Finansdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

126 utvalg
Fra Til Funksjon Navn
Rederiskatteutvalget
Verdipapirmarkedslovutvalget
Lovutvalg:Tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon
Utvalg som skal vurdere særavgiftene
Kulturmomsutvalget
Eiendomsmeglingslovutvalget
Revisjonspliktutvalget
Skatteunndragelsesutvalget
Fordelingsutvalget
Utvalg for bærekraftig utvikling og klima
Utvalg som skal utrede brede pensjonsordninger
Finanskriseutvalget
Ekspertutvalg - rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser
Utvalg som skal se nærmere på lønnsdannelsen
Ekspertutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen
Rådgivende utvalg for minnemynter
Skatteklagenemnda for storbedrifter
1984 1990 Svalbardskattutvalget
1996 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden
1997 Utvalg for utredning av organisering av børsvirksomhet
1997 Utvalg til å vurdere førtidspensjoneringsspørsmål
Utredninger, lovforberedelser m.v. Pensjonskommisjonen
Utredninger, lovforberedelser m.v. Offentlig utvalg for vurdering av flerårige statsbudsjetter og alternative prinsipp for budsjettering og regnskapsføring i staten
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger
Utredninger, lovforberedelser m.v. Skatteutvalget
1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Perspektivgruppen
1968 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank
1976 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten
1977 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å utrede kraftverkbeskatningen
1978 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skattemessig behandling av naturalytelser
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Organiseringen og driften av Pengelotteriet
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Delingsgruppen
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapsreglene for fiske
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapsreglene for jordbruk, gartneri og skogbruk
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skattekommisjonen av 1981
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Befolkningsutvalget
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Åpningstidsutvalget
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Desinfeksjonssprit-utvalget
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven
1982 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Trygdefinansieringsutvalget
1984 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling
1984 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fiskeriligningsutvalget
1985 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg om frivillige organisasjoner
1985 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift
1986 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk
1988 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for utredning av fremtidig organisering, styringsformer og administrative rutiner i tolletaten
1989 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppe om emisjonsregler og emisjonskontroll
1989 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Banklovkommisjonen
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapslovutvalget
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sysselsettingsutvalget
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bankkriseutvalget. Utvalg for å vurdere årsakene til bankkrisen
1991 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Overføringsutvalget
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspertgruppe for vurdering av differensiert merverdiavgift
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Levekårsutvalget
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspertutvalg for å vurdere den samfunnsmessige rolle for private pensjonsordninger (Pensjonsforsikringsutvalget)
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå verdipapirhandellovgivninge
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. "Grønn skattekommisjon"
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Petroleumsfondets etiske råd
1913 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens styre for Pengelotteriet
1913 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Riksskattestyret
1925 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Ligningsrådet for Svalbard
1950 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Kommunalbank
1959 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret for folketrygdfondet
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 3. fondsstyre, Bergen
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Hove leir- og friluftssenter
1977 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Den Norske Industribank A/S
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statistisk Sentralbyrå
1984 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Toll- og avgiftsstyret
1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Banks Hovedstyre
1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kredittilsynet
1986 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Tallspillet Lotto
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Børsrådet ved Oslo Børs
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Verdipapirsentralens representantskap
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Folketrygdfondet
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Banksikringsfond
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statens Bankinvesteringsfond
Rådgivende organ Nemnda for teknisk sprit
Rådgivende organ Styret for Statens finansfond
1929 Rådgivende organ Revisorrådet
1947 Rådgivende organ Valutarådet
1954 1989 Rådgivende organ Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet
1954 1993 Rådgivende organ Prisrådet
1956 Rådgivende organ Statens premieringsråd
1957 Rådgivende organ Antidumpingutvalget
1961 Rådgivende organ Statens fellesblankettutvalg
1962 Rådgivende organ Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån
1963 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget)
1969 Rådgivende organ Det rådgivende utvalg for trykt skrift
1971 Rådgivende organ Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning
1974 1990 Rådgivende organ Aksjeemisjonsutvalget
1975 1982 Rådgivende organ Budsjettsystemutvalget
1977 Rådgivende organ Regnskapsrådet
1979 1981 Rådgivende organ Nordisk økonomisk forskningsråd
Kontakt-/samarbeidsorgan Styret i Garantiordningen for skadeforsikring
Delegasjon/Kommisjon Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode
Delegasjon/Kommisjon Råd for investeringsstrategi for Statens pensjonsfond utland (Strategirådet)
Delegasjon/Kommisjon Regnskapsfaglig ekspertutvalg
Delegasjon/Kommisjon Finansmarkedsfondet
1987 1990 Delegasjon/Kommisjon Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor
Kontroll, tilsyn, beredskap Oljeskattenemnda
Kontroll, tilsyn, beredskap Skatteklagenemnda for utenlandssaker
Kontroll, tilsyn, beredskap Norges Banks representantskap
Kontroll, tilsyn, beredskap Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker
Kontroll, tilsyn, beredskap Klagenemnda for petroleumsskatt
1995 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger
1922 1984 Klage- eller ankeinstans Ankenemnda for verdsettelse av aksjer
1935 1980 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for omsetningsavgiften
1970 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for merverdiavgift
1976 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
1983 Klage- eller ankeinstans Riksskattenemnda
1986 Klage- eller ankeinstans Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda)
1989 Klage- eller ankeinstans Børsklagenemnda
1953 1982 Andre oppgaver Samordningsutvalget for ymse innkjøp i staten
1977 1980 Andre oppgaver Bankkommisjonen
1981 Andre oppgaver Oljeskattenemnda
Delegasjon/Kommisjon Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode