Tolletaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1957* Ny via omorganisering

Navn: Tolletaten
Kort navn: Tolletaten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Den 8. mars 1956 sluttførte tollutvalget sitt arbeid i form av et utkast til stortingsproposisjon om opprettelse av et frittstående tolldirektorat. Det nye direktoratet ville være i samsvar med det prinsipp for direktoratsutviklingen som var blitt knesatt året før gjennom St.prp.nr.121 1955 om tiltak for å lette den administrative arbeidsbyrden for statsrådene. Her ble det lagt opp til mer omfattende og systematisk bruk av direktoratsformen ved å føre forvaltningens gjøremål av mer teknisk og rutinemessig karakter ut av departementene og over til andre sentrale forvaltningsorganer, i første rekke mer frittstående direktorater.

Regjeringens forslag til omorganisering av tollvesenets sentralledelse fikk flertall i Stortinget (St.vedtak av 13.12.1956), og fra 1.7.1957 ble tollvesenets sentralledelse plassert i et eget direktorat utenfor Finansdepartementet. Det ble også vedtatt å etablere et tollstyre.

Det nye Tolldirektoratet ble organisert i to avd: Tariffavdelingen m/3 kontor og Driftsavdelingen m/ 4 kontor:

- Tariffkontoret (Tariffavdelingen)
- Nomenklaturkontoret (Tariffavdelingen)
- Refusjonskontoret (Tariffavdelingen)
- Driftskontoret (Driftsavdelingen)
- Personalkontoret (Driftsavdelingen)
- Økonomikontoret (Driftsavdelingen)
- Sekretariatet (Driftsavdelingen)

Med dette var omsider det gamle departementsstyret av tollvesenet avviklet. Fra departementets gamle Tollavdeling ble det meste av myndighet og den overveiende del av oppgavene delegert til det nye direktoratet. Departementets Tollavdeling beholdt bare et mindre personale til å ta seg av de helt nødvendige departementsfunksjoner (oppgaver av tollpolitisk og konstitusjonell art, saker som etter lov måtte behandles av Storting eller regjering, saker der regjeringen gjorde bruk av sin alminnelige instruksjonsmyndighet overfor direktoratet, og internasjonale tollsaker).

I Finansdepartementets Tollavdeling var det tilsammen 65 ansatte. Regjeringen la opp til det samme i det nye direktoratet. De fleste av topplederene i det nye Tolldirektoratet kom fra departementets gamle Tollavdeling.
Kilde: Øyvind N. Grøndahl 2004: «Det norske tollvesens historie. Tiden etter 1940», s. 185-193. Otta.

01.01.1974* Navneendring

Navn: Toll- og avgiftsetaten
Kort navn: Toll- og avgiftsetaten

01.01.2016* Navneendring

Navn: Tolletaten
Kort navn: Tolletaten

I mars 2014 kunngjorde den norske regjeringen at ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved innførsel av varer skulle flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Det ble flyttet ca. 335 ansatte til Skatteetaten i forbindelse med oppgaveoverføringen.

I statsbudsjettet for 2016 lanseres videre en av tidenes satsinger på grensekontrollen i Norge. Det skal ansettes 123 nye ansatte i grensekontrollen

Fra 1.1.2016 ble navnet endret til Tolletaten.

01.01.2016 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten
Pressemelding | Dato: 08.01.2016 | Nr: 1/2016 Finansdepartementet
Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tolletaten-styrkes-og-nye-oppgaver-for-skatteetaten/id2469716/

01.01.2017* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.