Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001 Ny via sammenslåing

Navn: Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
Kort navn: VOX
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

VOX er en statlig institusjon som bygger på en sammenslåing av voksenopplæringsinstitusjonene Norsk fjernundervisning, Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter. VOX ble etablert 1. januar 2001.VOX er en nasjonal institusjon som skal initiere og drive forsknings- og utviklingsarbeid og som skal være et utviklingssenter for det brede voksenopplæringsfeltet.VOX driver kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling, utviklingsprogrammer og nettverksbygging mellom ulike organisasjoner og institusjoner. Den skal være en kunnskapsbase for alle som driver med opplæring av voksne.

Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo. I tillegg er det en Forskningsavdeling i Trondheim som er Norges viktigste forskningsmiljø innen voksenpedagogikk.
Internett: www.vox.no

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010* Navneendring

Navn: VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Kort navn: VOX

26.10.2010* Består via omorganisering

Nasjonalt fagskoleråd

I St. meld 44 2008-2009 varslet Kunnskapsdepartementet at regjeringen ville opprette et råd for fagskolene. Regjeringen foreslo det samme i statsbudsjettet for 2011.På denne bakgrunn utnevnte Kunnskapsdepartementet medlemmer av Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet, FR) høsten 2010 (det hadde sitt oppstartmøte 22.9.2010 og konstituerende møte 26.10.2010). Rådet består av 14 medlemmer som representerer partene i arbeidslivet, ulike fagskoler og andre institusjoner med nærliggende interesser. Et av medlemmene skal være representant for studentene. Rådet ble i første omgang oppnevnt for to år. Rådet baserer sin virksomhet på lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) og forskrift om godkjenning etter fagskoleloven av 23. april 2008 (nr. 391).

Fagskolerådet er hjemlet i lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)
§ 2 og forskrift om godkjenning etter fagskoleloven (nr. 391) 23. april 2008 fastsatt med hjemmel i sjette ledd. Forskriften trådte i kraft 25. april 2008.

Sekretariatet for Fagskolerådet er lagt til VOX.

01.04.2016* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I forbindelse med endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementer får Justis- og beredskapsdepartementet fra 1.4.2016 ansvar for faglig styring av det pedagogiske arbeidet med opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

01.01.2017 Navneendring

Navn: Kompetanse Norge
Kort navn: Kompetanse Norge

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 slått fast at Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, skifter navn til Kompetanse Norge. Navnet Kompetanse Norge vil gjelde fra 1. januar 2017.

01.01.2018* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Departementet har besluttet at etaten fra nå av skal benevnes som Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

Kompetansepolitikken omfatter statlige virkemidler for å utvikle og bruke kompetansen i hele befolkningen i Norge. Virkemidlene i kompetansepolitikken går på tvers av departementer, sektorer og forvaltningsnivåer. Kunnskapsdepartementet har samordningsansvar for kompetansepolitikken, og Kompetanse Norge er et direktorat underlagt
Kunnskapsdepartementet. Som direktorat har Kompetanse Norge en sentral rolle i å frembringe kunnskap og gi bidrag til utvikling av hele bredden i kompetansepolitikken. Som del av dette er det viktig å videreutvikle samarbeidet med ulike etater under KD og andre departementer, foruten organisasjonene i arbeidslivet.

Kilde: Kunnskapsdepartementet: Tildelingsbrev til Kompetanse Norge for budsjettåret 2018 21.12.2017

01.01.2018* Navneendring

Navn: Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
Kort navn: Kompetanse Norge

Departementet har besluttet at etaten fra nå av skal benevnes som Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.