Kontoret for voldsoffererstatning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.2003 Ny via omorganisering

Navn: Kontoret for voldsoffererstatning
Kort navn: KFV
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 2002 Vardø
Relaterte enheter:

Kontoret for voldsoffererstatning ble åpnet i Vardø 1.9.2003. Bakgrunnen var Regjeringens ønske om å styrke rettssikkerheten for voldsofre. Målsetningen med å samle kompetansen i Vardø har vært å få en mer ensartet praksis og kortere saksbehandlingstid. Fylkesmannsembetene behandliet tidligere søknader om voldsoffererstatning i første instans.

Historikk (kilde: www.voldsoffererstatning.no):
Kontoret overtok ved etableringen håndteringen av voldsoffererstatningssakene fra fylkesmennene, som hadde hatt ansvaret for forvaltningen av erstatningsordningen et par tiår. Bakgrunnen for opprettelsen av en sentral enhet for voldsoffererstatning fra staten, var et ønske om å styrke rettssikkerheten for voldsofre, og også målsetting om større effektivitet i saksbehandlingen.

I Ot.prp. nr 4 (2000-2001) som la grunnlaget for etableringen av Kontoret for voldsoffererstatning, fremgår blant annet følgende:

”Samfunnet har både et ansvar for å søke å sikre individet mot voldsovergrep og et ansvar for å bidra til å reparere skadene der overgrep har funnet sted. I tillegg til at voldsutøveren har et ansvar for sine handlinger, er det også et samfunnsvansvar å hjelpe den som blir rammet av en voldsoforbrytelse. Voldsofre vil bli hjulpet et stykke på vei gjennom generelle støtteordninger som for eksempel sykepenger, og andre sosiale trygde- og støtteordninger og forsikring. Ikke sjelden vil det imidlertid gjenstå et udekket tap. Det er her ordningen med voldsoffererstatning fra staten kommer inn.”

Fra 2006 overtok Kontoret for voldsoffererstatning det faglige og administrative ansvaret for driften av Rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte, som frem til da var blitt drevet som prøveprosjekter i en del større byer. Rådgivningskontorenes virksomhet har blitt viderutviklet og slike rådgivningstjenester er nå å finne i 14 byer med god geografisk spredning. De 14 rådgivningskontorene (RKK) har pr 2013 til sammen 20 ansatte.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.