Innovasjon Norge

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via sammenslåing

Navn: Innovasjon Norge
Kort navn: Innovasjon Norge
Tilknytningsform: Særlovsselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Virksomheten i de fire institusjonene Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd inngår fra 1.1.2004 i det nye særlovsselskapet Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Det nye statseide selskapet har drøyt 700 ansatte. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker, utekontorer i mer enn 30 land og hovedkontor i Oslo.

Dokument:
- St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv (http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stprp/20022003/stprp-nr-51-2002-2003-.html?id=207625), jf. Innst. S. nr. 283 (2002-2003) (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2002-2003/inns-200203-283/) og Dokument nr. 8:93 (2002-2003)
- Ot.prp.nr.14 2003-04 Om lov om Innovasjon Norge (http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/otprp/20032004/otprp-nr-14-2003-2004-.html?id=176532), Innst.O.nr.30 2003-04 (http://www.stortinget.no/inno/inno-200304-030.html) og Besl.O.nr.43 2003-04 (http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-043.html)

Nettside: www.invanor.no - www.innovasjonnorge.no

21.02.2008 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Investinor AS

21 februar 2008 blir selskapet Statens Investeringsselskap AS stiftet med en egenkapital på 2,2 mrd. Kroner. Selskapet er 100% eid av Innovasjon Norge. Selskapet etableres i Trondheim. Selskapet endrer senere navn til Investinor AS.

Formålet med investeringsselskapet er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte og konkurransedyktige norske bedrifter. Bedriftene vi investerer i skal primært være i en tidlig vekstfase, med noe fleksibilitet mot ekspansjonsfasen.

01.01.2010* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Eierstrukturen ble endret med virkning fra 1. januar 2010. Selskapet er ikke lenger eit heleid statlig selskap, men er eid av staten (51 pst) og fylkeskommunane (49 pst).

Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap.
---------
Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier av Innovasjon Norge (51 prosent). Fra og med 1. januar 2010 eier fylkeskommunene 49 prosent av Innovasjon Norge. Selskapet får også penger fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkeskommunene og fylkesmennene.

Pressemelding, 24.03.2010. Nr.: 29/2010 (http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2010-2/Delt-eierskap-til-Innovasjon-Norge.html?id=598669)
---------
Endringen har sin bakgrunn i at Stortinget i mai 2007 ved behandlingen av St.meld.nr.12. (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid, ga sin tilslutning til regjeringens forslag om å dele eierskapet til Innovasjon Norge mellom staten og fylkeskommunene, jf. Innst.S.nr.166 (2006-2007). Nødvendige lovendringer ble sanksjonert i januar 2009. Fra 1.1.2010 ble endringen gjennomført, jf. Ot.prp.nr.10 og Innst.S.nr.30 (2008-2009).

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.