Norges grønne fagskole – Vea

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1923* Nyopprettelse

Navn: Hagebruksskole på Vea, Ring
Kort navn: Hagebruksskole på Vea
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Statsskoler i hagebruk
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 412 Ringsaker

Vea startet som en hagebruksskole for kvinner i 1923.

01.01.1968* Navneendring

Navn: Statens lærlingeskole i hagebruk og gartneri
Kort navn: Statens lærlingeskole i hagebruk og gartneri

01.01.1986* Navneendring

Navn: Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, Vea
Kort navn: VEA

01.01.1992* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1995* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Skolen går ut av gruppen "Statsskoler i hagebruk"

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.06.2007 Navneendring

Navn: Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Kort navn: VEA

Fra 1. juni 2007 ble navnet på skolen endret til Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.
Kilde: St.prp.nr.1 Kunnskapsdepartementet 2007-2008, s. 50

01.01.2017 Navneendring

Navn: Norges grønne fagskole – Vea
Kort navn: Vea

Jf. Prop. 1 S 2016–2017 Kunnskapsdepartementet

Om eierskapet til Vea
I Prop. 1 S (2014–2015) for Kunnskapsdepartementet signaliserte regjeringa at det statlege eigarskapet til Vea ville bli vurdert. Hausten 2016 la regjeringa fram Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for framtida. Meldinga blei behandla i Stortinget våren 2017, jf. Innst. 254 S (2016–2017). Det statlege eigarskapet av Vea er ikkje i samsvar med meldinga og innstillinga. Departementet meiner at staten i framtida ikkje skal eige Vea. Departementet legg derfor til grunn at dersom Vea skal drivast vidare, må skolen overførast til Hedmark fylkeskommune. Departementet vil i 2018 gå i dialog med fylkeskommunen om overføring av eigarskapet og vidare drift av skolen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.