Stiftelsen Teknologiformidling

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

06.05.1916 Nyopprettelse

Navn: Statens teknologiske institutt
Kort navn: STI
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania

STI ble opprettet ved Stortingsproposisjon av 6. mai 1916 og startet sin virksomhet allerede i 1917. Instituttets formål var å drive undervisning innen den teknologiske sektor, stort sett ved kursvirksomhet. STI ble underlagt Kirke- og undervisningsdepartementet.

I 1945 hadde Instituttet 30 medarbeidere, og ved utgangen av 1955 nærmere 60.

30.09.1960 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Et utvlag med rasjonaliseringsdirektør Reidar Danielsen som formann og med medlemmer forøvrig fra Kirke- og undervisningsdepartementet, Kommunaldepartementet og Industridepartementet, utredet i slutten av 50-årene STIs rolle som veiledningsorgan for industri og håndverk. Instillingen, som ble avgitt i 1960, førte til at instituttet ved Kgl.res. av 30.09. ble overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Industridepartementet.
Kilde: NOU 1984:19 STI - Statens teknologiske institutt, s. 13.

01.07.1988* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Stortinget vedtok at fra høsten 1981 skulle STI's avdeling i Narvik og de fire lokalkontorene i Nord-Norge skilles fra STI. Det ble dannet et eget institutt som fikk navnet Statens veiledningsinstitutt for Nord-Norge (VINN). I 1984 ble videre INKO (Informasjons- og kontaktformidlingstjenesten) skilt ut fra STI. I 1988 bestemte Stortinget at instituttets distriktsavdelinger og lokalkontor skulle overføres til fylkene. INKO ble fusjonert inn i disse enhetene. På samme måte ble VINN's lokalkontor overført til de fire nordligste fylkene. VINN og STI ble omdannet til egne stiftelser med styrer oppnevnt av Næringsdepartementet. STI endret også navn til Teknologisk institutt (TI)Se bl.a. NOU 1984:19 STI, Statens teknologiske institutt; en analyse og vurdering av virksomhet og organisasjon St.prp.nr.86 (1986-1987) Om veiledningstjenestens virksomhet og organisering Innst.S.nr.39 (1987-1988) Om veiledningstjenestens virksomhet og organisering St.prp.nr.29 (1988-1989) Diverse endringer på statsbudsjettet for 1988 under Næringsdepartementet Innst.S.nr.68 (1988-1989) Diverse endringer på statsbudsjettet for 1988 under Næringsdepartementet

01.07.1988* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

01.01.1989* Navneendring

Navn: Teknologisk institutt (TI)
Kort navn: TI

TI's hjemmeside på internett: www.teknologisk.no

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2016* Navneendring

Navn: Stiftelsen Teknologiformidling
Kort navn: Stiftelsen Teknologiformidling

Høsten 2015 ble Teknologisk Institutt kjøpt av Kiwa

Aksjene i TI as ble i november 2015 solgt fra Stiftelsen Tekologisk Institutt til Kiwa International BV, et nederlandsk selskap i Acta-konsernet. Acta er en internasjonal aktør innen bransjen for testing, inspeksjon og sertifisering (TIC).

http://teknologiformidling.no/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.