Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 85 67 152 85 50 135 17 17
1981 86 72 158 85 49 134 1 23 24
1982 78 74 152 77 50 127 1 24 25
1983 118 87 205 117 62 179 1 25 26
1984 108 127 235 108 68 176 59 59
1985 94 128 222 94 68 162 60 60
1986 94 120 214 93 67 160 1 53 54
1987 87 115 202 87 71 158 44 44
1988 91 129 220 88 93 181 3 36 39
1989 97 137 234 96 102 198 1 35 36
1990 99 137 236 98 102 200 1 35 36
1991 105 142 247 104 109 213 1 33 34
1992 111 149 260 109 116 225 2 33 35
1993 127 152 279 123 119 242 4 33 37
1994 162 157 319 155 124 279 7 33 40
1995 165 167 332 162 134 296 3 33 36
1996 180 188 368 176 157 333 4 31 35
1997 166 178 344 164 152 316 2 26 28
1998 192 186 378 186 152 338 6 34 40
1999 205 176 381 200 150 350 5 26 31
2000 215 188 403 210 164 374 5 24 29
2001 219 185 404 208 160 368 11 25 36
2002 218 181 399 211 146 357 7 35 42
2003 240 196 436 230 155 385 10 41 51
2004 234 188 422 230 143 373 4 45 49
2005 218 184 402 212 147 359 6 37 43
2006 254 226 480 245 178 423 9 48 57
2007 256 222 478 245 176 421 11 46 57
2008 278 217 495 266 177 443 12 40 52
2009 272 226 498 259 181 440 13 45 58
2010 287 232 519 270 192 462 17 40 57
2011 286 243 529 267 200 467 19 43 62
2012 316 262 578 296 218 514 20 44 64
2013 354 298 652 338 257 595 16 41 57
2014 405 313 718 387 270 657 18 43 61
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 38 41 43 37 41 44 44
1981 43 39 41 43 38 41 41 42
1982 44 40 42 44 39 42 42 43
1983 44 40 42 44 39 42 42 41
1984 44 44 44 44 42 43 46 46
1985 43 44 44 43 42 43 46 46
1986 44 45 44 44 43 43 47 47
1987 43 43 43 43 41 42 47 47
1988 43 44 43 43 42 43 47 46
1989 43 43 43 43 42 42 46 46
1990 43 44 43 43 43 43 46 46
1991 42 43 43 42 42 42 45 45
1992 42 43 43 42 42 42 45 45
1993 42 43 42 42 42 42 44 44
1994 38 43 40 38 43 40 33 42 41
1995 39 42 41 39 42 40 44 43
1996 37 42 40 37 43 40 42 42
1997 38 43 41 38 43 40 43 43
1998 38 42 40 38 43 40 38 39 39
1999 38 43 40 38 44 40 43 40 41
2000 38 43 40 38 43 40 56 43 45
2001 39 44 42 39 44 41 50 45 46
2002 40 45 42 40 46 42 54 40 43
2003 39 44 42 39 45 42 40 43 42
2004 40 46 43 40 46 43 44 44
2005 42 46 44 42 46 43 41 46 46
2006 41 46 44 41 46 43 46 45 45
2007 42 47 44 42 47 44 49 48 48
2008 42 47 44 42 47 44 48 48 48
2009 42 46 44 42 46 44 48 48 48
2010 43 46 44 43 45 44 52 48 50
2011 44 46 45 43 46 44 51 45 47
2012 43 46 44 42 46 44 54 48 50
2013 42 45 43 41 44 43 57 49 51
2014 41 45 43 41 44 42 50 51 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

17.12.1982 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Ved kgl.res. 17.12.82 blir Statens innkjøpssentral slått sammen med Forvaltningstjenestene.

01.01.1992* Navneendring

Navn: Statens forvaltningstjeneste
Kort navn: St. forv.tjen.

01.01.2006 Består via omorganisering

DSS vart skipa 01.01.2006 og har fått eit større ansvar for administrative fellestenester i departementa og SMK enn den tidlegare verksemda, Statens forvaltningsteneste, hadde. Det inneber mellom anna at oppgåver innanfor IKT, løn og rekneskap er samla i DSS. I samanheng med den fyrste fasen er vel 50 årsverk overførte frå departementa. For å styrkje medverknaden frå brukarar, er det skipa eit rådgivande brukarråd med representantar frå den administrative leiinga i departementa. Omlegginga starta i 2006 og vil halde fram til og med 2008.

01.01.2006 Navneendring

Navn: Departementenes servicesenter
Kort navn: DSS

01.03.2006 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Det statlege servicesenteret i Engerdal

DSS etablerer "Det statlege servicesenteret i Engerdal"
DSS skal leggje til rette for ei stabil telefonteneste for brukarar av Det statlege servicesenteret i Engerdal. Servicesenteret starta opp 1. mars 2006 med åtte tilsette.

01.01.2014* Navneendring

Navn: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Kort navn: DSS

01.07.2016 Består via omorganisering

Regjeringen har besluttet å overføre lønns- og regnskapstjenestene til departementene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i Oslo til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i Trondheim og Stavanger.

Ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som arbeider med lønn og regnskap, overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 1. juli i år. De skal fortsette å jobbe i Oslo fram til 1. januar 2018, deretter skal tjenestene leveres fra DFØ sine kontorsteder i Stavanger og Trondheim.

Ingen ansatte blir sagt opp som følge av overføringen. De ansatte som er berørt har rett til å følge arbeidsoppgavene sine til nytt arbeidssted, og kan jobbe i Oslo frem til 1. januar 2018.

Endringen innebærer flytting av statlige arbeidsplasser til Stavanger og Trondheim.

Kilde: Pressemelding KMD 20.06.2016
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flytter-statlige-arbeidsplasser-til-stavanger-og-trondheim/id2505264/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.