Forbrukertilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1973* Nyopprettelse

Navn: Forbrukerombudet
Kort navn: FO
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Om Forbrukerombudet (pr. 2014):
Forbrukerombudet er en offentlig myndighet, og består av 30 ansatte i Oslo og Trondheim. Ombudet skal, ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven.

Forbrukerombudet ledes av en person som også har tittelen forbrukerombud. Han eller hun blir utnevnt av Kongen i Statsråd for perioder på seks år av gangen.

Forbrukerombudets visjon er å jobbe for et enklere og tryggere marked for forbrukerne. Vi skal forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter. Dette skal vi oppnå gjennom dialog, forhandlinger, effektiv bruk av sanksjonsapparatet og informasjonsvirksomhet. Vi skal spille en aktiv rolle i internasjonale fora. Våre kjerneverdier er: Kvalitet, effektvitet og troverdighet.

Forbrukerombudet får rundt 8500 henvendelser i året (2013). For å være mest mulig effektive, prioriterer vi bestemte innsatsområder. Her gir vår virksomhetsplan ofte føringer. Vi vektlegger effektive arbeidsmetoder, og dette innebærer at vi både behandler saker fortløpende, men også samler klager og behandler temaer mer samlet. På bakgrunn av tidligere henvendelser og den generelle samfunnsutviklingen, prioriterer vi hvert år hvilke tema og bransjer vi skal jobbe med. Virksomhetsplanen vår finner du lenke til i menyen til venstre.

Forbrukerombudet behandler ikke klager på varer eller tjenester, eksempelvis om du har rett til å heve et kjøp. Da skal du kontakte Forbrukerrådet for bistand. Forbrukerrådet er en interesse- og serviceorganisasjon for forbrukerne, og gir informasjon om forbrukernes rettigheter ved kjøp av varer og tjenester samt veiledning før man handler.
Kilde: Forbrukerombudets nettsider; www.forbrukerombudet.no

+++++++++++++++++++++++++++++

Saksgangen i Markedsrådet
Markedsrådet mottar klagesaker fra Forbrukerombudet, Sosial- og helsedirektoratet og Medietilsynet. Etter at en sak er mottatt i Markedsrådets sekretariat, tilskrives partene med en oppfordring om tilsvar. Hvis en eller begge parter ønsker det, er det i forbindelse med Markedsrådets behandling av saken anledning til muntlig å supplere de skriftlige innlegg. En part kan møte for Markedsrådet selv eller med en representant, for eksempel en advokat. I saker hvor partene er til stede, holder hver part et muntlig innlegg og får kommentere motpartens innlegg. I tillegg får Markedsrådets medlemmer anledning til å stille spørsmål. Etter forhandlingene fatter Markedsrådet et vedtak med en begrunnelse for resultatet. Vedtaket sendes ut til partene. Et vedtak fattet av Markedsrådet kan ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene. Sivilombudsmannen har også ansett seg berettiget til å uttale seg om Markedsrådets vedtak.
Kilde: www.markedsradet.no/

01.01.1984* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Stortingsproposisjon nr. 80 (1982-83) vedtok at Varefaktakomitéen skulle nedlegges fra 1.1.1984. Arbeidsoppgavene ble fordelt mellom Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Arbeidsoppgaver med merkeforskrifter ble overført til Forbrukerombudet, mens Forbrukerrrådet fikk ansvaret for arbeidet med frivillige deklarasjoner.

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2018* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler fra 1. januar 2018
På grunnlag av Prop. 93 L (2016-2017) Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene), jf. Innst. 355 L (2016-2017), vedtok Stortinget 16. juni 2017 at Forbrukerombudet skal kunne gjøre vedtak i alle saker, at Markedsrådet skal få en ny rolle som klageinstans, og at Forbrukerombudet skal endre navn til Forbrukertilsynet. Endringene vil få konsekvenser for det offentliges dekning av partens sakskostnader, jf. pkt. 5.1 nedenfor. Lovendringene gjelder fra 1. januar 2018. Fra samme tidspunkt gjelder ny forskrift om Markedsrådets og Forbrukerombudets saksbehandling. Sekretariatet forutsettes å følge de nye reglene i lov og forskrift.

01.01.2018* Navneendring

Navn: Forbrukertilsynet
Kort navn: Forbrukertilsynet
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Forbrukarombodet endrar namn til Forbrukartilsynet. Forbrukartilsynet kan fatte vedtak mot næringsdrivande sjølv, medan Marknadsrådet blir klageorgan. Forbrukartilsynet kan også fatte vedtak i saker utan å forhandle med næringsdrivande først.

BLD la i april 2017 fram for Stortinget forslag om å endre reglane for korleis Forbrukarombodet og Marknadsrådet skal handheve marknadsføringslova, jf. Prop. 93 L (2016–2017) Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene), jf. Innst. 355 L (2016–2017). Det blei mellom anna føreslått at Forbrukarombodet skal kunne gjere vedtak i alle saker, at Marknadsrådet skal få ei ny rolle som klageinstans med færre medlemmer, og at Forbrukarombodet skal endre namn til Forbrukartilsynet. Stortinget vedtok lovforslaget 16. juni 2017. Endringane, som tar til å gjelde frå 1. januar 2018, vil klargjere rolla til Forbrukarombodet, effektivisere både Forbrukarombodet og Marknadsrådet og styrkje forbrukarvernet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.