frittstående forbrukerråd med et eget sekretariat.
I sine merknader slo utvalget fast at Rådet på eget initiativ selv måtte trekke opp nærmere retningslinjer for «det arbeid som i første rekke skal gjøres». Det prinsipp som senere alltid har ligget til grunn for Forbrukerrådets virksomhet ble knesatt:
Det er Rådet selv som trekker opp rammene for hva som er forbrukerpolitikk, og avgjør hvilke saker det vil beskjeftige seg med.
Forslaget om å opprette Forbrukerrådet ble oversendt Stortinget fra Sosialdepartementet i 1953. 7. juli ble opprettelsen enstemmig vedtatt etter en to timer lang debatt. Talerne understreket sterkt at Rådet måtte ha en fri og uavhengig stilling, og at denne frie stillingen også omfattet retten til selv å gi innhold til begrepet forbrukerpolitikk. Den formelle opprettelsen av Forbrukerrådet skjedde ved Kgl. resolusjon i september 1953. Vedtektene er senere revidert ved Kgl. resolusjoner en rekke ganger. Den mest vidtgående endringen som ga Forbrukerrådet den organisasjonsform og den styringsstruktur det i dag har skjedde i 1973, også som følge av et offentlig utredningsarbeid. Hovedinnholdet i endringene var opprettelsen av fylkesvise kontorer for å gjøre tilgjengeligheten av tilbudet bedre for publikum, og opprettelsen av et landsmøte som hovedsakelig besto av representanter for organisasjoner og fylkeskommuner.Kilde: NOU 1995:21Opprettet ved St.vedtak 7.7.1953, jf. St.prp.nr.1, Tillegg nr. 11 for 1953 og Tillegg til budsj.innst.S.nr.92 for 1953. Vedtekter fastsatt ved kgl.res.11.9.1953. Formål: Å fremme tiltak til beste for forbrukerene i samarbeid med institusjoner og organisasjoner som arbeider med oppgaver på samme virkefelt. Frittstående statlig institusjon med sete i Oslo.

21.12.1956 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Enheten overføres til Familie- og forbrukerdepartementet i 1956, trolig samme dato som dette departementet opprettes (jfr. Roness 1979, Tabell A7).

08.05.1972 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Enheten overføres dette året til det nyopprettede Forbruker- og administrasjonsdep. Endringen skjer i forbindelse med nedleggelsen av Fam. og forbrukerdep. altså 8. mai. 1972
(jfr. Roness 1979).

01.07.1973* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Forbrukerrådet
Type enhet: Hovedkontor

01.01.1984* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Stortingsproposisjon nr. 80 (1982-83) vedtok at Varefaktakomitéen skulle nedlegges fra 1.1.1984. Arbeidsoppgavene ble fordelt mellom Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Arbeidsoppgaver med merkeforskrifter ble overført til Forbrukerombudet, mens Forbrukerrrådet fikk ansvaret for arbeidet med frivillige deklarasjoner.

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.07.2002* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Forbrukerrådet nettobudsjetteres fra 1.7.2002.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.