Konkurransetilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

21.07.1917 Ny via omorganisering

Navn: Statens prisdirektorat
Kort navn: Prisdir.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania
Relaterte enheter:
  • Statens provianteringskommission

Forløperen til Statens prisdirektorat var Statens provianteringskommission som ble opprettet ved provisorisk anordning av 4. august 1914 og en ny lov av 18. august samme år gav myndighetene adgang til å fastsette maksimalpriser.

I tilknytning til en ny lov om regulering av vareprisene ble Statens prisdirektorat opprettet midlertidig 21.7.1917 for å forberede prisreguleringssaker og for å føre register over monopol- og storbedrifter og konkurranseregulerende sammenslutninger. Direktoratet var ved begynnelsen underlagt Provianteringsdepartementet, men ble ved kgl.res.20.10.1922 overført til Sosialdepartementet.
Drammens borgermester Hans Johnsen Gurstad ble Norges første prisdirektør. Ved starten bestod den samlede staben av ni personer. Antallet steg raskt til 31, men sank så gradvis etter hvert som forholdene ble mer normale etter krigens slutt.
I samsvar med lovvedtak 12.3.1926 ble direktoratet nedlagt og avløst av Trustkontrollkontoret. Dette kontoret ble lagt under Justisdepartementet, og det hadde i hovedsak de samme arbeidsoppgaver som Statens prisdirektorat. Etter krigsutbruddet i 1939 ble personalet sterkt utvidet.

Ved en anordning fra Administrasjonsrådet 12.9.1940 ble Trustkontrollkontoret omdannet til et nytt Prisdirektorat. Den viktigste oppgaven for direktoratet var prisreguleringen. Det nye direktoratet ble underlagt Innenriksdepartementet, men gikk over til Finansdepartementet 27.11.1944.

Kilde:
«Håndbok for Riksarkivet», s. 272.
Se også «Glimt fra Prisdirektoratets historie 1917 - 1992» (Utdrag fra boken finnes på
http://www.kt.no/archive/internett/publikasjoner/glimt_prisdirek_historie.pdf

Prisdirektoratet hadde tilsammen 10 underliggende kontor i 1947.

12.03.1926 Navneendring

Navn: Trustkontrollkontoret
Kort navn: Trustkontrollkontoret

Stortinget vedtok 12. mars 1926 en ny lov om kontroll med konkurranseinnskrenkninger og prismisbruk (trustloven), og Statens prisdirektorat skiftet navn til Trustkontrollkontoret. Trustloven gjaldt frem til 1. januar 1954.

01.01.1940* Navneendring

Navn: Statens prisdirektorat
Kort navn: Statens prisdirektorat

20.01.1946* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Prisdirektoratet
Type enhet: Hovedkontor

01.01.1954* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Prisrådet

Ved iverksettelsen av prisloven fra 1. januar 1954 ble det opprettet et nytt organ, Prisrådet, til å overta en del av saksområdet det tidligere Trustkontrollrådet hadde hatt, i første rekke behandlingen av boikottsaker. Prisrådet, ofte betegnet som ”et domstolliknende forvaltningsorgan”, har hatt fire høyesterettsdommere og senere en høyesterettsjustitiarius som formenn: Jørgen Berner Thrap (1954 - 1961), Otto Helgesen (1962 – 1969), Trygve Bendiksby (1970 – 1977), Carl L. Stabel (1978 – juni 1984) og Rolv E. Ryssdal (juli 1984 – 1993). Prisdirektoratet var innstillende myndighet og sekretariat. Alle sakene i Prisrådet er grundig omtalt i Pristidende. Prisrådet ble nedlagt da konkurranseloven trådte i kraft.
Kilde: Konkurransetilsynets hjemmesider; www.konkurransetilsynet.no

01.01.1956* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1958* Navneendring

Navn: Statens pristilsyn
Kort navn: Statens pristilsyn

01.01.1958* Består via innlemming

Pris- og rasjoneringsinspeksjon går inn I Prisdirektoratet fra 1958.

08.05.1972* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Overføres dette året til det nyopprettede Forbruker- og administrasjonsdep. Endringen skjer i forbindelse med opprettelsen av det nye departementet, altså den 8. mai. 1972 (jfr. Roness 1979).

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1994* Navneendring

Navn: Konkurransetilsynet
Kort navn: Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet ble opprettet 1. januar 1994, samtidig som Prisdirektoratet og Statens pristilsyn ble "nedlagt". Bakgrunnen for omorganiseringen var nye lover som trådte i kraft fra 1.1. 1994 - om konkurranseforhold i næringslivet og om priser og utbytte, som erstattet eksisterende lover (pristiltaksloven og konkurranseloven).

Konkurransetilsynet har ansvaret for å kontrollere tilbuds- og produsentsiden i markedet, og påse at konkurransen ikke svekkes eller hindres som følge av prissamarbeid eller kartelldannelser.Internett: www.konkurransetilsynet.no

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.06.2001* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Organisering av Konkurransetilsynet - omstilling og ny organisasjon

Konkurransetilsynet var fram til 2001 organisert med en sentralenhet i Oslo og et regionapparat med i alt 8 kontorer i henholdsvis Oslo, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. I forbindelse med statsbudsjettet 2001 ble det besluttet en omorganisering av Konkurransetilsynet. Omorganiseringen har bestått av tre hovedelementer:

- nedleggelse av regionkontorene
- omorganiseringen av sentralenheten
- overføring av oppgaver til Forbrukerombudet

Parallelt med avvikling av regionkontorene ble det arbeidet med etablering av tilsynets nye organisasjon. Denne ble etablert 1. juni 2001 og består av to markedsavdelinger som har et totalansvar og et samlet fokus på bruken av de virkemidlene som Konkurransetilsynet rår over. Det er opprettet en egen etterforskningsavdeling som skal følge opp viktige saker på kontrollsiden. Informasjonsvirksomheten, koordinering av utredningsarbeidet, internasjonal- og juridisk samordning er videreført i en stabsenhet. Administrative funksjoner og tjenester er lagt til en egen administrasjonsavdeling. Det legges i utgangspunktet opp til en bemanning rundt på 100 årsverk i den nye organisasjonen.
Kilde: St.prp. nr. 1, 2002-2003, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2007* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1201 Bergen
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Innen utgangen av 2006 skal Konkurransetilsynet ha gjennomført flytting til Bergen. Flyttingen til Bergen er et ledd i gjennomføringen av Stortingets flyttevedtak for statlige tilsyn, jf. stortingsmelding nr. 17 (2002-2003), "Om statlige tilsyn". Tilsynet har etablert seg i lokaler i Telegrafbygningen i Bergen sentrum

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.04.2017 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Klagenemndssekretariatet i Bergen
Klagenemndssekretariatet ble opprettet i Bergen 1. april 2017. Seks ulike klagenemnder er tilknyttet sekretariatet, dette er Konkurranseklagenemnda, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. De fire sistnevnte ligger under Kulturdepartementet. Klagenemndssekretariatet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Sekretariatet er et underordnet organ til Konkurranseklagenemnda, KOFA og de fire andre nemndene som ligger under Kulturdepartementet. Klagenemndssekretariatet vil ha som hovedprioritering å være et effektivt og velfungerende sekretariat for Konkurranseklagenemnda, KOFA, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.

Etableringen gjennomføres ved at KOFAs sekretariat skilles ut fra Konkurransetilsynet.

Det nye Klagenemndssekretariatet ble opprettet den 1. april 2017 og holder til i Zander Kaaes gate 7 i Bergen. Sekretariatets midlertidige leder er tidligere sekretariatsleder i KOFA, Anneline Vingsgård. Sekretariatet har ti ansatte.

Kilder:
- Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Klagenemnda_for_offentlige_anskaffelser)
- Innst. 8 S (2017-2018) (https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Innstillingar/Stortinget/2017-2018/inns-201718-008s/?all=true)
- Regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-lede-konkurranseklagenemnda/id2547064/)
- (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-konkurranseklagenemnd-i-bergen/id2435478/)

Se også: www.kofa.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.