(50:7) LAGMANNSRETTENE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (50:7) LAGMANNSRETTENE i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 13 12.6 12 12.0 1 0.6
Kvinner 109 101.1 83 83.0 26 18.1
Totalt 122 113.7 95 95.0 27 18.7
(50:7) LAGMANNSRETTENE sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50:7) LAGMANNSRETTENE per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 47 44.2
4 HEDMARK 10 9.3
8 TELEMARK 14 13.4
12 HORDALAND 27 23.4
16 SØR-TRØNDELAG 13 12.9
19 TROMS 11 10.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50:7) LAGMANNSRETTENE per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 47 44.2
HEDMARK 403 HAMAR 10 9.3
TELEMARK 806 SKIEN 14 13.4
HORDALAND 1201 BERGEN 27 23.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 13 12.9
TROMS 1902 TROMSØ 11 10.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (50:7) LAGMANNSRETTENE, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
LAGMANNSRETTENE 122 113.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (50:7) LAGMANNSRETTENE, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO LAGMANNSRETTENE 47 44.2
4 HEDMARK LAGMANNSRETTENE 10 9.3
8 TELEMARK LAGMANNSRETTENE 14 13.4
12 HORDALAND LAGMANNSRETTENE 27 23.4
16 SØR-TRØNDELAG LAGMANNSRETTENE 13 12.9
19 TROMS LAGMANNSRETTENE 11 10.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (50:7) LAGMANNSRETTENE, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO LAGMANNSRETTENE 47 44.2
HEDMARK 403 HAMAR LAGMANNSRETTENE 10 9.3
TELEMARK 806 SKIEN LAGMANNSRETTENE 14 13.4
HORDALAND 1201 BERGEN LAGMANNSRETTENE 27 23.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM LAGMANNSRETTENE 13 12.9
TROMS 1902 TROMSØ LAGMANNSRETTENE 11 10.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50:7) LAGMANNSRETTENE per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO LAGMANNSRETTENE 50:7:2 BORGARTING LAGMANNSRETT 47 44.2
HEDMARK 403 HAMAR LAGMANNSRETTENE 50:7:3 EIDSIVATING LAGMANNSRETT 10 9.3
TELEMARK 806 SKIEN LAGMANNSRETTENE 50:7:1 AGDER LAGMANNSRETT 14 13.4
HORDALAND 1201 BERGEN LAGMANNSRETTENE 50:7:5 GULATING LAGMANNSRETT 27 23.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM LAGMANNSRETTENE 50:7:4 FROSTATING LAGMANNSRETT 13 12.9
TROMS 1902 TROMSØ LAGMANNSRETTENE 50:7:6 HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 11 10.6