Likestillings- og diskrimineringsombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2006 Ny via sammenslåing

Navn: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kort navn: LDO
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Fakta om det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet 1. januar 2006.

Ombudet er opprettet med hjemmel i den nye diskrimineringsombudsloven som ble vedtatt av Stortinget i mai 2005. Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering (SMED) går inn i det nye Ombudet.

Regjeringens begrunnelse for å opprette Likestillings- og diskrimineringsombudet:

Et felles apparat vil styrke innsatsen på diskriminerings- og likestillingsfeltet gjennom økt tverrfaglig tilnærming, bedre ressursutnyttelse og større tyngde og synlighet i forhold til hva som er mulig med små separate enheter.

Regjeringens forslag ble fremmet for Stortinget i Ot prp nr 34.
Kilde: Ombudets hjemmesider; www.ldo.no

Omtale på BFDs budsjett (St.prp.nr.1, 2005-2006, BFD), kap. 849 (s. 83-84):
Regjeringen la i desember 2004 fram forslag til et nytt felles håndhevingsapparat mot diskriminering, jf. Ot. prp. nr. 34 (2004-2005) om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven). Forslaget ble vedtatt i Stortinget i mai 2005. Diskrimineringsombudsloven trer i kraft 1. januar 2006. Det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet omfatter oppgavene til Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og deler av oppgavene til Senter mot etnisk diskriminering. Som følge av ny diskrimineringsombudslov oppheves likestillingslovens bestemmelser om det eksisterende Likestillingsombudets og Likestillingssenterets organisasjon, funksjoner, kompetanse og saksbehandling fra 1. januar 2006.

01.01.2009 Består via innlemming

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nasjonalt dokumentasjonssenter blir innlemma i Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) frå 1.1.2009.
Nasjonalt dokumentasjonssenter for personar med nedsett funksjonsevne skal innlemmast i LDO frå 1. januar 2009. Funksjonane som Nasjonalt dokumentasjonssenter for personar med nedsett funksjonsevne har i dag, vil bli vidareført i LDO. Gjennom innlemminga vil ein betre kunne sjå dei ulike diskrimineringsgrunnane i samanheng. Dette inneber at vi på lengre sikt kan få fram meir kunnskap om situasjonen for personar med nedsett funksjonsevne knytt til kjønn, etnisitet og seksuell legning. Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal handsame klagesaker knytte til diskriminerings- og tilgjengelova.
Kilde: St.prp. nr. 1 (2008-2009) Barne- og likestillingsdepartementet s. 72-73

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.