SND Invest AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

30.06.2002 Ny via utskilling

Navn: SND Invest AS
Kort navn: SNDI
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Historikk:
Som et av SNDs virkemidler ble det etablert en ny egenkapitalordning, jf. Ot.prp. nr. 57 (1991-1992). Det ble senere besluttet at egenkapitalordningen skulle skilles ut fra SND og bli en egen juridisk enhet; SND Invest AS, jf. St.meld. nr. 51 (1996-1997). Utskillingen ble gjennomført ved etableringen av SND Invest AS i 1998 som et heleid datterselskap av SND. Selskapet fikk samme formål som fastsatt for SND i lov 3. juli 1992 nr. 97.

Bakgrunnen for etableringen som eget selskap var å synliggjøre bedre det beslutnings- og forvaltningsmessige skillet mellom SND Invests investeringsvirksomhet og SNDs øvrige virksomhet. Stortinget vedtok 06.12.01 å gi Nærings- og handelsdepartementet (NHD) fullmakt til å lage et opplegg for å gjennomføre salg av SND Invest AS. NHD besluttet at i første omgang skulle aksjene i SND Invest AS overføres fra SND til NHD. Aksjeoverføringen ble gjennomført pr. 30.06.02.Siden oppstarten i 1993 har SND Invest investert i over 300 bedrifter og deltar i dag aktivt på eiersiden i bedrifter i alle fylker.

30.09.2003* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Staten selger SND Invest AS
Nærings- og handelsdepartementet inngikk 30.9.2003 en avtale om salg av SND Invest AS. Kjøperen er et nytt investeringsfond, Four Season Ventures IV AS. Fondet er finansiert av en gruppe norske og internasjonale investorer.

- Gjennom denne avtalen har vi sikret en tilfredsstillende pris for verdiene i SND Invest AS, samtidig som vi har sikret nye eiere som er opptatt av å utvikle porteføljen videre, uttaler nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen. Dette er også den kjøperen styret i SND Invest AS har anbefalt, sier Gabrielsen. Salget er i tråd med Sem-erklæringen, der ett av punktene er avvikling av statens eierskap i SND Invest AS

Den investeringsstrategi som SND Invest har fulgt, vil for den eksisterende portefølje bli videreført også med nye eiere. Kjøper har også forpliktet seg til å sette av et betydelig beløp til oppfølgingsinvesteringer.

Nærings- og handelsdepartementet vil motta 547 millioner kroner for aksjene i selskapet. Som et ledd i salget vil det også bli besluttet å utbetale om lag 500 mill kr til Nærings- og handelsdepartementet gjennom kapitalnedsettelse. Aksjene i Venturefondet AS, med en bokført verdi på 113 millioner kroner vil overføres Nærings- og handelsdepartementet etter gjennomføring av salget. Totalvederlaget til staten vil således være nær 1 160 millioner kroner.
Kilde>: Pressemelding nr. 50/03 fra Nærings- og handelsdepartementet

30.09.2003* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Selskapet er privatisert og skrives dermed ut av databasen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.