Polaravdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1978 Nyopprettelse

Navn: Polaravdelingen
Kort navn: Polaravd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Som ettervirkning av Kings-bay ulykken på Svalbard i 1962 ble det i januar 1965 ble "Det interdepartementale svalbardutvalg" opprettet i 1965, Utvalget fikk sekretariat i Justisdepartementet. Utvalget skiftet navn til "Det interdepartementale polarutvalg" i 1971 etter at virkeområdet ble utvidet til også å omfatte Antakrtis.


Etter gradvis økende fokus på Svalbard gjennom 1970-årene med bl.a. en egen stortingsmelding som kom i 1975, ble det nedsatt et utvalg for å utrede behandlingen av polarsaker i sentraladministrasjonen. I innstillingen fra 1976 ble det anbefalt at det burde opprettes en egen polaravdeling i Justisdepartementet. Dette resulterte først i at det ble etablert et nytt Polarkontor i Den administrative avdeling i 1977. Dette ble deretter fulgt opp med en egen proposisjon i mai 1977 om opprettelse av en egen polaravdeling (St.prp.nr.202 (1976-1977)), og Polaravdelingen ble etablert i 1978.

Kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud (2008)

-------------------------------------------

Historikk / bakgrunn (kilde: Arkivportalen.no):
Polaravdelingen ble opprettet i 1978. Fra 1961 og fram til denne tid ble polarsakene behandlet i 4. sivilkontor, under Den administrative avdeling i Justisdepartementet.

Ulike Svalbardsaker har blitt behandlet og avgjort i ulike departement helt tilbake til 1925. I tiden fra 1925 til 1936 hadde hvert departement ledelse og ansvar på sitt område. Budsjett-forslag ble utarbeidet av hvert fagdepartement.

Fra juni 1936 ble administrasjonen av Svalbard lagt inn under Handelsdepartementet (senere Industridepartementet). Men fortsatt hadde flere departement ansvar for de ulike Svalbard-sakene.

I 1962 ble det opprettet et utvalg, som drøftet omorganisering av Svalbardsakenes administrasjon. Utvalget kom ikke fram til noen enstemmig beslutning. Det ble derfor opprettet et nytt utvalg i 1963, Koordineringsutvalget for Svalbardsaker. Koordinerings-utvalget leverte sin innstilling i 1964. Utvalgets konklusjon var at sentraladministrasjonens behandling av Svalbardsaker skulle overføres fra Industridepartementet til vedkommende fagdepartement. Saker som gjaldt budsjett, innkreving av skatter og avgifter, ligningsrådet for Svalbard samt saker uten klar tilknytting til annet departement, ble lagt til Justisdepartement-et. Videre ble det nedsatt et nytt utvalg, Det interdepartementale Svalbardutvalg, som skulle være koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen. Dette utvalgets sekretariat ble lagt til Justisdepartementet. Det ble dessuten etablert et Svalbardråd.

Fra 1965 var sekretariatet til Svalbardutvalget å finne i 4. sivilkontor i Justisdepartementet. I 1971 ble det opprettet et stedlig Svalbardråd. Det interdepartementale Svalbardutvalg utvidet sitt virkeområde, og gikk over til å hete Det interdepartementale polarutvalg. Polarrådet ble opprettet i 1972. Det fortsatte å ha sitt sekretariat i Justisdepartementets 4. sivilkontor. Først i 1978 kom Polaravdelingen på plass.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.