Norges vassdrags- og energidirektorat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.05.1921* Ny via omorganisering

Navn: Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen
Kort navn: NVE
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania
Relaterte enheter:
  • Vassdragsvesenet
  • Elektrisitetskommisjon
  • Tilsynet ved elektrisitetsvesenet

Kanal- og havnedirektørembetet (se Havnedirektoratet) ble delt i to ved kgl.res. 22.12.1846, slik at det fra da av var et eget kanaldirektørembete med ansvar for vassdrag og kanaler. Forløperen for NVE var Kanalvesenet som ble eget direktorat 1847 og hadde røtter tilbake til en Canal-Direction fra 1804. Kanalvesenet var statens kompetanseorgan for bruk av vassdragene til ferdsel, fløting og industri. Oppgavene var særlig knyttet til å gjøre elver og innsjøer fremkommelige for tømmerfløting og transportformål, videre å forebygge flomskader. Etter 1900 har kraftutbyggingsspørsmål fått en stadig større plass.

I 1907 ble kanaldirektørens navn endret til vassdragsdirektør og navnet på etaten skiftet fra Kanalvesenet til Vassdragsvesenet.
Kanalvesenet hørte under Marinedepartementet inntil 1846, Indredepartementet 1846-1885 og Arbeidsdepartementet 1885-1946. Etter 1909 ble konsesjonssakene behandlet av en egen Vassdragskommisjon. Da nye konsesjonslover kom i 1917 ble kommisjonens oppgaver overført til Vassdragsvesenet. En egen Elektrisitetskommisjon og et «Tilsynet ved elektrisitetsvesenet» tok seg av arbeidet på det elektrotekniske området. Dette var en tungvint administrasjonsordning og det ble reist krav om en mer enhetlig styring med de store offentlige ressursene som etter hvert ble investert i sektoren. En ny administrasjonsordning ble vedtatt av Stortinget i 1920 og gikk ut på å samle saker som tidligere hørte under ulike instanser til en egen etat. Ny organisasjon trådte offisielt i funksjon 1. mai 1921 under navnet Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (jf. St.prp.nr.197 1919, Innst.S.VI B 1920)
Kilder: Håndbok for Riksarkivet, 1992, s. 343, NOU 1982:18 Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens organisasjon (Leiro-utvalget), St.prp.nr.57 1984-85.

15.06.1960 Består via omorganisering

Vassdrags- og elektrisitetsvesenet ble delt i 4 direktorater fra 15.6.1960. På bakgrunn av voldsom ekspansjon i hovedstyrets arbeidsområder i årene etter krigen (spesielt kraftutbyggingen), nedsatte Regjeringen 18. mai 1956 en organisasjonskomite som avga sin innstilling 7. februar 1958.
Innstillingen resulterte i St.prp.nr.100 (1959-69) og Innst.S.nr.263 som ble behandlet i Stortinget 31. mai 1960. Ny instruks for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ble fastsatt av Industridepartementet 16. juni 1960. Av § 2 framgår det at NVE skal ledes av et hovedstyre med en generaldirektør som formann og 5 andre medlemmer. Av § 3 går det fram at i NVE opprettes det 4 direktorater, hver ledet av en direktør:

- Direktoratet for administrative, juridiske og økonomiske saker, bestående av en avdeling for personalsaker og juridiske og administrative saker og en avdeling for økonomiske og finansielle saker. På linje med de to avdelingene skulle det være et sekretariat for styret og generaldirektøren. I dette direktoratet ble det bl.a. senere opprettet et velferdskontor i 1963, et bedriftslegekontor i 1964, et kontor for elektronisk databehandling i 1964 og et informasjonskontor i 1965, alle direkte underlagt direktøren.

- Vassdragsdirektoratet, bestående av en vassdragsavdeling, en forbygningsavdeling med distriktskontor på Vestlandet og i Trøndelag, en hydrologisk avdeling og en avdeling for undersøkelser av landets vasskraft. Under dette direktoratet ble bl.a. Natur- og landskapsavdelingen opprettet i 1977 ved en omorganisering av et naturvernkontor som var opprettet i 1966. I 1973 ble videre Vann- og avløpskontorets oppgaver overført til Statens vann- og avløpskontor som igjen i 1974 ble slått sammen med Røykskaderådet til det nye Statens forurensningstilsyn under MVD.
Hadde pr 1982 distriktskontorer i:
* Narvik
* Trondheim
* Førde
* Voss
* Sand i Ryfylke
* Oslo

- Elektrisitetsdirektoratet, (fra 1982 Energidirektoratet) bestående av en konsesjons- og tilsynsavdeling med 6 distriktskontorer for elektrisitetstilsynet, en elektrisitetsavdeling og en statsstønads- og kontrollavdeling. Under dette direktoratet ble bl.a. i 1967 Statsstønads- og kontrollkontoret og Kontoret for alminnelige saker slått sammen til Organisasjons- og stønadsavdelingen.
Elektrisitetstilsynet hadde pr 1982 distriktskontorer i:
* Harstad
* Trondheim
* Bergen
* Kristiansand
* Oslo (2 stk)

- Direktoratet for statskraftverkene, bestående av en bygningsavdeling og en innkjøps- og salgsavdeling. Under dettedirektoratet ble det bl.a. i 1973 opprettet en Varmekraftavdeling etter at en Varmekraftgruppe hadde vært i virksomhet siden 1967. Det ble også opprettet varmekraftkontorer innen Bygnings-, Elektro- og Driftsavdelingene. I 1975 ble Bygningsavdelingen delt ved at Fjernledningskontoret ble omgjort til Kraftledningsavdelingen. den har siden opprettet 4 distriktsadministrasjoner lokalisert i Hokksund, Lillesand, Melhus og Bjerkvik. I 1975 ble Rasjonaliseringskontoret omgjort til et Organisasjons- og plankontor. I 1978 ble Sekretariatet omorganisert til Administrasjonsavdelingen. Direktoratet hadde pr 1982 driftsadministrasjoner i:
* Narvik
* Glomfjord
* Korgen
* Sunndalsøra
* Sauda
* Dalen i Telemark
* Oslo

Direktoratet hadde pr 1982 administrasjoner for bygging av kraftverk i:
* Alta
* Kobbelv
* Eidfjord
* Sand i Ryfylke

Direktoratet hadde pr 1982 administrasjoner for bygging av overføringsanlegg i:
* Bjerkvik
* Melhus
* Lillesand
* Hokksund

I løpet av 1960- og 1970-tallet ble NVEs organisasjon vurdert ved flere anledninger bl.a. i samråd med Statens Rasjonaliseringsdirektorat (jf. bl.a. St.meld.nr.100 1973-74 og St.meld.nr.54 1979-80). Samtidig fortsatte kraftutbyggingen i økende tempo, NVE ekspanderte og nye arbeidsoppgaver ble lagt til. Tidlig på 1980-tallet hadde NVE en omfattende virksomhet også utenfor hovedadministrasjonen i Oslo. Av de ca. 3200 ansatte som arbeidet i NVE på dette tidspunktet, arbeidet bare ca. 650 ved hovedadministrasjonen.

For ytterligere informasjon, se bl.a. NOU1982:18 Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens organisasjon og St.prp.nr.57 1984-85 Om endringer i NVEs organisasjon.

01.01.1978* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Med opprettelsen av Olje- og energidep. 11.01.1978 kom oljeutvinnings-, vasskrafts- og elektrisitetssakene dit (ref Håndbok for Riksarkivet 1992;254

01.01.1986* Består via omorganisering

Stor omorganisering av NVE der Statkraftverkene ble skilt ut som frittstående forvaltningsbedrift. Det førte til at antall ansatte i NVE gikk ned fra 4000 til 380

Statskraftverkene ble etablert ved omorganisering av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE). Under NVE var virksomheten tidligere organisert som Direktoratet for statskraftverkene. Den nye enheten ble etablert som en statlig forretningsbedrift fra 1.1.86 (jfr. St.prp.nr.57 for 1984-85 "Om endringer i NVE's organisasjon"). Innstruks fastsatt av OED med virkning fra 15.10.1985.

01.01.1991* Navneendring

Navn: Norges vassdrags- og energiverk
Kort navn: NVE

01.01.1992* Består via omorganisering

OED opprettet våren 1989 en arbeidsgruppe til å vurdere Statskraft's fremtidige oppgaver, organisering og bemanning. Rapporten fra juni 1990 foreslo en omorganisering av Statskraft for å oppnå et markedsbasert kraftomsetningssystem (jfr. Energiloven; Ot.prp.nr.43 for 1989-90, Innst.O.nr.67 for 1989-90 som resulterte I deregulering og økt konkurranse I kraftforsyningen). Forvaltningsbedriften "Statskraftverkene" ble derfor omorganisert 31.12.91 og delt I et statsforetak for nett - STATNETT SF - og et statsforetak for produksjon - STATKRAFT SF (jfr. St.prp.nr.100 for 1990-91).

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Internett: www.nve.no

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1999* Navneendring

Navn: Norges vassdrags- og energidirektorat
Kort navn: NVE

22.06.2001* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Enova SF ble stiftet i Trondheim den 22. juni 2001. Foretaket overtar NVEs tidligere ansvar for tildeling av tilskudd til energiøkonomisering og energiomlegging.

01.01.2009 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overtar ansvaret for de statlige forvaltningsoppgaver innen skredforebygging med virkning fra 1.1.2009.
Kilde: Pressemelding nr 53/08, OED

-----------------------------------------------------------------------------------

Bakgrunn:
Tidligere hadde til sammen sju departement med underliggende etater ansvar innenfor arbeid med skred. Dette var bakgrunn for at Nærings- og Handelsdepartementet og Miljøverndepartementet i 2001 ble enige om å gi NGU i oppgave å opprette en nasjonal skreddatabase, til nytte for kommuner, regionplanleggere og øvrige aktører. Det var også bakgrunn for at det overordna statlige ansvaret for forvaltningsarbeid innen forebygging av skredulykker ble samlet i Olje og Energidepartementet og med NVE som ansvarlig direktorat fra 1. januar 2009.
Kilde: www.skrednett.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.