(83:6:2:3:54) BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (83:6:2:3:54) BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 23 16.5 13 13.0 10 3.5
Kvinner 38 28.0 20 20.0 18 8.0
Totalt 61 44.5 33 33.0 28 11.5
(83:6:2:3:54) BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:6:2:3:54) BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
11 ROGALAND 61 44.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:6:2:3:54) BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ROGALAND 1124 SOLA 61 44.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (83:6:2:3:54) BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
BUFETAT VEST 61 44.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (83:6:2:3:54) BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
11 ROGALAND BUFETAT VEST 61 44.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (83:6:2:3:54) BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ROGALAND 1124 SOLA BUFETAT VEST 61 44.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:6:2:3:54) BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ROGALAND 1124 SOLA BUFETAT VEST 83:6:2:3:54 BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG 61 44.5