Norsk Garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

05.12.1975 Nyopprettelse

Navn: Norsk Garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S
Kort navn: GI
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Etablert i henhold til Stortingets vedtak av 27.11.1975, jf St.prp.nr.17 og Innst.S.nr.17 (1975-76). Instituttet ble fra starten organisert som et aksjeselskap med statens som hovedaksjonær (60%). Videre ble det foreslått å gi det nye selskapet kontorfellesskap med "Låneinstituttet for skipsbyggeriene"

01.03.1983 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De private aksjer ble pr. 1.3. 1983 overført til staten V/ Handelsdepartementet. NB: Instituttets administrasjon ble fra samme dag overført til Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), jf. St.meld.nr.97 1983-84.

01.01.1988* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Utenriksdepartementet

I henhold til vedtektene for instituttet skal selskapet avvikles så snart alle engasjementer er avviklet. Samtlige garantier er pr. 1996 innfridd, og Instituttet gir ikke nye garantier. Men Instituttet har gjenværende interesser i Rekstensaken, og kan først oppløses når disse engasjementene er endelig avviklet.

01.01.1997* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

18.11.2006* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Selskapet avvikles, se St.prp.nr.1.2006-2007, NHD s. 33:

Norsk Garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S (GI)
GI ble opprettet i 1975 for å stille garantier for norske rederes lån. Bak opprettelsen lå ønsket om å beholde norsk skipstonnasje på norske hender og derigjennom norske arbeidsplasser m.m. Stortinget besluttet i 1983 at GI ikke skulle utstede nye garantier, og arbeidet med å avvikle selskapet startet. Administrasjonen av GI ble overført til GIEK i 1984. Det har ikke vært forretningsdrift i selskapet siden 1986. GI har likevel vært opprettholdt fordi selskapet har vært part i en rekke rettstvister knyttet til Hilmar A. Reksten-komplekset. Hilmar A. Rekstens konkursbo, der GI var kreditor, ble endelig avsluttet i 2005. Departementet igangsatte deretter arbeidet med å avvikle selskapet. Avviklingen ventes å være gjennomført i 2007. I forbindelse med revidert budsjett 2005 ble det vedtatt å overføre 150 mill. kroner av selskapets midler til statskassen. Det var ca. 39 mill. kroner igjen i selskapet ved utgangen av 2005. Noe av dette benyttes til avvikling m.m. av selskapet, bl.a. til å avhende selskapets arkiver til Riksarkivet. Resterende midler i selskapet når det er endelig avviklet, forutsettes overført til statskassen.

NORSK GARANTIINSTITUTT FOR SKIP OG BOREFARTØYER AS med organisasjonsnummer 933 083 187 ble slettet fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene 18.11.2006

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.