Norsk filminstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1993* Ny via sammenslåing

Navn: Det norske filminstitutt
Kort navn: Det norske filminstitutt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Overordnet: Kulturdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Formålet med sammenslåingen var å samle forvaltningen av statlige filmoppgaver i Norge i en institusjon. Norsk filminstitutt samler forvaltningen av statlige filmoppgaver i Norge i en institusjon. Filminstituttets hovedoppgaver er produksjonsstøtte og bevaring og formidling av film. Instituttet ligger under Kulturdepartementet. Norsk filminstitutt er resultatet av en sammenslutning i 1993 mellom Statens filmsentral og det tidligere Norsk filminstitutt. Denne sammenslutningen var et uttrykk for Kulturdepartementets satsing for å bedre filmens vilkår i Norge og for å løse statlige filmoppgaver på en mer rasjonell måte.

Filminstituttet flyttet i januar 1996 inn i Filmens Hus i Dronningens gate 16 i Oslo, som den første av flere filminstitusjoner. Filmens Hus er blitt et samlingssted for filmforvaltning, filmbransje og publikum.
Norsk filminstitutt på web: www.nfi.no

01.01.1997* Navneendring

Navn: Norsk filminstitutt
Kort navn: Norsk filminstitutt

01.07.2001* Består via omorganisering

Norsk filmfond etableres gjennom overføring av fuksjoner, oppgaver og personale fra Audiovisuelt produksjonsfond og filmavdelingen i Norsk filminstitutt.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2008 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Som følge av Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren, (http://www.regjeringen.no/id/STM200620070022000DDDEPIS) jf. (Innst.S.nr.277 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Veiviseren. For det norske filmløftet) (http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-277.html) vil ansvaret for innsamlings- og bevaringsfunksjonene for den norske filmarven bli flyttet fra Norsk filminstitutt til Nasjonalbiblioteket.

Arbeidsgiveransvaret for tolv årsverk i avdelingen Filmarkivet ved Norsk filminstitutt vil bli overtatt av Nasjonalbiblioteket med virkning fra 1. januar 2008.

31.03.2008* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

For å nå målsettingen om å styrke norsk filmbransje har departementet foretatt en gjennomgang av virkemiddelapparatet. Våren 2007 la departementet fram St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren. (http://www.regjeringen.no/id/STM200620070022000DDDEPIS). Stortinget sluttet seg i all hovedsak til forslagene, jf. (Innst.S.nr.277 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Veiviseren. For det norske filmløftet) (http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-277.html).

Dette innebærer bl.a. at Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling slås sammen, og at det opprettes en ny samlet
virksomhet på filmområdet. Virksomheten får også ansvaret for oppgavene en nasjonal filmkommisjon skal ivareta. Målet er at den nye virksomheten skal være etablert 1. april 2008. Departementet har opprettet et interimsstyre som har som
hovedoppgave å gjøre de nødvendige forberedelsene til etableringen av den nye virksomheten. Etableringen skjer i nært samarbeid med de ansatte ved de tre eksisterende virksomhetene og brukerne. For å sikre en vellykket omorganisering er det satt av 3 mill. kroner ekstra til omstillingsarbeidet, jf. kap. 334, post 01 Driftsutgifter.
Kilde: St.prp.nr.1 2007-2008, KKD. Se også pressemelding nr. 125/07, KKD

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.