Meglerkontrollen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

05.12.1947 Nyinnskrevet

Navn: Meglerkontrollen
Kort navn: Meglerkontr.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Overordnet: Handelsavdelingen
Lokalisering: 301 Oslo

Historikk
Statens meglerkontroll ble opprettet ved midlertidig lov av 14.8 1918 om fonds- og aksjemeglere samt stortingsbeslutning 16.5.1919. Den begynte sin virksomhet 1.4.1919. Senere hjemler for Meglerkontrollens virksomhet finnes i lov av 24.6.1938 om eiendomsmegling med endringer samt lov av 5.4.1974 om aksjeemisjoner. Handelsdepartementet fastsatte instruks for Meglerkontrollen 6.5.1961.
Til å begynne med var Meglerkontrollen organisert som en egen enhet underordnet Industrikontoret i Handels- og industridepartementet, deretter Handelskontoret i samme departement. Fra 1.7.1925 ble Statens meglerkontroll ved stortingsvedtak innlemmet i Handelskontoret i Avdelingen for handel, industri og fiskeri. Handelskontoret tilhørte i perioden 1943-1945 den nyopprettede Handelsavdelingen i Næringsdepartementet. Etter krigens slutt ble førkrigsorganiseringen reetablert. I 1947 ble det opprettet et nytt Handelsdepartement og Meglerkontrollen ble organisatorisk forankret i Handelsavdelingen der, ifølge Statskalenderen med status som kontor fra 1964. I forbindelse med utarbeidelsen av ny lov om verdipapirhandel (vedtatt 4.6.1985) ble det ved kgl.res. 10.12.1982 bestemt at Meglerkontrollen skulle overføres Bankinspeksjonen fra 1.1.1983. Administrasjon og myndighet etter midlertidig lov om fonds- og aktiemæglere av 18. august 1918, lov om eiendomsmegling av 24. juni 1938 og lov om aksjeemisjoner av 5. april 1974 var dermed overført fra Handels- og industridepartementet til Finansdepartementet. Bankinspeksjonen ble i sin tur innlemmet i Kredittilsynet 1.4.1986. Meglerkontrollens arbeidsfelt var å føre kontroll med at den yrkesmessige omsetning av verdipapirer og eiendomsomsetning skjedde i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, og at fonds- og aksjemeglere og mellommenn ved eiendomsomsetning drev sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Dessuten undervisning for megleraspiranter og avholdelse av offentlig meglereksamen hvert annet år.

Kilde: www.arkivportalen.no

31.12.1982* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Meglerkontrollen innlemmes i Bankinspeksjonen (ytre etat under FTD)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.