Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1999 Nyopprettelse

Navn: Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet
Kort navn: Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet har vært i virksomhet fra 1. januar 1999. Bakgrunnen for opprettelsen av nemnda var et ønske om styrke rettssikkerheten og samtidig sørge for raskere saksbehandling. Nemnda er et fritt og uavhengig domstollignende forvaltningsorgan som departementet ikke kan instruere. Klagene blir endelig avgjort i nemnda, men kan bringes inn for domstolene. Klagenemnda har fem faste medlemmer og fem personlige varamedlemmer, og er oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet for fire år om gangen.
www.klagenemnda.no

Se Ot.prp. nr. 22 (1997-98), Innst. O. nr. 21 (1997-98), beslutning. O. nr. 26 (1997-98)

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Sosialdepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2006* Navneendring

Navn: Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
Kort navn: Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i ut.

01.01.2008* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble oppnevnt i 2008, som følge av endringene i bioteknologiloven i 2007. Før Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble oppnevnt var det Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet som behandlet søknader om dispensasjon til preimplantasjonsdiagnostikk (genetisk undersøkelse av befruktede egg før innsetting i livmoren) etter den nå opphevede bioteknologiloven § 2-14 annet ledd.

Se St.prp. nr. 59 (2007-2008), Innst. S. nr. 270 (2007-2008)

01.01.2008* Navneendring

Navn: Klagenemnda for behandling i utlandet
Kort navn: Klagenemnda

01.01.2009* Navneendring

Navn: Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Kort navn: Klagenemnda

31.12.2015 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten etableres gjennom å slå sammen sekretariatene for:
- Pasientskadenemnda,
- Klagenemnda for behandling i utlandet,
- Preimplantasjonsdiagnostikknemnda,
- Statens helsepersonellnemnd og
- Apotekklagenemnda,

Ansvar for klagesaker overføres til det nye organet fra:
- Helsedirektoratet og
- Helfo.

Klageorganet skal etableres i Bergen med en overgangsperiode på tre år hvor klageorganet vil ha kontorer både i Bergen og Oslo.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.