Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 44 87 131 37 73 110 7 14 21
2002 50 90 140 39 79 118 11 11 22
2003 40 75 115 34 64 98 6 11 17
2004 42 78 120 35 69 104 7 9 16
2005 32 66 98 31 55 86 1 11 12
2006 32 65 97 29 47 76 3 18 21
2007 32 64 96 27 52 79 5 12 17
2008 30 67 97 27 55 82 3 12 15
2009 27 64 91 25 54 79 2 10 12
2010 28 62 90 27 53 80 1 9 10
2011 26 66 92 26 54 80 12 12
2012 26 67 93 25 55 80 1 12 13
2013 26 73 99 24 57 81 2 16 18
2014 28 78 106 25 62 87 3 16 19
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 50 45 46 48 45 46 58 44 48
2002 50 45 46 49 45 46 53 46 49
2003 45 44 45 44 45 45 47 43 44
2004 43 44 44 43 44 44 45 40 42
2005 45 46 45 44 45 45 48 49
2006 47 46 46 46 46 46 45 48
2007 49 45 46 47 44 45 56 48 50
2008 48 45 46 48 45 46 44 45
2009 49 47 48 50 47 48 47 47
2010 47 47 47 48 47 47 50 47
2011 46 47 47 46 46 46 51 51
2012 48 47 47 49 46 47 53 51
2013 48 48 48 49 47 48 49 47
2014 48 47 47 50 46 47 51 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2010* Navneendring

Navn: VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Kort navn: VOX

26.10.2010* Består via omorganisering

Nasjonalt fagskoleråd

I St. meld 44 2008-2009 varslet Kunnskapsdepartementet at regjeringen ville opprette et råd for fagskolene. Regjeringen foreslo det samme i statsbudsjettet for 2011.På denne bakgrunn utnevnte Kunnskapsdepartementet medlemmer av Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet, FR) høsten 2010 (det hadde sitt oppstartmøte 22.9.2010 og konstituerende møte 26.10.2010). Rådet består av 14 medlemmer som representerer partene i arbeidslivet, ulike fagskoler og andre institusjoner med nærliggende interesser. Et av medlemmene skal være representant for studentene. Rådet ble i første omgang oppnevnt for to år. Rådet baserer sin virksomhet på lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) og forskrift om godkjenning etter fagskoleloven av 23. april 2008 (nr. 391).

Fagskolerådet er hjemlet i lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)
§ 2 og forskrift om godkjenning etter fagskoleloven (nr. 391) 23. april 2008 fastsatt med hjemmel i sjette ledd. Forskriften trådte i kraft 25. april 2008.

Sekretariatet for Fagskolerådet er lagt til VOX.

01.04.2016* Består via omorganisering

I forbindelse med endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementer får Justis- og beredskapsdepartementet fra 1.4.2016 ansvar for faglig styring av det pedagogiske arbeidet med opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

01.01.2017 Navneendring

Navn: Kompetanse Norge
Kort navn: Kompetanse Norge

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 slått fast at Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, skifter navn til Kompetanse Norge. Navnet Kompetanse Norge vil gjelde fra 1. januar 2017.

01.01.2018* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Departementet har besluttet at etaten fra nå av skal benevnes som Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

Kompetansepolitikken omfatter statlige virkemidler for å utvikle og bruke kompetansen i hele befolkningen i Norge. Virkemidlene i kompetansepolitikken går på tvers av departementer, sektorer og forvaltningsnivåer. Kunnskapsdepartementet har samordningsansvar for kompetansepolitikken, og Kompetanse Norge er et direktorat underlagt
Kunnskapsdepartementet. Som direktorat har Kompetanse Norge en sentral rolle i å frembringe kunnskap og gi bidrag til utvikling av hele bredden i kompetansepolitikken. Som del av dette er det viktig å videreutvikle samarbeidet med ulike etater under KD og andre departementer, foruten organisasjonene i arbeidslivet.

Kilde: Kunnskapsdepartementet: Tildelingsbrev til Kompetanse Norge for budsjettåret 2018 21.12.2017

01.01.2018* Navneendring

Navn: Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
Kort navn: Kompetanse Norge

Departementet har besluttet at etaten fra nå av skal benevnes som Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.