(1) UTENRIKSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET per etat, år 2014
Kode Navn Ansatte Årsverk
1 UTENRIKSDEPARTEMENTET 1710 1688.6
1:1 UTENRIKSDEPARTEMENTET 822 806.6
1:3 UTENRIKSTJENESTEN 621 619.8
1:4 DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID 233 229.7
1:6 FREDSKORPSET 34 32.5
Antall ansatte (ordinært regulativlønte) i departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 11:11:31:41:6
OSLO 301 OSLO 1089 822 233 34
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 621 621
Antall årsverk (ordinært regulativlønte) i departementsområdet UTENRIKSDEPARTEMENTET per kommune og etat, år 2014
Fylke K.nr. Kommune 11:11:31:41:6
OSLO 301 OSLO 1068.8 806.6 229.7 32.5
UTENRIKS TJ.MENN 2590 UTENRIKS TJ.MENN 619.8 619.8