(90:2:2:1:15) NAV RØMSKOG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (90:2:2:1:15) NAV RØMSKOG i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn
Kvinner 1 1.0 1 1.0
Totalt 1 1.0 1 1.0
(90:2:2:1:15) NAV RØMSKOG sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (90:2:2:1:15) NAV RØMSKOG per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (90:2:2:1:15) NAV RØMSKOG per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 121 RØMSKOG 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (90:2:2:1:15) NAV RØMSKOG, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
NAV ØSTFOLD 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (90:2:2:1:15) NAV RØMSKOG, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD NAV ØSTFOLD 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (90:2:2:1:15) NAV RØMSKOG, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 121 RØMSKOG NAV ØSTFOLD 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (90:2:2:1:15) NAV RØMSKOG per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 121 RØMSKOG NAV ØSTFOLD 90:2:2:1:15 NAV RØMSKOG 1 1.0