Nortraships Sjømannsfond

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

18.02.1949 Nyopprettelse

Navn: Nortraships Sjømannsfond
Kort navn: Nortraships Sjømannsfond
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Handelsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettet 18.02.1949 av Handelsdepartementet Vedtektene for fondet er fastsatt ved kgl. res. av 18. februar 1949, 10. juni 1966 og 12. juni 1981 og bestemmer blant annet at styret skal oppnevnes av Handelsdepartementet. Fondets formål er å yte stønad til norske statsborgere og personer med fast bopel i Norge som under krigen 1939-45 gjorde tjeneste ute på norske skip, og stønad til etterlatte etter sjømenn som gjorde slik tjeneste. Fondets styre avgjør i det enkelte tilfelle innenfor reglene i vedtektene om, og for hvilken tid, ytelser skal gis. Likeledes i hvilken form ytelsene skal gis, med hvilke beløp m.m.

Bakgrunn:
Caplex: (http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9325391)
Nortraship, eng. The Norwegian Shipping and Trade Mission, organ opprettet av Regjeringen 22.4.1940 for å ivareta no. skipsfartsinteresser og disponere den no. handelsflåten under 2. verdenskrig. I 1945 var overskuddet over 110 mill. pund. — Nortraships sjømannsfond, opprettet ved stortingsvedtak 1948, med en kapital på ca. 44 mill. kr. Etter brit. henstilling fikk no. sjøfolk under krigen utbetalt hyrer etter britiske tariffer, som lå lavere enn de no. Differansen ble avsatt til et fond ("Nortraships hemmelige fond") som skulle komme sjømennene til gode etter krigen. Sjømennene reiste krav på midlene, men Oslo byrett frifant Staten ved dom 1951, stadfestet av Høyesterett 1954.

Norgeslexi: (http://www.norgeslexi.com/krigslex/n/n4.html)
Nortraships hemmelige fond. I tonnasjeavtalen mellom Storbritannia og Norge fra november 1939 fantes en bestemmelse om at norske rederier skulle ha et ekstra frakttillegg for å dekke avtalefestede krigstillegg i hyrene. Etter at Norge våren 1940 kom med i krigen, presset britene på for å senke de høyere norske krigsrisikotillegg ned til britisk nivå: Norske sjøfolk var på den tid berettiget til et krigsrisikotillegg på opptil 300% av grunnhyrene ved seilas i spesielt farlige farvann. Etter forhandlinger med Nortraship i London sommeren 1940 gikk britene med på å betale hyredifferansen inn på en særskilt konto. Dermed fikk de norske sjøfolkene et faktisk hyrenedslag til samme nivå som de britiske allierte sjøfolkene, mens den britiske kompensasjonen, beregnet til 1 shilling pr. befraktet tonn dødvekt pr. måned, ble innbetalt til Nortraship og innsatt på en egen konto.
Ved krigens slutt utgjorde dette Nortraships sjømannsfond eller "Nortraships hemmelige fond" vel 43 mill. kr. Store utbetalinger av fondsmidlene hadde i løpet av krigsårene gått til dekning av senere endringer i satsene for krigsrisikotillegg og til sosiale forbedringer om bord i de utsatte handelsskipene. I etterkrigstiden fulgte en opprivende strid om disponeringen av det resterende beløpet. Krigsseilerne hevdet at hver enkelt sjømann hadde krav på fondets midler. Norsk Sjømannsforbund gikk i mot sine egne medlemmer med støtte fra norske myndigheter. "Hovedaksjonsutvalget for Nortraships hemmelige fond" som ble beskyldt for å gå kommunistenes ærend, tok ut stevning mot Staten ved Skipsfartsdep. om eiendomsretten til fondet. Krigsseilerne tapte i Høyesterett i 1954.
En politisk snuoperasjon ble jobbet frem flere tiår senere. Stortinget bevilget i 1969 155 mill, kr, fordelt over 3 statsbudsjetter, som ble utbetalt til krigsseilere eller etterlatte, "ex gratia". Hver krigsseiler fikk utbetalt kr 180 pr. fartsmåned.
Litt.: Askelund, N.: Nortraships hemmelige fond, 1964, Hjeltttes, G.: Sjømann — lang vakt, 1995, Vetlesen, L.: Reis ingen monumenter, 1981.

01.01.1988* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Utenriksdepartementet

31.12.1997 Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Nortraships Sjømannsfond har i brev av 9. mai 2000 opplyst at administrasjonen av Nortraships Sjømannsfond ble nedlagt med virkning fra 1. januar 1998.
Kilde: (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stprp/20002001/Stprp-nr-50-2000-2001-/1.html?id=285917) St.prp. nr. 50 (2000-2001) Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.