Pensjonstrygden for sjømenn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1949* Nyopprettelse

Navn: Pensjonstrygden for sjømenn
Kort navn: PTS
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig tjenestepensjonsordning regulert ved lov av 3.12.48. (http://www.lovdata.no/all/nl-19481203-007.html)

Ordningen er tilpasset folketrygden og har som formål å yte sjømannspensjon (alderspensjon) mellom 60 og 67 år. Trygden finansieres gjennom avgifter fra sjømenn og redere. Ordningen er garantert av staten og hører administrativt inn under Sosialdepartementet. Loven er endret med virkning fra 1.1.2001.

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Sosialdepartementet

01.01.2002* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Veiledningskontoret for krigsrammede etter andre verdenskrig

Veiledningskontoret for krigsrammede etter andre verdenskrig legges til Pensjonstrygden for sjømenn

Veiledningskontoret for krigsrammede etter 2. verdenskrig ble opprettet av Sosialdepartementet fra 1. januar 2002. Opprettelsen var en følge av at Nasjonalhjelpen for Krigens Ofre ble nedlagt ved utgangen av 2001. Den nye Veiledningskontoret ble administrativt underlagt Pensjonstrygden for sjømenn og bemannet med tidligere ansatte i Nasjonalhjelpens Oslokontor. Veiledningskontoret mottok driftsmidler fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hensikten med kontoret var å yte bistand med råd og veiledning til krigsrammede, herunder henvisning til rett instans. Det ble forutsatt at kontoret skulle bestå i fem år idet det neppe ville være behov for et slikt kontor i lengre tid. I slutten av 2003 overtok Veiledningskontoret gjenstående bistandsarbeid med den tyske slaveerstatningsordningen fra Norsk Fangeregister. Denne ordningen som har vært administrert av International Organisation for Migration (IOM) i Geneve, ble også avviklet pr. 31.12.2006. Henvendelser vedrørende folketrygden kan rettes til de lokale kontor for NAV Drift og utvikling, Seksjon pensjon og ytelse. Krigspensjoneringen (det tidligere Rikstrygdeverket). Henvendelser vedrørende folketrygden kan rettes til de lokale kontorene for NAV trygd (tidligere lokale trygdekontor).

Kilde: Arkivportalen.no

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Arbeidsdepartementet

Jf. opprettelsen av det nye Arbeidsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.