Miljødirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2013 Ny via sammenslåing

Navn: Miljødirektoratet
Kort navn: Miljødirektoratet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Tilhører etat: Miljødirektoratet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 1601 Trondheim
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Etaten har kontorer i Trondheim (tidl. Direktoratet for naturforvaltning) og i Oslo (tidl. Klima- og forurensningsdirektoratet). I Trondheim ligger avdelingene med hovedansvar for naturforvaltning. I Oslo er avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning.

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av direktoratet med medarbeidere ved mer enn 60 lokalkontor.

I tillegg er det avdeling i Horten. Tidligere navn på denne enheten var «Statens forurensningstilsyn Horten» og «Klima- og Forurensningsdirektoratet Horten». Enheten har røtter tilbake til «Hovedstasjon for oljevern AS» som ble etablert i 1972 på basis av tidligere «Østlandske tankrenseanlegg».

Det er også en avdeling i Skien. Tidligere navn på denne enheten var opprinnelig «Kontrollseksjonen Nedre Telemark » «Statens Forurensningstilsyn Skien» og «Klima- og Forurensningsdirektoratet Skien»

Dokument:
- Meld. St. 2 (2012–2013) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 2013,
- Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.