Grødegaard AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

09.12.1946 Nyopprettelse

Navn: Forsvarets kantinedrift
Kort navn: Forsvarets kantinedrift
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Forsvarets kantinedrift ble det første året etter krigen ledet av et kantinekontor i Forsvarsdepartementet. Ved stortingsvedtak 9.12.1946 ble Fond til drift av Forsvarets kantiner opprettet under ledelse av Kantinerådet.
Vedtekter m.m. ved kgl.res. 2.4.1948.
Kilde: Håndbok for Riksarkivet

01.07.1959 Navneendring

Navn: Forsvarets kantiner
Kort navn: Forsvarets kantiner

Fra 1.7.1959 ble fondet avløst av det nyopprettede Forsvarets kantiner (instruks ved kgl.res. 27.6.1959).
Kilde: Håndbok for Riksarkivet

01.06.1964 Navneendring

Navn: Statens kantiner
Kort navn: Statens kantiner

Fra 1.6.1964 heter institusjonen Statens kantiner (instruks ved kgl.res. 30.4.1964). Omorganiseringen og navneendringen innebar bl.a. at institusjonen nå kunne ta på seg drift også av «sivile lunsjrom m.v. for andre statlige institusjoner...».
Kilde: Håndbok for Riksarkivet

01.01.1997 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Forsvarets Kantiner og ble omdannet fra forvaltningsbedrift til statsforetak 1. januar 1997. Det vises til St. prp. nr. 61 og Innst. nr. 247 (1995-1996) Nye styrings- og organisasjonsformer for Statens Kantiner og andre støttevirksomheter i Forsvaret.

Selskapet har pr. 1996/97 om lag 650 ansatte og en årlig omsetning på vel 320 millioner kroner, hvorav ca. 1/3 er statlige tilskudd. Som ledd i arbeidet med å utvide markedet og kompensere for mindre virksomhet i Forsvaret, er selskapet nå organisert i en divisjon for Forsvaret og en for privatmerkedet og det øvrige offentlige markedet.

01.01.2001* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Grødegaard AS ble stiftet 17. januar 2001. Forvaltningen av aksjene i Grødegaard AS ble overført fra Forsvarsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 1. januar 2001 (jf Innst. S. nr. 255 (2001-2002))

17.01.2001 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Bakgrunn: Dokument nr. 8:53 (1999-2000), Innst. S. nr. 17 (2000-2001) Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Ove Width om omgjøring av Statens Kantiner til aksjeselskap og etterfølgende privatisering.

Statens Kantiner ble 17. januar omdannet til aksjeselskap. Samtidig byttet selskapet navn til Grødegaard AS. Profilering av det nye selskapet startet medio februar 2001 og representerer en sluttsten i et planmessig moderniseringsarbeide som startet 4 år før.

17.01.2001 Navneendring

Navn: Grødegaard AS
Kort navn: Grødegaard

Samtidig som selskapet bytter navn til Grødegaard innføres betegnelsen Servina på kantiner og personalrestauranter.

14.05.2003 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

ISS har den 14. mai 2003 ved en rettet emisjon kjøpt 48 % av aksjene i Grødegaard fra staten v/Nærings- og handelsdepartementet. Samtidig gis ISS rett til å kjøpe resterende aksjer i 2007. Inntil 2007 vil ISS eie en minoritetspost i selskapet.

ISS vil få representanter i styret i Grødegaard fra og med juni 2003, men ellers vil ikke selskapet bli berørt. Grødegaard AS videreføres som eget selskap og beholder navnet Grødegaard. Overtagelsen medfører ingen endringer for de ansatte lokalt eller sentralt.

Det har etter at stortingsmeldingen om statlig eierskap ble lagt fram, vært kjent at staten ville selge ut aksjene i Grødegaard AS innen 2-3 år.

14.02.2005 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Ved Stortinget si handsaming av St.prp. nr. 63 og Innst. S. nr. 255 (2001-2002) i juni 2002 fekk Nærings- og handelsdepartementet fullmakt til å selje 100 pst. av aksjane i Grødegaard AS. På ordinær generalforsamling i Grødegaard AS i mai 2003 vedtok generalforsamlinga å skrive ned aksjekapitalen med 24 mill. kroner, frå 30 til 6 mill. kroner. ISS Norge AS teikna seg for vel 2,7 mill. aksjar à kr 2 til teikningskurs på kr 8,66 pr. aksje, totalt 24 mill. kroner. På dette grunnlaget gjer Nærings- og handelsdepartementet framlegg om å løyve 24 mill. kroner til nedskriving av aksjekapital i selskapet under nytt kap. 957 post 90 Avskriving av aksjekapital på statsbudsjettet for 2003.

--------------------------

Staten selger seg ut av Grødegaard AS
Nærings- og handelsdepartementet inngikk 14. februar 2005 avtale om salg av statens aksjepost på 52 % i Grødegaard AS (tidligere Statens Kantiner) til ISS Norge AS. Statens aksjer er solgt for 36 millioner kroner.

For å løse en akutt finansiell situasjonen i Grødegaard inngikk staten v/Nærings- og handelsdepartementet i mai 2003 en avtale med ISS Norge AS, som gjennom en rettet emisjon på 24. mill. kroner fikk en eierandel på 48 pst i selskapet. Samarbeidet mellom Grødegaard og ISS Norge har fungert godt og ISS Norge ønsker nå å overta statens eierandel.
- Takket være en imponerende snuoperasjon er Grødegaard AS nå en bedrift med god inntjening. Målet har vært å sikre staten en forsvarlig pris for aksjene og at selskapet får en industriell eier, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.


- Grødegaard arbeider i et tøft marked der marginene er små, og det er derfor behov for størrelse. Etter min vurdering vil ISS være en god industriell eier, som vil gi selskapet nødvendig størrelse. I tillegg synes det også å være en god løsning for de ansatte, fremholder Brende.
Kilde: Pressemelding nr. 05/05 NHD

14.02.2005 Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Virksomheten er privatisert og skrives således ut av Forvaltningsdatabasen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.