Statens sjøaspirantskoler (Sjøguttskoler)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1961* Nyopprettelse

Navn: Statens sjøaspirantskoler (Sjøguttskoler)
Kort navn: Statens sjøaspirantskole
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

De første sjøguttskolene ble opprettet under Handels- og skipsfartsdepartementet tidlig på 1960-tallet.

* Sjøguttskolen i Borre ble opprettet i 1962 av Handelsdepartementets sjøfartsavdeling. Bakgrunnen for opprettelsen var behovet for teoretisk opplæring av førstereisgutter til handelsflåten. Før de begynte ved skolen, måtte elevene ha gjennomgått et praksiskurs på et av skoleskipene ("Christian Radich", "Sørlandet"). I 1967 inngikk skolen et samarbeid med Borre ungdomsskole om en interkommunal ungdomsskoleklasse i 9. skoleår. Dette var et tilbud til alle ungdomsskoleelever i Vestfold som ønsket mønstre ut i handelsflåten etter endt skolegang. I 1973 endret skolen navn til Statens sjøaspirantskole. Skolen fikk også etter hvert et eget skoleskip; "Havstein". Rundt 1970 begynte skolen med kurstilbud innen sikkerhetsopplæring. Dette skjøt fart rundt 1980, og skolen fikk ansvar for sikkerhetsopplæringen for Øslandsområdet. Opplæring ble gitt til elever fra maritime skoler, samt til oljeindustrien. I 1988 overtok Vestfold fylkeskommune driften av skolen, og navnet ble endret til Borre Havarivernskole. Skolens arbeidsfelt ble nå kun sikkerhetsopplæring. Fra 01. jan. 2001 ble skolen et fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven.

---------------------------------------------

* Statens Sjøaspirantskole i Bergen ble opprettet ved budsjettvedtak etter str. prp. nr. 1 1960/1961 med henvisning til NOU 1948 "Utdannelseskomitéen for skipsfarten" og St. meld. nr. 58 1960-61 "Om tiltak for å styrke sjømannsutdannelsen og velferdsvirksomheten for sjømenn i en 10-års periode", og hadde sin offisielle åpningsdag 24. november 1961. Skolen var en av flere som ble opprettet for å erstatte den mer tilfeldige skoleskipsopplæringen. Skolen var lokalisert i Bergen/Laksevåg og hadde hovedsakelig elever fra Vestlandet. Men i og med at det var en statlig skole kunne den ta elever fra hele landet.
Skolen var ved opprettelsen underlagt Industri, håndverks- og skipsfartsdepartementet, men ble fra 1. januar 1966 overflyttet til å ligge under Kirke og undervisningsdepartementet. Skolens formål var å sørge for en jevn og god rekruttering av sjømenn til skipsfartsnæringen. Den 23. april 1986 var skolens ledelse i møte med departementet og fikk der opplyst at skolen var planlagt nedlagt fra 1. januar 1987. Departementet begrunnet sin avgjørelse med at utdanning på Sjøguttskolens nivå etter lov om videregående opplæring som trådte i kraft i 1976 skulle høre inn under fylkeskommunen. Sjøguttskolene var blitt overført til sine respektive fylker med unntak av de i Borge og Bergen. Skolen i Bergen ønsket fylkeskommunen ikke å overta da skolestyret så den lite tjenlig for undervisningsformål og tilsvarende undervisning kunne drives ved fylkets videregående skoler. Skolen fikk fullføre undervisningen for skoleåret 1986/87 og ble nedlagt 1. august 1987.

For ytterligere dokumenatsjon, se "Bergensposten" nr 1 2006 (utgitt av Statsarkivet i Bergen).
Link (pdf).: http://www.arkivverket.no/webfelles/sab/bp2006a.pdf

Kilde Arkivportalen.no

01.01.1975* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Gruppe

NB: Tidspunkt for overføring til KUD er usikkert.

31.12.1988* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

I løpet av 1980-tallet avvikles skolene; de fleste overføres til sine respektive fylkeskommuner. Som den siste av skolene ble Sjøaspirantskolen i Borre i 1988 overtatt av Vestfold fylkeskommune, og navnet ble endret til Borre Havarivernskole.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.