Statlige musikkonservatorier

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.05.1980* Nyopprettelse

Navn: Statlige musikkonservatorier
Kort navn: Statlige musikkonservatorier
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Fra 1.5.1980 ble Bergen musikkonservatorium og Nordnorsk musikkonservatorium (Tromsø) formelt overtatt av staten. Personalet er fra samme tidspunkt gitt tilsetting som statstjenestemenn.

2 stk:
- Bergen musikkonservatorium
- Nordnorsk musikkonservatorium

Senere kommer også:
- Trøndelag musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten i januar 1986
- Agder musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten 1.1.1988
- Buskerud musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten 1.1.1988
- Rogaland musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten 1.1.1988
- Østlandets musikkonservatorium. Skolen overtatt av staten 1.1.1988

For øvrig går Buskerud musikkonservatorium inn som avdeling under Østlandske musikkonservatorium ca 1992.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Gruppe

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Musikkonservatoriene går inn delvis i de nye høgskolene (fra 1.8.1994), delvis til andre utdanningsinstitusjoner (i løpet av 1995-96);
- Nordnorsk musikkonservatorium legges under Høgskolen i Tromsø
- Trøndelag musikkonservatorium legges først inn under Høgskolen i Sør-Trøndelag (1.8.1994) og deretter under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (1.1.1996)
- Bergen musikkonservatorium legges først inn under Høgskolen i Bergen (1.8.94) og deretter inn under Universitetet i Bergen (1.8.1995) som følge av opprettelsen av Grieg-akademiet under UiB
- Rogaland musikkonservatorium legges inn under Høgskolen i Stavanger
- Agder musikkonservatorium legges inn under Høgskolen i Agder
- Østlandets musikkonservatorium legges først inn under Høgskolen i Oslo (1.8.1994) og deretter inn under Norges Musikkhøgskole (1.1.1996)

Annen aktuell info:
I Kgl.res. av 7. mai 1993 (om de nye høgskolene fra 1. august 1994 står det bl.a: «Stortinget har ved behandlingen av St.meld.nr.40 (1990-91) Fra visjon til virke - Om høgre utdanning, jf. Innst.S.nr.230 (1990-91), sluttet seg til at de regionale høgskolene skal organiseres som færre og større høgskolesentre innen et Norgesnett for høgre utdanning og forskning. Ordningen med regionale høgskolestyrer felles for høgskolene i en region skal avvikles, og høgskolesentrene vil få egne styrer.
Stortinget hadde ved behandlingen av budsjettet for 1993 ikke merknader til departementets planleggingsforutsetning om at alle høgskoler innenfor samme by eller kommune skal organiseres innenfor rammen av én institusjon, og godkjente at departementet kan avgjøre hvilke høgskoler som skal gå sammen»

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.