Arbeiderpartiets program 2005 - 2009

Ny solidaritet

Et nytt flertall - En ny solidaritet

Arbeiderpartiet ønsker et nytt flertall på Stortinget ved valget 12. september. Målet er en ny politisk kurs for Norge. En kurs som bidrar til å skaffe arbeid til alle, til å gjøre Norge til et av verdens sterkeste kunnskapssamfunn og til å gi alle en trygg og verdig alderdom. Vi vil prioritere velferd og fellesskapsløsninger framfor store skatteletter til de som tjener mest. Stortingsvalget handler om hvordan vi vil at Norge skal utvikle seg i årene framover. Vi skal velge om vi ønsker fire nye år hvor høyresiden styrer eller en ny solidaritet.

Den politikken Arbeiderpartiets stortingskandidater går til valg på finner du i dette programmet. Her er de grunnleggende idéer Arbeiderpartiet står for, og hva vi vil arbeide for i perioden 2005-2009. Vi peker ut en annen retning for samfunnsutviklingen. Alle forslag i programmet avhenger av at vi oppnår politisk flertall for dem, og at det er økonomisk rom for at de kan gjennomføres.

Nye utfordringer, ideer og løsninger bidrar til at det norske samfunnet stadig er i utvikling. Det må også velferdstjenestene være. Arbeiderpartiet vil ha en veldrevet og effektiv offentlig sektor, og er utålmodige etter å videreutvikle velferdssamfunnet. I de neste fire årene vil vi særlig prioritere fem store oppgaver:

For å få gjennomført disse og andre saker som står omtalt er vi avhengig av et nytt flertall på Stortinget og sterk oppslutning om Arbeiderpartiet ved valget. Vi ber derfor om støtte fra alle som ønsker en ny solidaritet og en annen kurs for Norge.

Våre verdier: Frihet, solidaritet og like muligheter

De grunnleggende sosialdemokratiske idéer

1 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og i økologisk balanse, der menneskene er frie og likestilte og har innflytelse på sine livsvilkår.

2. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver og en av oss skal ha mulighet for å virkeliggjøre sin drøm om et godt liv. Ikke noen få. Ikke flertallet, men alle.

3. Vi mener at sosialdemokratiet er den retning som kan virkeliggjøre dette målet. Det moderne sosialdemokrati bygger på et sosialt, demokratisk, humanistisk, og samfunnskritisk grunnlag. Sosialdemokrati innebærer at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha et samfunn som tar vare på de som ikke klarer seg helt på egen hånd, og sørger for at de kan leve et liv i verdighet. Solidaritet mellom mennesker er en forutsetning for å kunne skape et slikt samfunn.

Arbeiderpartiets mål og verdigrunnlag skal avspeile seg i vår politikk og konkrete handlinger.

Frihet for alle mennesker

4. Alle mennesker søker frihet. Friheten er ekte bare når den gjelder for alle. For Arbeiderpartiet er frihet for alle mennesker et overordnet mål.

Frihet forutsetter rettigheter som skal gjelde for alle. Stemmerett, ytringsfrihet og rettssikkerhet er forutsetninger for frihet. Frihet gir den enkelte mulighet til å velge annerledes enn andre.

5. Ekte frihet handler likevel om mye mer enn rettigheter. Det forutsetter trygghet i et samfunn og muligheter til å gjennomføre de mål man setter seg. Urettferdighet, store forskjeller og negativ sosial arv holder mennesker i ufrihet. For Arbeiderpartiet er det et mål å fjerne slik ufrihet, slik at friheten er reell for alle.

For at vi skal få dette til kreves det fellesskapsløsninger. Fellesskapet er til for å gi enkeltmennesket større personlig frihet enn de oppnår alene.

6. Frihet er ikke en rett til å skape ufrihet for andre. Kamp for frihet og individuelt mangfold er ikke en kamp for egoisme. Å sette den absolutte personlige frihet over hensynet til andre mennesker og til fellesskapet, er ikke det som ligger i vårt frihetsbegrep. Frihet betyr også å slippe til andre, å gi andre frihet.

Frihet gir muligheter, men innebærer ansvar. Rettigheter balanseres av plikter. Alle mennesker har et ansvar - både for seg selv, for andre og for fellesskapet.

7. Frihet krever toleranse for ulikheter. Det er grunnleggende positivt at mennesker velger, tenker og fremstår forskjellig. Derfor har minoriteter krav på særlig vern. Men det betyr ikke at vi skal tolerere valg og handlinger som skaper ufrihet for andre.

Alle skal ha like muligheter

8. Alle mennesker er enestående. Vi har kommet til verden med forskjellige forutsetninger og talenter. For Arbeiderpartiet er mangfold en egen verdi og en viktig drivkraft i samfunnet.

Likevel er alle mennesker like mye verdt. Derfor har alle krav på å få de samme muligheter til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv. Dette gjelder uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering og etnisk tilhørighet. Å gi alle like muligheter er en nødvendig forutsetning for at alle skal ha frihet.

9. Norge har kommet langt når det gjelder å gi alle adgang til utdanning, helsetjenester og velferdsytelser. Den enkelte har fått rettigheter som medlem av samfunnet. Vi har valgt å gjøre de viktigste godene tilgjengelige for alle borgere. Ordningene er universelle. Det har bidratt til å gjøre Norge til et av de land med minst forskjeller, og med stor frihet.

Vårt valg av universelle velferdsløsninger skyldes at vi mener velferdsstaten skal være til for flere enn de som faller utenfor. Vi har felles velferdsarenaer for alle innbyggere. Det har i seg selv verdi, fordi alle inkluderes og opplever å få noe tilbake for det de betaler inn til fellesskapet. Arbeiderpartiet vil bygge videre på universelle løsninger, og gi disse en kvalitet som gjør dem attraktive for alle.

10. Like muligheter innebærer imidlertid mer enn valgfrihet og formelt lik adgang til velferdsgoder. Det innebærer at alle kan vite at de får de samme mulighetene til personlig utvikling uavhengig av sosialt utgangspunkt. Det er store forskjeller i evnen og muligheten folk har til å benytte disse godene.

Muligheter handler om å anspore den enkelte til å ta seg selv i bruk på måter som kommer individet og fellesskapet til gode. Hvis samfunnet organiseres med sperrer og stengsler, hvis skolene og arbeidslivet organiseres slik at menneskene ikke får brukt sine evner vil den enkeltes liv bli fattigere og hele samfunnet vil tape.

11. Alle har forskjellig utgangspunkt. Hvor man kommer fra skal ikke avgjøre hvor man skal. Derfor betyr vårt ønske om like muligheter også at vi må gi noen mer støtte enn andre for å reelt kunne ha like gode muligheter. Og det betyr at mennesker må få en ny sjanse om de kommer uheldig ut.

Det er mange grunner til at noen trenger ekstra bistand for reelt å få like gode muligheter som andre. Noen har funksjonshemninger som gjør at de trenger spesiell tilrettelegging. Andre møter diskriminering i arbeidslivet på grunn av kjønn, alder eller etnisk tilhørighet. Arbeiderpartiet vil aktivt bekjempe enhver form for diskriminering.

Når man diskriminerer taper ikke bare den som utsettes for det, men også samfunnet og fellesskapet fordi talenter og evner ikke blir brukt. For Arbeiderpartiet er det et samfunnsansvar å gi ekstra støtte for å motvirke og oppveie for systematisk forskjellsbehandling, slik at mulighetene reelt blir de samme for alle.

12. Det norske samfunnet har alltid vært flerkulturelt. I dag er det sammensatt av samfunnsborgere med bakgrunn fra flere kulturer enn tidligere. Arbeiderpartiet mener at dette er en grunnleggende positiv utvikling. Vi vil gi både grupper og individer med annen kulturbakgrunn en majoritetssamfunnet reelt de samme muligheter, rettigheter, plikter og ansvar som flertallet.

En ny solidaritet

13. Ingen kan klare seg helt alene. Selv de sterkeste kan bli svake. Alle trenger å vite at noen stiller opp når vi har bruk for hjelp. For Arbeiderpartiet er solidaritet vilje til samhold og uttrykk for ansvarsfølelse overfor andre. Solidaritet er en forutsetning for frihet og for at alle skal få like muligheter. Solidaritet må være grenseløs, og omfatte både nålevende og framtidige generasjoner.

I forrige århundre bidro solidaritet til at det store flertall av befolkningen fikk bedre muligheter og økt velstand. I dag vil solidaritet i større grad innebære at flertallet må bidra for at et mindretall skal få det bedre.

14. Et solidarisk samfunn tar vare på de som er avhengig av hjelp for å klare seg. Men det lager også fellesskap som omfatter alle. I et moderne samfunn er et omfattende offentlig ansvar for - og finansiering av - fellesoppgaver et uttrykk for solidaritet. Vi ønsker å fastholde en solidarisk finansiering av grunnleggende velferdsgoder, og et progressivt skattesystem som sikrer økonomisk omfordeling.

15. De siste års samfunnsutvikling har skapt et behov for en ny solidaritet i Norge. Prioritering av skattelette til de rikeste framfor velferd, samt sterkere vekt på økt konkurranse og privatisering har svekket fellesskapsløsningene. Arbeiderpartiet vil gjenreise solidariteten. Vi ønsker ikke å gjøre menneskelige relasjoner til markeder. Vårt menneskesyn tar ikke utgangspunkt i at den enkelte kun yter en innsats hvis man får noe igjen. Vi tror samarbeid er en viktigere drivkraft for utvikling enn konkurranse.

16. Solidaritet er også nødvendig mellom generasjoner. I årene framover vil samfunnet få flere og mer ressurssterke eldre mennesker og færre yrkesaktive yngre mennesker. En solidarisk fordelingspolitikk innebærer både at de yrkesaktive må vise solidaritet med eldre, og at de eldre må være solidariske med bl.a. barn, unge og barnefamilier.

Solidaritet med kommende generasjoner innebærer at vi ikke påfører de som kommer etter oss sosiale, økonomiske eller miljømessige problemer. Arbeiderpartiet vil ikke gi videre et samfunn som er forgjeldet, urettferdig, forurenset eller fattig på natur. Det er vårt felles ansvar å sikre at arven til kommende generasjoner blir bedre enn det vi vil være i stand til å overbringe i dag.

Å skape og dele

17. Arbeid ligger bak all produksjon av varer og tjenester. Arbeid er også en kilde til skapende innsats og utfoldelse, til egenutvikling og fellesskap med andre. Arbeiderpartiet vil ha et variert arbeidsliv som gir rom for mennesker med forskjellige anlegg og egenskaper. Å gi alle muligheter bidrar til personlig utvikling og sosial utfoldelse, og til samfunnsøkonomisk gevinst. Det oppnås ikke hvis snever effektivitetstenking settes over hensynet til mennesker.

Alt nyttig arbeid er verdiskaping. Dette gjelder i det offentlige og i privat sektor, hjemmemarkedsrettet så vel som eksportrettet virksomhet, produksjon av tjenester like mye som av varer, ulønnet arbeid like mye som lønnet. Det avgjørende er at det oppfyller behov i samfunnet.

18. Vi ønsker en åpen økonomi med samfunnsbevisste aktører og et aktivt statlig engasjement. Vi vil legge til rette for private næringsaktører med gode rammebetingelser og forutsigbarhet. Men samfunnsmessige mål er overordnet de bedriftsøkonomiske. For å nå politiske mål vil vi derfor bruke offentlige styringsredskaper som internasjonale avtaleverk, lover og forskrifter, støtteordninger, konsesjoner, reguleringer og offentlig kjøp, drift og eierskap der det er nødvendig. Vi ønsker et samspill mellom næringslivet, offentlig sektor og forskningsmiljøene for å utvikle en aktiv norsk næringspolitikk.

19. Arbeiderpartiet er opptatt av verdien av å skape og verdien av å dele. Verdier må skapes, og de må deles rettferdig. Disse verdiene er gjensidig forsterkende og avhengig av hverandre: Verdiskaping og produksjon er en forutsetning for å kunne fordele. Samtidig vil rettferdig fordeling og gode velferdstjenester bidra til økt produktivitet. De mest utbygde velferdssamfunn er derfor også blant de mest produktive.

20. For oss er det en egenverdi at vi har bosetting og næringsvirksomhet i alle deler av landet. Det er et samfunnsansvar å bidra til dette.

Demokrati betyr folkets styre

21. Det enkelte menneskets innflytelse på egen tilværelse og samfunnets utvikling er en grunnleggende verdi for Arbeiderpartiet. For oss er allmenn stemmerett, frie valg, flertallsstyre, vern av minoriteter og respekt for menneskerettighetene nødvendige, men ikke tilstrekkelige forutsetninger for demokrati. Vi vil utvikle demokrati og innflytelse for den enkelte i alle deler av samfunns- og arbeidslivet.

22. Demokrati innebærer plikter og rettigheter for alle. Som medborgere har vi rett til å delta og plikt til å bidra i det demokratiske og sosiale liv. Vi har rett og plikt til å skape vår egen hverdag, til å bidra overfor andre og til samfunnets utvikling.

Det er grenser for hvilke oppgaver som er et anliggende for fellesskapet og for politikken. Det er oppgaver og utfordringer som er den enkelte borgers ansvar, og som kun løses ved at den enkelte borger tar dette personlige ansvaret. Alle har også et egenansvar for at egne valg og handlinger er etisk forsvarlige. Fellesskapet må imidlertid bidra til å gi den enkelte borger forutsetninger for å kunne ta dette ansvaret.

23. Aktiv demokratisk deltakelse forutsetter adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering, kjennskap til beslutningsprosesser og samfunnsforhold. Det er en felleskapsoppgave å bidra til at alle innbyggere får mulighet til å tilegne seg slik kunnskap. Utdanningssystemet må sammen med folkeopplysningsinstitusjoner bidra til å sikre at alle kan søke informasjon og samtidig evner å forholde seg kritisk til den.

24. Vårt politiske system består av folkevalgte organer på flere nivåer. Alle nivåer må ha rammebetingelser som gjør det mulig å fatte gode, reelle politiske avgjørelser, og beslutninger bør tas så nær dem de angår som mulig. Befolkningen må alltid ha mulighet til å stille folkevalgte til ansvar for beslutninger og forvaltningen av offentlige midler og serviceytelser. Uavhengig av struktur og organisering av slike tjenester må det alltid være et politisk organ som står til demokratisk ansvar for befolkningen.

Sosialdemokratiet er grenseløst

25. Arbeiderpartiets grunnleggende idéer om frihet, solidaritet og like muligheter stopper ikke ved landegrensene. Vi ønsker et globalt velferdssamfunn tuftet på aktive stater der alle mennesker har sosial sikkerhet basert på rettferdighet, der alle har rett til arbeid, og mulighet til å forsørge seg og sine. Og der alle har organisasjonsfrihet og anledning til å delta aktivt i den demokratiske prosessen. Sammen med søsterpartier og meningsfeller over hele verden vil vi arbeide for et internasjonalt samfunn som er preget av disse idéene, for fred og respekt for menneskerettighetene. Og vi ønsker å bidra aktivt til at Europa går fremst i dette arbeidet.

Det er langt fram før vi når et slikt mål. For å nærme oss et slikt globalt velferdssamfunn, kreves utjevning mellom Nord og Sør. En global utjevning krever at den rike del av verden tar det største ansvaret. Arbeiderpartiet vil at Norge både i ord og handling skal være en internasjonal pådriver for å nå dette målet.

26. Arbeiderpartiet ønsker overnasjonale løsninger på overnasjonale utfordringer. Vi vil ha et internasjonalt samfunn som er handlekraftig, og internasjonale regler som gjelder for alle land. Det er ikke et indre anliggende for stater om mennesker utsettes for overgrep. Vi vil bygge videre på folkeretten, og ønsker FN i ledelsen av et internasjonalt samarbeid basert på rettsprinsipper og representative, effektive institusjoner. Et slikt system må ha sanksjonsmuligheter, slik at det kan stille makt bak sine krav.

Vi vil videre

27. Dagens Norge er helt annerledes enn det samfunnet vi hadde da arbeiderbevegelsen startet sitt arbeid. Stemmeretten for alle, velferdsstaten, folketrygdsystemet, økte utdanningsmuligheter, faglige rettigheter og økt likestilling mellom kjønnene har vært viktige seire som har bidratt til å gjøre Norge til et av verdens beste land å bo i. En sterk faglig og politisk arbeiderbevegelse har sikret demokratiske reformer og rettferdig fordeling.

Vi er stolte over det vi har bidratt til. Men vi er langt ifra fornøyde. Dessuten trues velferdssamfunnet fra flere hold. Arbeiderpartiet er et samfunnskritisk parti, som vil fortsette å bidra til å forandre det norske samfunnet på viktige områder. Samtidig vil vi bevare og videreutvikle det som bidrar til å gi den enkelte frihet og gi alle de samme muligheter til å leve det liv de ønsker.

28. Å nå våre mål slik de er beskrevet i dette kapitlet krever vilje til politisk styring. Det krever at fellesskapet legger premissene for samfunnsutviklingen, og ikke overlater det til markedet. Arbeiderpartiet har en slik vilje. Og vi vil bruke denne viljen til møte de moderne samfunnsutfordringer; ved å gjøre Norge til et av verdens beste kunnskapssamfunn, ved å utvikle opplevelsessamfunnet, ved å sikre og forbedre velferdssamfunnet og ved å være aktive bidragsytere i et globalisert samfunn.

De øvrige kapitler i dette programmet handler om hvordan vi vil nå disse målene.

Kunnskapssamfunnet: Arbeid og utdanning

For Arbeiderpartiet er arbeid og verdiskaping grunnleggende. Vi vil at alle skal ha arbeid og vi vil skape verdier som vi kan leve av i framtida. Da må vi både bekjempe arbeidsledigheten, vi må skape nye arbeidsplasser og virksomheter, og vi må skape et mer inkluderende arbeidsliv med plass til alle.

Morgendagens arbeidsplasser krever kompetanse uansett hvilken bransje det er snakk om. Også utenfor arbeidslivet er kunnskapskravene høyere. Dette stiller nye krav til utdanningssystemet. Det stiller krav til arbeidslivet, hvor alle må få delta og få mulighet til å tilegne seg kunnskap underveis. Og det krever at vi satser sterkt på forskning og utvikling for å ligge i kunnskapsfronten. Vårt nærings- og arbeidsliv, vår velferd, og vårt demokrati avhenger av at alle får del i kunnskapsutviklingen. Å bygge kunnskapssamfunnet må omfatte alle deler av samfunnet og alle sider av politikken.

Hele landet må ta del i denne utviklingen. Kunnskapssamfunnet er noe som preger verdiskapingen i distriktene minst like mye som i byene. Da må vi ha livskraftige samfunn i alle deler av landet.

En skole med mer tid til læring

Vi må hele tiden forbedre norsk skole. Da må det være samsvar mellom sentralt vedtatte målsettinger og skolens evne til å følge opp. Arbeiderpartiet vet at kvalitet koster. Tilstrekkelige ressurser er derfor avgjørende for å utvikle skolen videre.

Vi ønsker en skole der hver enkelt elev læres opp til å ta ansvar både for sin egen læring og for andre elever. Samarbeid og fellesskap står ikke i motsetning til at hver enkelt skal få utviklet sine talenter. Arbeiderpartiet ønsker en skole der elevene blir utfordret og stimulert, der foreldre opplever reell innflytelse og innsikt og der lærere har gode og trygge arbeidsforhold. Da må vi se kritisk både på kvaliteten, på innholdet i opplæringen, på organisering, på arbeidsmåter og på lærernes kompetanse.

Arbeiderpartiet vil styrke fellesskolen og forsvare den offentlige skolen som en felles arena for alle uansett bakgrunn. Vi tror elevene blir best rustet til å møte et mangfoldig samfunn i en fellesskole hvor elevene har ulik bakgrunn, og ønsker ikke en utvikling med økt framvekst av private skoler. Arbeiderpartiet mener at private skoler må være begrenset til pedagogiske eller religiøse alternativer, og vil derfor gjennomgå støtteformer og endre dagens privatskolelov.

Tilpasset opplæring for den enkelte elev den viktigste forutsetningen for å øke kunnskapsnivået. Økt fokus på kvalitet og økt rom for fleksibilitet og forsøksvirksomhet må være sentralt i den videre utviklingen. Vi vil legge til rette for nye undervisningsformer og alternative læringsarenaer. Lærere og elever må sikres et godt arbeidsmiljø. Elevene skal ha respekt for hverandre og for lærerne. Vi vil intensivere kampen mot mobbing i skolen.

Arbeiderpartiet vil arbeide for å forbedre læringsmiljøet og kunnskapsnivået i skolen ved å styrke lærernes og skoleledernes kompetanse. Den viktigste forutsetningen for å lykkes i å skape en god skole er gode lærere og mindre undervisningsgrupper. Arbeiderpartiet vil derfor arbeide for at kontaktlærere ikke har ansvar for mer enn 15 elever i grunnskolen. Vi vil investere mer i videre- og etterutdanning av lærere, og sette i gang et målrettet arbeid for å styrke lederkompetansen blant rektorene.

Vi vil innføre lengre skoledag for elevene i barnetrinnet. Det økte timetallet bør brukes til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i de sentrale skolefagene, til leksehjelp og til lek og fysisk aktivitet hver dag. Samtidig vil vi redusere prisene og forbedre kvaliteten i skolefritidsordningen. Vi vil også arbeide for å legge flere fritidsaktiviteter rett etter skoledagens slutt, slik at ikke hverdagen oppleves som stressende for barn og unge.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle ungdomstrinnet og den videregående skolen, og bedre flyten og sammenhengen mellom de ulike nivåene. Mange elever er i dag umotiverte når de kommer over i ungdomsskolen. Vi må stimulere alle elever på ungdomstrinnet til å ta videre utdanning og gjennom en styrket rådgivningstjeneste hjelpe eleven til å ta de riktige valgene.

I dag er det for mange elever som ikke fullfører det utdanningsløpet de har begynt på. Dette er særlig en utfordring innenfor yrkesfagene. Arbeiderpartiet vil at alle som ønsker det skal sikres lærlingplass, og vil styrke lærlingtilskuddet. Vi må også ha en mer fleksibel lærlingordning i forhold til variasjon mellom skole og opplæring i bedrift. Det er også viktig å yrkesrette teorifagene på yrkesfag. Vi vil sikre alle elever som ønsker det en plass på en videregående skole nærmest mulig hjemmet sitt.

En viktig forutsetning for å forbedre undervisningen og øke elevenes læringsutbytte er å sørge for godt utstyr og gode, hensiktsmessige skolebygg. Skal vi lykkes med å gjøre den offentlige fellesskolen til verdens beste, er det også avgjørende at rammene rundt elevenes læringssituasjon blir bedre. Gode skolebygg er en forutsetning for skolen skal kunne ta i bruk nye undervisningsformer.

Arbeiderpartiet vil:

Høyere utdanning er spydspissen

Universiteter og høyskoler er spydspisser i utviklingen av kunnskapssamfunnet.

Disse institusjonene skal være langsiktige og faglig selvstendige forvaltere av kunnskap. Her skal kunnskap og forskningsresultater utvikles, vedlikeholdes og etterprøves. Universitetene og høyskolene skal være tradisjonsforvaltere og kulturbærere samtidig som de skal utfordre etablerte sannheter og være et kritisk korrektiv i samfunnet. Institusjonene skal være pådrivere for likestilling og demokratiutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Universitetene og høyskolene skal fremdeles være forvaltningsorgan og eies av det offentlige, med private institusjoner som et supplement. Arbeiderpartiet mener at samfunnets behov for ulike typer arbeidskraft må vektlegges i utdanningen. En vellykket utdanningspolitikk evner å kombinere samfunnets behov for arbeidskraft med individets ønsker.

Alle skal ha lik rett til utdanning uavhengig av økonomisk og sosial situasjon. Hver enkelt student må gis mulighet til å studere på heltid. Dette forutsetter at studiefinansieringen både er til å leve av under studiene og til å leve med etter studiene. Vi må legge bedre til rette for at flere kan ta høyere utdanning også i andre faser av livet enn rett etter videregående opplæring.

Arbeiderpartiet vil:

Forskning av høy kvalitet

Norsk forskning skal ligge i internasjonal toppklasse på utvalgte områder. Da må vi både forske selv, delta i internasjonalt forskningssamarbeid og bruke den kunnskap som produseres i andre land. Forskning spiller en stadig viktigere rolle på de fleste samfunnsområder. Den gir vesentlige bidrag til utformingen av nærings- og helsepolitikken, og er sentral når det gjelder utviklingen av velferden og håndtering av miljøproblemer. Forskningen utvider våre perspektiver og øker forståelsen av mennesket, naturen og samfunnet.

Store deler av forskningen i Norge skjer ved de høyere utdanningsinstitusjonene. Disse har et særlig ansvar for å ivareta den langsiktige kunnskapsoppbyggingen, spesielt grunnforskningen og forskerrekrutteringen. Da må de sikres avansert vitenskapelig utstyr, og forskningsinnsatsen innenfor særlig ressurskrevende fag må konsentreres om færre, men større miljøer.

Et viktig fortrinn som Norge har, er en høyt utdannet arbeidsstyrke. Samtidig har vi lave forskningsbevilgninger sammenlignet med andre OECD-land. For å sikre fremtidig verdiskaping, må næringslivet satse mer på forskning. Forskningspolitikken må være en sentral del av den aktive næringspolitikken. Arbeiderpartiet vil stimulere norsk næringsliv slik at det kommer i kunnskapsfronten på områder der landet har spesielle fortrinn. Samtidig vil vi stimulere forskning og utvikling i hele bredden av næringslivet. Målet er at innslaget av kunnskapsintensive bedrifter skal øke.

På noen felt gir norske forskere viktige bidrag i dag, men vi bør yte mer på områder som klima og kamp mot folkesykdommer. Vi må særlig ruste opp forskning innenfor IKT, bioteknologi og nanoteknologi. Og vi må satse særlig på forskning innenfor fag som er viktig for økonomisk utvikling og velferd. Det vil både gi oss kunnskapsmessige gjennombrudd på viktige områder for fremtidig velferd og næringsutvikling, og en bedre forståelse av de samfunnsmessige utfordringene som teknologiutviklingen på disse områdende innebærer.

Arbeiderpartiet vil:

Læring hele livet

I et kunnskapssamfunn er det enda viktigere enn før å legge til rette for at tilegnelse av ny kunnskap er noe som foregår hele livet. Dagens og fremtidens arbeidstakerne trenger både høy kompetanse og høy læringsevne. Det oppnås best ved at bedriftene er villige til å investere i utdanning for sine ansatte. Læring vil naturlig foregå på to hovedmåter: læring i jobbsituasjonen eller en større omskolering/kompetanseheving utenfor bedriften. For å lykkes på dette området er vi avhengig av samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter.

Vi må bidra til at det føles meningsfylt for den enkelte arbeidstaker å investere i ny kunnskap. Arbeidstakerne må se at de da løser arbeidsoppgavene sine bedre, at de får mer ansvar, eller nye og spennende arbeidsoppgaver, eller utbytte i form av høyere lønn. Det er avgjørende at arbeidstakernes selvopplevde utbytte er stort, i tillegg til at bedriften får nytte av kompetansehevingen. Særlig for arbeidstakere med lav formell utdanning er det viktig å tilrettelegge for læring i arbeidssituasjonen, og også ved å skape et arbeidsliv som gir større frihet til å bruke tid på egenutvikling.

En viktig årsak til at mange ikke tar etter- og videreutdanning er at den økonomiske belastningen for arbeidsgiver og arbeidstaker blir for stor. Vi trenger derfor et system for tilstrekkelig finansiering av livsopphold under utdanningspermisjon, slik at retten til etter- og videreutdanning blir reell.

Arbeiderpartiet vil:

Partnerskap for nyskaping og næringsutvikling

Utviklingen av kunnskapssamfunnet får store konsekvenser for næringspolitikken. Norge må bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn. Det krever en aktiv næringspolitikk hvor staten er engasjert både i forskning og utvikling, i lokalisering og markedsføring, i partnerskap og som tilrettelegger, i kapitaltilgang og eierskap. Vi ønsker et bredt engasjement for å utvikle næringsvirksomhet i Norge.

Norge har mange fortrinn. Vi har kompetent og høyt utdannet befolkning og vi har stabile rammebetingelser i en fredelig del av verden. Vi er rike på naturressurser og har god råvaretilgang innenfor flere områder. Innenfor noen felt har vi kompetansemiljøer i verdenstoppen. Vårt bedriftsdemokrati er en vesentlig styrkefaktor i verdiskapningen i norsk nærings- og arbeidsliv. Vi vil aldri klare å konkurrere med lavkostland om den rimeligste arbeidskraften. I stedet vil vi møte den internasjonale konkurransen med kunnskap og kompetanse. Vi vil satse spesielt på næringssektorer hvor vi har kompetanse eller særlige fortrinn. Internasjonalt regelverk og globalisering gjør at vi må å ta i bruk nye virkemidler for å få dette til.

Det offentlige må være like aktiv og bevisst i politikken som de land vi konkurrerer med. Vi må ha rammebetingelser som gjør at næringsmiljøer som er veletablerte og sterke i Norge skal kunne videreutvikle seg. Og vi må legge til rette for forskning og utvikling, kreativitet og nyskaping, entreprenørskap og etablerervilje. Vi må være aktive for å sikre at de norske store bedriftene virkelig fungerer som lokomotiv for de små og mellomstore bedrifter. Bare på den måten kan norske bedrifter ha tilnærmet like konkurransefortrinn som sine konkurrenter.

Næringspolitikken i Norge må i større grad bli regional. Det må utvikles regionale verdiskapingsmiljøer der råvareleverandører, foredlingsbedrifter, underleverandører, støttefunksjoner, finansinstitusjoner og kompetansemiljøer spiller sammen. Vi må ha regionale samarbeidsarenaer mellom forsknings- og utviklingsmiljøer og næringslivet.

Innovasjon skjer best i samspill mellom det offentlige og næringslivet. Det offentlige må bidra til at arbeidsplasser og næringsliv bevares og skapes ut fra langsiktige utfordringer og behov. Virkemiddelapparatet må være en fleksibel partner, ikke et byråkratisk hinder for næringslivet. Vi må sikre et mangfoldig men samordnet virkemiddelapparat for store og små aktører. Offentlige bevilgninger til såkornkapitalen må økes, samtidig som fokus må omfatte en større del av virksomhetens aktiviteter enn bare produktutviklingen. Ved omstilling må myndighetene være en medspiller for å skape en bærekraftig framtid for de samfunnene som særlig rammes.

Vi må satse på reiseliv og kulturbasert næringsvirksomhet, hvor virksomhet knyttet til media, film, musikk, software, litteratur, design, kommunikasjon og historie er i sterk vekst. Opplevelsesindustrien, design og kulturbaserte næringer vokser i omfang. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til å legge til rette for at de kreative næringer har gode og konkurransedyktige remmevilkår, og vi ønsker å kartlegge potensialet Norges kreative næringer innehar.

Arbeiderpartiet vil:

En aktiv industripolitikk

Industrien er en nøkkelnæring som etterspør underleveranser og tjenester som har store ringvirkninger. Norge har gode forutsetninger for industri. Vi er rike på naturressurser, og nordmenn er kreative og høyt utdannet. Arbeiderpartiet vil utvikle norsk industri, og sørge for at samfunnet gjør en mye bedre innsats for å ta vare på den industrien vi har, samtidig som vi utvikler ny industriell virksomhet. Et sentralt mål er høy teknologi med store investeringer, høy kompetanse og aktiv produktutvikling og markedsføring. Vi må ha både sentrale og lokale virkemidler.

For Arbeiderpartiet er det viktig at norske råvarer i så stor grad som mulig skal videreforedles i Norge. Vi må være teknologiledende innenfor prosessindustri, olje- og gassnæringen, energi, marine og maritime næringer, byggenæringen og telenæringene. Innenfor disse områdene må vi ha brede nasjonale fellesprogram for nærings- og forskningsutvikling i et samarbeid mellom stat, næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Vi må ha langsiktige satsinger, og hele verdikjeden innenfor valgte satsingsområder må ses i sammenheng.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for at energi kan utnyttes til industriell utvikling og verdiskapning. Arbeiderpartiet vil at kraftintensiv industri skal ha tilgang på elektrisk kraft som sikrer industriens konkurranseevne i et internasjonalt marked.

Arbeiderpartiet vil:

En ny og helhetlig kystpolitikk

Norge har særegne muligheter knyttet til vår plass i nord og ved kysten. Kystområdene har rike muligheter. Samtidig ser vi at folketallet går kraftig tilbake langs deler av kysten. Arbeiderpartiet vil gjøre kysten til en drivkraft for nasjonal verdiskaping. Gjennom det vil vi også legge til rette for stabil bosetting i kystområdene.

For å sikre tilgang til et variert og interessant arbeidsmarked og et bredt service- og tjenestetilbud må vi utvikle robuste bolig-, arbeids- og serviceregioner og legge til rette for velfungerende regionale sentre i kystområdene.

Det er behov for en ny og helhetlig kystpolitikk. Vår kystpolitikk bygger på tre overordnede tiltak:

Arbeiderpartiet vil:

En nasjonal strategi for fisk og sjømat

Fiskerinæringen og oppdrettsnæringen er viktig for kysten. Arbeiderpartiet vil legge en nasjonal strategi for utvikling av fiskerinæringa som bygger på vårt fortrinn ved tilgang på ferskt råstoff av høy kvalitet. Arbeiderpartiet vil aktivt utvikle havbruksnæringen. Vi skal være verdens fremste sjømatnasjon. Marin forskning må være høyt prioritert, sammen med forsterket innsats på produktutvikling og økt markedsinnsats for norske fiskeprodukter. Leveranse av ferskt råstoff må ha prioritet i forhold til leveranse av råstoff som er frosset på havet.

Fiskeressursene må forvaltes med sikte på høyest mulig langsiktig ressursuttak innenfor bærekraftige rammer, og et mest mulig stabilt uttak fra år til år. De skal ikke privatiseres. Ingen skal kunne eie en fast andel av den til enhver tid fastsatte kvoten. For å motvirke at omsetning av fartøy med fiskerettigheter kan rive bort grunnlaget for arbeidsplassene i mange kystsamfunn må samfunnets mulighet for styring av fiskekvotene styrkes.

Arbeiderpartiet mener at den norske andelen av fiskeressursene er en nasjonal ressurs og at forvaltningen av denne er et nasjonalt ansvar. Vi ønsker - i tråd med vår politikk overfor regionene - å øke det regionale nivås innflytelse i forvaltningen av fiskeressursene med tanke på å styrke næringslivet og bosettingen i kystområdene. De nye regionenes rolle i fiskeripolitikken forutsettes vurdert ved gjennomføringen av regionreformen.

Regioner og kommuner skal sammen med aktive fiskere kunne eie fartøy med kvoterettigheter innenfor dagens deltagerlov. Disse kan disponeres på den måten som regionale myndigheter sammen med fiskerne finner mest formålstjenlig for regionen. Fiskerimyndighetene skal løpende vurdere behovet for å tildele nye fiskerettigheter for å sikre rekrutteringen av unge fiskere eller for å ivareta særskilte nærings- eller distriktspolitiske hensyn.

For å styrke næringsgrunnlaget i fiskeridistriktene må dagens distriktskvoteordning forsterkes og tas mer aktivt i bruk. Nasjonale myndigheter skal årlig kunne avsette inntil 10 % av den nasjonale kvota til landing og bearbeiding i spesielt utsatte distrikter for å sikre sysselsettingen i industrien. Fartøy i alle deler av landet som ønsker å levere fisk for bearbeiding i den aktuelle regionen skal behandles likt. Regionale myndigheter tilbys å fordele disse landingene til de områder og virksomheter som i kortere eller lengre tid har behov for slike spesielle virkemidler.

Arbeiderpartiet vil:

Levende lokaldemokrati - livskraftige regioner

Arbeiderpartiet vil opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og vil legge til rette for likeverdige levekår over hele landet. Arbeidsplasser er grunnleggende for bosetting. Gjennom en aktiv og målrettet distrikts- og regionpolitikk skal arbeidsplasser og velferd sikres over hele landet.

Vi vil styrke demokratiet både lokalt og regionalt. Den regionale utviklingspolitikken er også i framtida så viktig for befolkningens liv og virke at myndigheten må forankres i et organ som er direkte valgt av folket. De nye regionene skal overta og ivareta et helhetlig regionalt ansvar på områder som samferdsel, nærings-, kyst- og bygdeutvikling, kultur, regionale landbruks- og miljøoppgaver, videregående opplæring, innovasjon og internasjonalisering. Arbeiderpartiet mener at mange av dagens fylkeskommuner er for små for disse oppgavene, og vi trenger derfor større regioner. Inndeling i regioner må ta hensyn til avstander og identitet, og skje i en prosess der både kommunene og dagens fylkeskommuner deltar. Det er et mål å iverksette reformen så raskt som mulig.

Kommunene må bidra til å sikre et levende lokalt folkestyre, og at alle får tilgang på et likeverdig tilbud av samfunnets nødvendige fellestjenester der de bor. Også i kommunestrukturen er det behov for forandring. Arbeiderpartiet mener det er nødvendig med endringer i dagens kommuneinndeling for å sikre funksjonelle og bærekraftige kommuner. Der hvor geografiske og samfunnsmessige hensyn tilsier endring av kommunegrenser eller sammenslåing av kommuner, må staten positivt stimulere til dette. Strukturendringer bør være frivillig for kommunene, men ikke på en slik måte at enkeltkommuner kan stanse enhver endring som er ønsket av nabokommuner og er hensiktsmessig ut fra nasjonale helhetshensyn.

Distriktspolitikken skal trygge eksisterende arbeidsplasser og bidra til nyskaping og utvikling. En aktiv satsing på distriktene vil redusere sentraliseringspresset og belastningen på byene.

Byene og distriktene har ulike roller i den nasjonale verdiskapingen, og de representerer ulike kulturelle og naturmessige verdier i det norske samfunnet Arbeiderpartiet vil utvikle robuste arbeids-, bo- og serviceregioner hvor befolkningen kan finne et mest mulig helhetlig tilbud som dekker deres ønsker og behov. Virkemidlene overfor de nordligste regionene og andre regioner med stor fraflytting må styrkes for å motvirke utflytting og legge til rette for aktive lokalsamfunn.

Arbeiderpartiet vil:

Gode kommunikasjoner i hele landet

Arbeiderpartiet vil føre en samferdselspolitikk som gjør at folk kan arbeide og bo i hele landet og leve aktive liv. Vi støtter opp om nullvisjonen hvor det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller alvorlig skadde i trafikken, og vi vil bidra til mer miljøvennlig samferdsel. Samtidig må vi kunne levere varer hurtig til markedene. Norge skal ikke miste konkurransedyktighet på grunn av vår geografiske beliggenhet.

Det er et stort behov for å ruste opp og bygge nye veier og jernbanespor, samt utbedre havner og farleder. Flyplassene over hele landet må tilfredsstille nye sikkerhetskrav i luftfarten. Skal vi klare alt dette, må vi møte de ulike problemene og utfordringene i byer og distrikter på ulik måte. En satsing på jernbanenettet er det mest effektive vi kan gjøre for å løse trafikkorkene rundt storbyene. En slik satsing er også viktig for trafikksikkerhet og miljø. Får vi mer gods over fra vei til bane skaper vi større sikkerhet langs veiene og en mer miljøvennlig godstransport.

Kollektivtrafikken må bygges videre ut for at folk skal få et reelt alternativ til å kjøre bil. Det må satses mer på sykkel og gangveier i sentrum av de største byene. I andre steder av landet er det viktig å øke trafikksikkerheten og redusere avstandene mellom folk gjennom god veistandard, rassikring, opprusting av jernbanen, styrking av havner og et bra flytilbud.

Arbeiderpartiet vil:

Levende og bærekraftig landbruk

I store deler av landet spiller landbruket en viktig rolle for bosetting og sysselsetting. Vi har en desentralisert landbruksnæring med en variert bruksstruktur. Det norske småskalajordbruket er viktig for en nasjonal matforsyning. Det bidrar til å sikre trygge matvarer og sikrer fellesgoder i form av biologiske, kulturhistoriske, og estetiske verdier. Landbrukspolitikken omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift, og den er viktig også for næringer som reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri.

Internasjonale avtaler og markedsforhold setter begrensninger for hva vi nasjonalt kan gjøre i landbrukspolitikken. Samtidig gir den åpne handelen over landegrensene større markedsmuligheter for norske virksomheter og norsk landbruk. Arbeiderpartiet vil bevare et nasjonalt handlingsrom som gir grunnlag for en bærekraftig landbruksdrift over hele landet. Vi vil gi forbrukerne større valgmuligheter, og vil bidra til økt mangfold og større variasjon i landbruksproduksjonen.

Arbeiderpartiet vil:

Arbeid til alle

Arbeid til alle er jobb nummer 1. Vi må bevare eksisterende og skape nye arbeidsplasser, og vi må iverksette tiltak overfor de som er arbeidsledige. Aetat må være et slagkraftig verktøy. Arbeiderpartiet går imot en privatisering av arbeidsmarkedspolitikken. I en tid med stadig økende utfordringer innen arbeidsmarkedet er dette er feil vei å gå. Vi trenger Aetat som en komplett kompetansebase i arbeidsmarkedspolitikken, som nært samarbeider med sosial- og trygdeetaten til beste for brukerne over hele landet.

Det er spesielt viktig å iverksette målrettede tiltak overfor langtidsledige. Jo lenger en arbeidsledig er satt utenfor det ordinære arbeidsliv - jo verre er det ofte å komme tilbake i arbeid. En aktiv arbeidsmarkedspolitikk er også nødvendig for å bekjempe den svært høye arbeidsledigheten blant innvandrere. For å bekjempe arbeidsledighet blant unge vil vi tilby høyere utdanning, videregående opplæring, lærlingplasser, ordinære arbeidsplasser, trainee-plasser og arbeidsmarkedstiltak. Det må legges vekt på kompetanseheving, jobbsøking, arbeidstrening og utarbeiding av individuelle arbeidsplaner slik at ungdom ikke tilvennes ledighet.

Arbeiderpartiet vil:

Et arbeidsliv med plass til alle

Arbeidslivet skal ha plass til alle. Alle skal kunne leve av sitt arbeid og ha en anstendig lønn. Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet, og gjøre det vanskeligere å støte folk ut. Arbeidsgivere må stimuleres til å skape helsemessig gode arbeidsplasser, og til å inkludere de som ikke kan yte maksimalt hele tiden. Vi vil legge bedre til rette for at eldre kan og vil stå i arbeid lengre.

Arbeiderpartiet vil styrke arbeidstakervernet. Vi vil hindre at arbeidstakerne mister rettigheter, at stillingsvernet svekkes og at overtidspresset øker. Og vi vil verne om arbeidstakernes helse, trygghet og velferd. Vi vil bekjempe all diskriminering i forhold til kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonshemming, hudfarge, religiøs eller etnisk bakgrunn. Omstilling og effektivisering skal ikke gå på bekostning av arbeidstakernes rettigheter og arbeidsmiljø.

En ny arbeidsmiljølov må sikre arbeidsmiljøet og bidra til at det blir mulig for flere å være i arbeid. Et arbeidsliv med sterke organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er det beste vernet mot useriøsitet i arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil at en ny arbeidsmiljølov skal styrke organisasjonene i arbeidslivet og som gjør at de ansatte trekkes aktivt med i utviklingen av bedriften. Endringer i samfunns- og arbeidsliv som utvidede åpningstider, økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt nye organisasjons- og arbeidsformer øker behovet for regulering av fjernarbeid, hjemmearbeid og rammer for å definere arbeid og fritid. Det må legges bedre til rette for å kunne kombinere familieliv og arbeidsliv.

Arbeiderpartiet vil:

Godt og aktivt statlig eierskap

Staten er en stor eier i norsk næringsliv. Offentlig eierskap kan sikre viktige politiske mål som distriktspolitikk transportpolitikk, kulturpolitikk eller helsepolitikk. I tillegg kan statlige eierskap sikre råderetten over naturressurser. Statlige eierskap kan sikre inntekter til fellesskapet, og kan være avgjørende for å sikre nasjonalt eierskap og nasjonal forankring av nøkkelvirksomhet i Norge. Arbeiderpartiet vil ha et sterkt statlig og nasjonalt eierskap også i fremtiden. Som eier må staten være profesjonell, og gi selskaper som konkurrerer på det åpne markedet like gode vilkår som konkurrentene.

Vi ser en forsterket tendens til at norske kunnskapsbedrifter selges ut, så snart de når et internasjonalt nivå. Oppkjøp er ikke alltid negativt, og Norge er avhengig av god kontakt med internasjonale sterke kompetanse- og kapitalmiljøer. Men i mange tilfeller kan salg føre til at vi ikke får bygd opp langsiktig kunnskapsindustri og kompetansemiljøer i Norge. Vi står i fare for å undergrave resultatene av langvarig forskning og utvikling, som ikke på noen måte reflekteres i kortsiktige børsverdier. Derfor må det utvikles en bedre strategi for å sikre nasjonalt eierskap til nøkkelbedrifter i kunnskapssamfunnet.

Våre energiressurser skal være i hele folkets eie. Derfor vil vi opprettholde det offentlige eierskapet i kraftsektoren og ordninger for hjemfall av kraftverk. Strømnettet er en viktig del av den offentlige infrastrukturen.

Arbeiderpartiet vil

Energilandet Norge

Norge er en energinasjon. Tilgang til tilstrekkelig og rimelig energi er både viktig for folk flest i hverdagen, og for verdiskaping og arbeidsplasser. Samtidig vet vi at mange former for energiproduksjon medfører miljøproblemer, og forbrenning av olje og gass fører til utslipp av klimagassen CO2. Klimaendringer er av de mest alvorlige trusler mot det globale miljøet.

Arbeiderpartiet vil at energiforsyningen i Norge skal være den mest miljøvennlige i verden. Vi vil begrense veksten i energiforbruket, og skal være i fremste rekke med å ta i bruk nye teknologier innenfor energiproduksjon og kraftforsyning. Tiden for de nye store vannkraftutbygginger er over. Derfor må fremtidens økte energibehov dekkes på andre måter. Vi kan ikke gjøre oss avhengig av import av forurensende kullkraft og atomkraft. Arbeiderpartiet mener at Norge må ha som mål å minst være selvforsynt med elektrisk kraft i år med normale mengder nedbør. Vi vil øke satsingen på nye fornybare energikilder og strømsparende tiltak i husholdninger, offentlige bygg og i næringslivet. Overføringssystemet for strøm må opprustes for å redusere strømtap.

Det utvinnes store mengder naturgass på norsk sokkel. En større del av naturgassen må tas i bruk innenlands til industri-, energi- og transportformål. Arbeiderpartiet vil derfor at staten deltar i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass. Innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser kan gass brukes til industri- og kraftproduksjon i Norge. Slik kraftproduksjon foregår allerede på kontinentalsokkelen og på Melkøya i Finnmark, og det er gitt konsesjoner til ytterligere tre gasskraftverk. Arbeiderpartiet mener produksjon må skje innenfor Kyoto-avtalens forpliktelser, og inngå i EUs kvotesystem som sikrer at de totale utslippene ikke øker.

Arbeiderpartiet vil gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi legge til rette for at framtidig utbygging av gasskraft baserer seg på CO2-håndtering.

Arbeiderpartiet går inn for en stor satsing på forskning og utvikling som kan sikre CO2-håndtering og gode løsninger for deponering og bruk av CO2. Arbeiderpartiet mener at Norge må utvikle og iverksette bygging av gasskraftverk med CO2- håndtering. Videreutvikling av slik teknologi vil redusere våre egne utslipp og kunne gi erfaring og føre til teknologiske nyvinninger andre land kan nyte godt av og samtidig bli et norsk eksportprodukt. Samtidig er det viktig at utnyttelse av spillvarme blir best mulig. Vi vil legge til rette for CO2-håndtering også ved de steder hvor konsesjon for utbygging av gasskraftverk allerede er gitt.Ved etablering av gasskraftløsninger med CO2-håndtering kan norsk sokkel bli et deponeringssted for store mengder av CO2. Vi må bruke CO2 til å få mer olje og gass ut av sokkelen. Det er viktig at det skapes et marked for CO2. Arbeiderpartiet vil vurdere økonomiske insitament når CO2 brukes som trykkstøtte for mer oljeproduksjon. Staten må bidra til at det etableres et selskap som kan ta seg av verdikjeden fra CO2 fanges til den leveres til mottaker eller deponeringssted. Når den samfunnsmessige lønnsomheten skal vurderes, må man se gassrørledninger, kraftproduksjon og reinjisering av CO2 under ett.

Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde verdiskapingen, sysselsettingen og kompetansen i petroleumsnæringen på et høyt nivå. Utvinningsgraden i feltene må økes gjennom økt forskning og ved bruk av CO2-injeksering. Det må være lønnsomt å ta ut de gjenværende ressursene i eksisterende felt. Vi vil øke leteaktiviteten etter olje og gass, og oljeindustrien må få tilgang til interessante letearealer. Norge må delta i utviklingen av petroleumsvirksomheten i nord i samspill med Russland. Petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Norskehavet skal være verdens fremste i forhold til oljevernberedskap og miljøovervåkning.

Arbeiderpartiet vil:

Et mer rettferdig skattesystem

Velferdssamfunnet er et spleiselag. Arbeiderpartiet vil ha et skattesystem som på en effektiv måte gir stabile inntekter til fellesskapet, fremmer sysselsetting, rettferdig fordeling, et bedre miljø og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Vi må ha et skattenivå som gjør det mulig å finansiere gode velferdstjenester.

Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som oppleves som rettferdig. Skattesystemet skal bidra til en rettferdig fordeling ved at de som har høye inntekter og store formuer betaler en større andel av inntekten sin i skatt enn de som har mindre. Våren 2004 slo vi i behandlingen av regjeringens skattemelding fast våre prinsipper i skattepolitikken og at vi vil videreføre det samlede skatte- og avgiftsnivå vi da hadde. Dette står fortsatt fast.

Internasjonaliseringen av økonomi og produksjon skaper skattekonkurranse landene imellom. Dette setter begrensninger for hvordan vi kan utforme vårt skatte- og avgiftssystem uten å svekke næringslivets konkurransemuligheter. Vi må finne beskatningsformer som gjør det vanskelig å unndra seg beskatning gjennom tilpasninger eller utflagging. Derfor vil vi arbeide for internasjonale skatteavtaler som begrenser muligheten for skatteunndragelser.

Arbeiderpartiet vil:

Økonomiske utfordringer og rammebetingelser

Den teknologiske utviklingen og den økende internasjonale arbeidsdelingen danner grunnlag for fortsatt vekst i velferden. Arbeiderpartiet vil møte denne utviklingen med en politikk som fremmer verdiskaping i hele Norge. Vi må ikke se på ny teknologi og dyktige utenlandske konkurrenter som trusler mot velferden i Norge. Slik framgang er en fordel for både norske og utenlandske forbrukere. Vi må bruke våre produktive ressurser der de kaster mest av seg. Og vi må sørge for at vår aller viktigste ressurs - arbeidskraften - ikke blir stående ubrukt.

Å finansiere fremtidens velferdssamfunn er en krevende oppgave. Om dagens utvikling fortsetter, vil den private velstanden vil øke langt mer enn den offentlige i tiårene framover. Befolkningssammensetningen endres slik at det blir stadig færre yrkesaktive som skal finansiere inntektene til stadig flere som mottar trygd. Trykket på helse og omsorgssektoren vil øke fordi vi lever lengre og fordi kravene til standard øker i takt med velstandsutviklingen. Arbeiderpartiet vil sikre et godt og omfattende velferdssamfunn også på lang sikt ved å bidra til økt verdiskaping, en ansvarlig økonomisk politikk og en god offentlig sektor. Vi vil ha en kritisk gjennomgang av egenandeler og nivået på egenbetaling av offentlige tjenester, avgifter og skatt, slik at finansieringen av offentlig sektor skjer på en mest mulig rettferdig måte.

Vi vil føre en ansvarlig finanspolitikk med forsvarlig bruk av oljepenger. Oljeinntektene må fordeles rettferdig mellom flere generasjoner. Vi vil bruke avkastningen av oljefondet i de årlige statsbudsjetter, og bruke penger slik at det bidrar til å utjevne svingninger i økonomien for å holde arbeidsledigheten nede samtidig som vi tar hensyn til lav rente og stabil kronekurs.

Arbeiderpartiet vil:

Opplevelsessamfunnet: Kultur, miljø og livskvalitet

De fleste i Norge får i dag dekket sine grunnleggende materielle behov. I fremtidens samfunn vil det i stadig større grad være opplevelser vi etterspør: Opplevelser av kultur og kunst, naturopplevelser, opplevelser av samhold og av å være til nytte for andre. Noen har kalt det samfunnet vi er på vei inn i for opplevelsessamfunnet - hvor livskvalitet, kulturopplevelser og meningsfulle fritidsaktiviteter er mer sentralt enn før.

Når det tunge arbeidet er blitt mindre tungt for mange, fritiden for de fleste har økt og markedets kommersielle underholdningstilbud er grenseløst, er det tid for det store kulturløftet. Vi vil legge til rette for et mangfold av ulike kulturtilbud og kunstneriske uttrykk. Og vi vil gjøre kultur og kunst til folkeeie.

I bestemte livssituasjoner, for eksempel ved sykdom, vil behovet for støtte, omsorg, oppfølging og nettverk være viktig. Tro, verdier og holdninger kan ikke måles i penger. Men det utgjør en viktig del av folks liv. Et samfunns vellykkethet kan derfor ikke bare måles i materielle goder, men også hvordan den enkeltes livskvalitet er. Fokus på økt på livskvalitet er derfor viktig for Arbeiderpartiet.

Det store kulturløftet

Norge skal være en ledende kulturnasjon, og alle skal ha muligheter til kunst og kulturopplevelser. Derfor vil Arbeiderparitet legge til rette for at alle som vil skal kunne delta og ufolde seg i kulturelle aktiviteter. Kunst og kultur handler om den enkeltes livskvalitet og identitet. Opplevelser og deltakelse på kunst og kulturområdet kan ikke løses av markedskrefter alene, men krever et sterkt politisk og offentlig engasjement, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Et levende kulturliv består både av profesjonell aktivitet og amatørvirksomhet.

Arbeiderpartiet vil derfor gjennomføre et kulturløft. Vi vil øke bevilgningene til kunst og kulturformål kraftig, og det er et mål at de skal utgjøre om lag 1 prosent av statsbudsjettet innen 200 års jubileet for grunnloven i 2014. Arbeiderpartiet vil også innføre en egen kulturlov. Hensikten er å understreke det offentliges ansvar for å legge til rette for et godt kulturtilbud i hele landet.

Norge har blitt et flerkulturelt land. Det er viktig at det flerkulturelle perspektivet synliggjøres på alle felter i kulturlivet. Internasjonalt samarbeid er også viktig. Norge skal derfor aktivt delta i internasjonale program og prosjekter.

Regionale sentra gir større muligheter til kulturopplevelser og aktiviteter. Dette gir igjen positive effekter både for næringsutvikling og bosetting. Arbeiderpartiet vil derfor styrke den regionale kulturpolitikken. De nasjonale og regionale kulturinstitusjonene er viktige kulturformidlere. Det er viktig at disse utvikles og fornyes for å tiltrekke seg publikum.

En trygghet på egen kultur og språk er en viktig forutsetning for å forstå andres. I en verden med stadig raskere informasjonsflyt får vi langt flere kulturelle inntrykk på kortere tid enn tidligere. Dette gir kunnskap og impulser om andre kulturer som er med på utvikle vår egen kultur. Norge er et lite språkområde, og norsk er utsatt for press. Det er derfor viktig å ha en offensiv språkpolitikk. Bokmål og nynorsk skal være likeverdige skriftspråk i Norge og sidemålsundervisningen i skolen skal beholdes og utvikles.

Våre kulturminner må tas vare på slik at også framtidige generasjoner kan oppleve disse.

Mange historiske bygninger og kultursteder har forfalt og mange steder haster det med å komme i gang med vedlikehold for å sikre at en viktig del av vår kulturarve ikke gått tapt.

Kunst og kultur utgjør en betydelig næring og gir mange arbeidsplasser. Det er viktig at det legges aktivt til rette for ytterligere satsing på kulturbasert næringsutvikling gjennom en egen støtteordning. Norsk kunst- og kulturuttrykk må markedsføres mer i utlandet.

Arbeiderpartiet vil:

Ren luft - rent vann - ren jord

Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. For at fremtidens generasjoner skal ha tilgang til et godt miljø og ren natur må hensynet til miljø være gjennomgripende i alt vi foretar oss. Miljøet kan bare sikres gjennom internasjonalt samarbeid og ved at hvert land tar sitt ansvar. Norge skal stå ved de forpliktelser vi har tatt på oss internasjonalt. Gjennom å legge til rette for lokalt miljøarbeid slik at alle får mulighet til å delta i utformingen av den lokale miljøpolitikken vil vi skape et bredt engasjement for miljøet.

Gjennom Kyoto-avtalen om reduksjon av klimagasser og i flere andre sammenhenger har Norge forpliktet oss til å bidra til å redusere klimagassutslipp. Arbeiderpartiet vil være en pådriver for å oppfylle disse. Dette må gjøres både gjennom tiltak som reduserer utslippene i Norge og ved å ta i bruk de såkalte Kyoto-mekanismene. Vi må bli en del av EUs system for handel med kvoter av klimagasser. Da sikrer vi norsk industri full adgang til EUs kvotehandel, og vi får innflytelse på utviklingen av EUs regler på området etter 2008.

Tapet av biologisk mangfold er en annen stor miljøutfordring. Mange arter er utryddet og enda flere er utrydningstruet. Denne utviklingen må stoppes. Arbeiderpartiet vil derfor øke barskogskogvernet og verne andre viktige områder som har verdi for det biologiske mangfoldet.

Spredning av miljøgifter fører til store konsekvenser for mennesker og dyr. Ikke minst ved at viktige drikkevannskilder blir rammet. Vi mener alle mennesker skal ha tilgang til rent drikkevann, og vil redusere utslipp av miljøgifter både nasjonalt og globalt. Samtidig må vi rydde opp i tidligere utslipp som har forurenset mange fjorder og vassdrag.

Arbeiderpartiet vil sikre alle tilgang til norsk natur og til friluftsopplevelser. Allemannsretten til fri ferdsel er et viktig prinsipp i Norge. Arbeiderpartiet vil styrke denne på viktige områder. Tilgangen til viktige rekreasjonsarealer må sikres, ikke minst i strandområder. Langt flere områder må kjøpes av det offentlige til friarealer, og kommunene må få juridisk hjelp til å håndtere tvistespørsmål om allmennhetens tilgang. Vi vil sikre at hensynet til allmenn bruksrett, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt når Forsvaret skal avhende eiendommer med attraktive strandområder, og at de viktigste forblir i offentlig eie.

Arbeiderpartiet vil:

Gode forhold for frivillig arbeid

I Norge har vi mange ulike organisasjoner, grupper og sammenslutninger. Beregninger viser at så mye som hvert tiende årsverk i Norge blir utført i frivillig sektor. Det frivillige arbeidet har stor betydning som kanal for folks engasjement. Det bidrar til nye løsninger på velferdsutfordringene i samfunnet og er viktig i et demokratisk perspektiv. Frivillig innsats skal være et supplement til de offentlige velferds- og omsorgstjenestene. Arbeiderpartiet vil utvikle en målrettet, koordinert og helhetlig politikk for den frivillige sektoren i Norge. De frivillige aktørene må få bedre arbeidsforhold.

De offentlige støtteordningene til frivillige organisasjoner må være mest mulig målrettet, fleksible og ubyråkratiske. Vi vil etablere et offentlig register for frivillige virksomheter, slik at de frivillige organisasjonene kan få en samlet identifikasjon i forhold til lovverk og offentlig forvaltning. Dette vil kunne forenkle arbeidet for de frivillige organisasjonene når det gjelder registrering av opplysninger og rapportering til offentlige myndigheter.

Arbeiderpartiet mener at frivillighetssentralene har en viktig samfunnsmessig funksjon.

Den frivillige innsatsen som mange gjør, er veldig prisverdig å til glede og nytte for mange. Mange frivillighetssentraler sliter imidlertid med økonomien: Dette går utvover tilbudet og øker i stedet presset på sosialtjenesten.

Arbeiderpartiet vil:

Satsing på idrett

Idretten er Norges største folkelige bevegelse, og betyr svært mye for folk i Norge. I tillegg til den store egenverdien og gleden som ligger i å delta i idrettsaktiviteter, har idretten stor samfunnsmessig betydning. Gode oppvekstvilkår, styrket folkehelse, integrering og organisasjonsskolering er noen av de positive sidene ved idretten.

Arbeiderpartiet vil gi alle mennesker muligheter til å utøve idrett ut fra sine egne ønsker og behov. Vi vil ha gode vilkår for idretten på alle plan, og særlig styrke barne- og ungdomsidrett. Både sentralt og lokalt vil vi i samspill med idrettens organisasjoner legge til rette for et godt idrettstilbud i hele landet.

Arbeiderpartiet vil:

Forebygging for god helse

Helsefremmende arbeid bidrar til bedre helse, livskvalitet og forebygger sykdommer. Folkehelsen er ujevnt fordelt, og følger i stor grad den sosiale lagdelingen i samfunnet. Noe av det viktigste folkehelsearbeidet er å utjevne sosiale forskjeller. Arbeid og utdanning til alle, samt en rettferdig fordeling av godene, er viktige virkemidler for en bedret folkehelse hos utsatte grupper. Et godt skole- og utdanningsvesenet er en av de viktigste nøklene for å utjevne sosial ulikhet i helse.

Tobakksrøyking fører til mange sykdommer. Dette fører til store plager og for tidlig død for mange. Arbeiderpartiet vil arbeide for at både ungdom og voksne blir motivert til å ha en sunn livsstil. Vi vil arbeide for en bedre folkehelse gjennom forebyggende helsearbeid og ved å legge til rette for en sunn livsførsel.

Arbeiderpartiet vil:

Folkekirke og livssynsmangfold

Alle har rett til å velge og praktisere religion og livssyn. Alle kirker og religiøse grupper må fritt kunne utøve sin virksomhet ut ifra egne verdier og selvforståelse. Arbeiderpartiet vil at det offentlige legger til rette for og bidrar økonomisk til et mangfold av religions- og livssynsutøvelse i Norge.

Vi ønsker at Den norske Kirke skal være en åpen folkekirke som bidrar til å styrke fellesskapsverdier som nestekjærlighet, menneskeverd og internasjonal solidaritet. Demokratiet i Den norske Kirke må styrkes og videreutvikles

Mange av våre kirkebygg utgjør en sentral del av kulturarven og har en unik historisk verdi. Vedlike­hold og restaurering av disse er en viktig kulturpolitisk oppgave. Kirkebyggene representerer et samlingspunkt i mange lokalmiljø. En fleksibel bruk av byggene er derfor nødvendig.

Arbeiderpartiet vil:

Samisk nåtid og framtid

Den norske staten er etablert på territoriet til to folk: Samer og nordmenn. Begge folk har den samme rett og de samme krav til å utvikle sin kultur og sitt språk. Som urfolk har samene et folkerettslig krav på et særlig kulturvern. Til grunn for Arbeiderpartiets politikk ligger en ambisjon om å vitalisere samisk språk, kultur, nærings- og samfunnsliv.

Vi vil styrke samenes muligheter til å fungere som ett folk på tvers av landegrensene, og bidra til at det er gode rammevilkår for næringsutøvelse i samiske bosettingsområder. Det gjelder ikke bare for tradisjonelle næringer, men like mye for moderne arbeidsplasser knyttet til kultur og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Bruken av naturressursene i samiske områder må i første rekke komme bosetningen i de aktuelle distriktene til gode

Arbeiderpartiet vil gi Sametinget reell innflytelse på områder som er viktig for det samiske samfunn. Vi vil forbedre muligheten for opplæring i samisk for alle aldersgrupper. En viktig forutsetning for utviklingen av det samiske samfunnet er å sikre rekruttering og utdanning av samisk fagpersonell i samiske områder.

Arbeiderpartiet vil:

Velferdssamfunnet: Omsorg og ansvar

Velferdsordningene skal gi alle trygghet for at samfunnet stiller opp når de trenger hjelp. De skal sette folk i stand til å klare seg selv, og gi de som ikke klarer seg på egen hånd nødvendig omsorg og bistand. I Norge har vi bygd opp et av de beste og mest omfattende velferdssystemer i verden. Det er vi stolte av.

Men vi er ikke fornøyde. Velferdssamfunnet blir aldri ferdig. Når samfunnet forandrer seg, må vi også forandre velferdsordningene. Mye må bli bedre enn i dag. Vi må forbedre eldreomsorgen og helsevesenet slik at alle får hjelp når de trenger det med det beste vi har av personell og utstyr. Vi må ha barnehageplasser til alle som ønsker det, og vi må ha et mer rettferdig pensjonssystem.

Arbeiderpartiet vil fornye, forbedre og utbygge velferden. Vi vil gi folk større valgmuligheter og tilbud tilpasset hver enkelt. Da må vi flytte penger fra administrasjon og til tjenester. Vi vil gjøre tilbudene mer tilgjengelige for folk ved å tenke nytt om hvordan offentlige tjenester skal tilbys.

Trygge familier - trygg oppvekst

Arbeiderpartiet ønsker en familiepolitikk som tar utgangspunkt i barns beste. Et godt barnehage og skoletilbud er sammen med foreldrenes omsorg avgjørende for å skape et godt oppvekstmiljø.

Alle som ønsker det, skal få barnehageplass til en rimelig pris. Barnehagene bidrar til sosial utvikling, pedagogisk veiledning og trygghet for barna. Prisene skal reduseres, og det må være moderasjonsordninger med nasjonale minstestandarder. Private og offentlige barnehager skal likebehandles. Kvaliteten på barnehagetilbudet skal være godt, og de fysiske forholdene skal være forsvarlige. Arbeiderpartiet mener at det må gis tilbud om fleksible åpningstider i barnehagene. Arbeiderpartiet mener at utbygging av barnehagetilbudet, reduserte barnehagepriser, utvidet foreldrepermisjon og småbarnstillegg i barnetrygden er bedre tilbud til barnefamiliene enn å videreføre kontantstøtten. Vi vil derfor avvikle denne når full barnehagedekning er oppnådd og alternative ordninger er etablert. Utfasing av kontantstøtteordningen skal tidligst skje i 2008.

Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, overgrep og mobbing trenger spesiell hjelp. Det må være et godt samarbeid mellom familie, barnevern, barnehage og skole i slike situasjoner. Det skal være et bredt tilbud bestående av rådgivning, avlastning, fosterhjem og institusjoner. Barnevernet må gis tilstrekkelig med ressurser slik at det gjennomføres rask og god oppfølging av de barna dette gjelder. Arbeidet mot seksuelle overgrep mot barn må intensiveres, og spredning av seksuelle overgrep på Internett må motarbeides.

Kostnadene ved adopsjon er store. Arbeiderpartiet mener det er et mål at adopsjonsstøtten skal knyttes til folketrygdens grunnbeløp og settes til 1G. Adopsjonspermisjonen bør forlenges slik at den blir likestilt med lengden på fødselspermisjon

Valg av samliv må være opp til hver enkelt. Arbeiderpartiet går derfor inn for at de juridiske rettighetene til samboende med barn skal styrkes ved at felles foreldreansvar skal gis til samboende på linje med gifte. Vi vil endre ekteskapsloven slik at når ektefeller er enige i skilsmisse og hvor ingen av partene forsørger barn, skal det ikke gjelde noen separasjonstid. For gifte som forsørger barn skal separasjonstiden fortsatt gjelde. Arbeiderpartiet vil ha en kjønnsnøytral ekteskapslov, og endre barneloven slik at barn født inn i et partnerskap mellom to lesbiske kvinner sikres retten til to juridiske foreldre allerede ved fødselen..

Arbeiderpartiet vil:

Et helsevesen i verdenstoppen

Den medisinske og teknologiske utviklingen går raskt. Det gir oss bedre behandling for mange sykdommer. Arbeiderpartiet vil gi sykehusene bedre økonomi slik at tilgjengeligheten til sykehustjenester er god over hele landet. Vi kan ikke akseptere at trang økonomi tvinger fram stengte avdelinger og redusert pasienttilbud.

Det er et offentlig ansvar at alle som trenger sykehusbehandling får det, uavhengig av bosted eller økonomi. Pasienter i Norge skal ha et faglig medisinsk tilbud på linje med den beste i verden. Organiseringen ved sykehusene må være slik at pasientene får den behandlingen de har behov for til rett tid.

Vi skal ha et faglig godt fastlegetilbud over hele landet. Ved alvorlig sykdom skal det gis øyeblikkelig hjelp til alle døgnets tider. Arbeiderpartiet mener at et sterkere samspill mellom sykehusene og primærhelsetjenesten vil føre til et bedre helsevesen med blant annet kortere ventetider.

Tilbudet til psykisk syke er for dårlig. Arbeiderpartiet vil derfor arbeide både for bedre forbyggingsstrategier, organisering, kompetanseoppbygging og god behandling av psykisk syke både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Alle som trenger det må få tilbud om rehabilitering etter sykdom. Dette er viktig for å bedre livskvaliteten for den enkelte. I tillegg kan det bidra til at mange kan komme raskere tilbake til arbeidslivet og at eldre kan bli selvhjulpne. I rehabilitering er det viktig med tverrfaglighet, og et nært samarbeid mellom ulike deler av helsetjenesten.

Arbeiderpartiet vil:

Aktiv og trygg alderdom

Tallet på eldre vil etter hvert øke sterkt, og eldre mennesker lever lengre enn før. Dette er en gledelig utvikling. Vi må sørge for at denne voksende gruppen av eldre er en aktiv del av folket med gode muligheter for utfoldelse og livskvalitet. Eldre må få bruke sine evner og ressurser, og de må få komme til orde og bli hørt.

De fleste eldre klarer seg uten omfattende hjelp fra det offentlige. Det er viktig både for den enkelte og samfunnet at det fortsatt blir slik. Men de som trenger det må få hjelp tilpasset de behov de faktisk har. Kommunene har ansvaret for gjennomføringen av den offentlige eldreomsorgen i en form som passer de lokale forholdene. Den kommunale eldreomsorgen skal utgjøre en helhet, med en kjede av tiltak fra det enkle til det mest kompliserte.

Kommunene bør styrke samarbeidet med pårørende og frivillige. Her bør friske eldre kunne spille en viktig rolle.

Arbeiderpartiet vil:

Rettferdig pensjon til å stole på

Arbeiderpartiet vil arbeide for en sosialt rettferdig reform av pensjonssystemet. Vi vil legge spesiell vekt på å styrke Folketrygden, sikre tjenestepensjon til alle, og kvinners rett til en god pensjon. Vi vil ha et pensjonssystem som fremmer arbeid og som vi kan betale for i framtida.

Det er spesielt to grunner til at det er nødvendig med en pensjonsreform. Den ene er at dagens pensjonssystem er urettferdig. Den andre er at vi må få en sterk Folketrygd som folk kan stole på innfrir sine forpliktelser.

Dagens pensjonssystem er urettferdig blant annet fordi for mange blir minstepensjonister. Mange med lave inntekter som har betalt trygdepremie i mange år ender likevel opp uten noe tilleggspensjon. Derfor må det bli mer samsvar mellom hva den enkelte betaler inn til pensjonsordningen og hva man får tilbake. Det er urettferdig at om lag 500 000 lønnstakere bare får pensjon fra Folketrygden, mens flertallet får tjenestepensjon i tillegg til ytelsene fra Folketrygden. En annen skjevhet ved dagens pensjonssystem er at besteårsregelen ofte slår vilkårlig og urettferdig ut. De med mange år i arbeidslivet og jevn inntekt over livsløpet taper i forhold til de som har kortere yrkeskarriere med sterk stigning i inntekten. Besteårsregelen fungerer i dag slik at mange lavlønte og deltidsarbeidende med et langt yrkesaktivt liv får en dårligere Folketrygd enn de som har et kortere yrkesaktivt liv med en høyere lønn selv om livsinntekten er lik. For andre arbeidstakergrupper gir imidlertid besteårsregelen god uttelling.

Folketrygden må være til å stole på. Hvis folk ikke kan være trygge på at de får de pensjonene de er forespeilet og en pensjon til å leve av vil det bidra til å øke omfanget av private individuelle pensjonsforsikringer. Dette vil skape økte ulikheter og bidra til økte samlede samfunnsøkonomiske kostnader. Brede offentlige pensjonsordninger er både billigere og mer rettferdige enn privatiserte løsninger. Omgjøring av petroleumsfondet og Folketrygdfondet til ett pensjonsfond, og tiltak som begrenser veksten i pensjonskostnadene vil bidra til å styrke tilliten til Folketrygden. Dette vil gi større økonomisk rom for å finansiere offentlige tjenester som eldreomsorg, helse og utdanning.

Da Folketrygden ble etablert var tanken at den skulle bidra til å gjøre andre pensjonsordninger overflødig. Det ble derfor lagt opp til stor grad av sammenheng mellom inntekt og pensjon. Utviklingen har imidlertid gått i en annen retning ved at minstepensjonene er økt og de høyeste pensjonene er redusert. Vi har fått en flatere Folketrygd, men til gjengjeld er omfanget av tjenestepensjoner og andre supplerende ordninger blitt vesentlig større enn forutsatt. Arbeiderpartiet mener at i utgangspunktet ville det beste vært om Folketrygden kunne ivaretatt de behovene som i dag dekkes gjennom andre ordninger, men vi erkjenner at det er vanskelig å reversere denne utviklingen. Vårt videre arbeid med pensjonsspørsmålene vil derfor bygge på at vi skal ha tjenestepensjoner i tillegg til Folketrygden. Det er viktig at lovverket gir mulighet for at ordninger utenfor Folketrygden kan være brede kollektive ordninger, og at de bygger på viktige solidariske prinsipper som kjønns- og aldersnøytrale premier og at det ikke bidrar til å skape ulike pensjonsordninger for ulike grupper av ansatte på samme arbeidsplass. Reformen må også dreie seg om utformingen av selve inntektsdelen av pensjonssystemet. Det handler om grunnleggende fordelingspolitikk og om folketrygdens økonomiske bæreevne. I et solidarisk velferdssystem må alle bidra etter evne til fellesløsningene. Finansieringen av folketrygden bør derfor fortsatt bygges opp slik at alle er med og bidrar i forhold til hele sin inntekt.

Etter 1967 har det skjedd store endringer i arbeidslivet. Vi har blant annet fått en sterk vekst i kvinners yrkesdeltagelse. Deltidsarbeid er imidlertid mer utbredt blant kvinner enn blant menn, og det er fortsatt langt igjen til likestilling i arbeidslivet. Kvinner tar også fortsatt mer av omsorgsoppgavene i hjemmet. Det er derfor viktig med reformer som legger til rette for at også kvinner kan arbeide heltid, og for at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner reduseres.

Den beste innsats for et bærekraftig pensjonssystem skjer gjennom å skape et inkluderende arbeidsliv. Dette understreker betydningen av den brede innsats som er nødvendig for å sikre arbeid til alle. Arbeidsløshet og ufrivillig deltid må bekjempes både for å sikre den enkelte arbeidstaker og for å sikre framtidas pensjoner. Det er viktig å snu tendensen til at fullt arbeidsføre personer skyves ut av arbeidslivet lenge før ordinær pensjonsalder. Med økt levealder og forbedret helse er dette desto viktigere. Dette forutsetter et arbeidsliv som gjør at folk både vil og kan stå lenger i jobb. Arbeiderpartiet vil slå ring om en god AFP-ordning slik at de som ikke har mulighet til å stå i jobb til ordinære pensjonsalder kan gå av på en verdig måte.

Arbeiderpartiet vil i vårt arbeid med pensjonsreformen legge til grunn følgende hovedpunkter:

Sosial rettferdighet

Ingen skal være fattige i Norge. Arbeiderpartiet vil ha et samfunn som ikke skaper fattigdom. Vi vet at det finnes sammenhenger mellom arbeidsledighet og fattigdom, mellom sykdom og fattigdom og mellom alderdom og fattigdom. Disse sammenhengene vil vi arbeide for å fjerne. Både den enkelte og samfunnet har ansvar for å gjøre noe med fattigdommen.

Vi mener at de som har mulighet til å klare seg ved eget utkomme skal oppmuntres til det, og arbeid og aktivitet skal lønne seg. Vi vil ha en reform for mer sosial rettferdighet, hvor alle mennesker i yrkesaktiv alder som ikke deltar i det ordinære arbeidsmarkedet, tar utdanning eller er alderspensjonister skal få rett til kvalifiseringsarbeid, utdanning eller annen meningsfull samfunnsaktivitet. Sosialhjelpsmottakere kan inngå en Velferdskontrakt som sikrer dem økte ytelser dersom de benytter seg av denne retten og gjennomfører avtalte aktiviteter.

Uansett livssituasjon har alle krav på en verdig og god behandling fra det offentlige. Arbeiderpartiet vil ha slutt på at mennesker blir kasteballer mellom forskjellige offentlige etater, og vil samordne dagens kommunale sosialkontorer, trygdekontorene og Aetat ved å etablere Velferdskontorer.

Arbeiderpartiet vil:

Økt likestilling

At kvinner og menn skal de samme mulighetene uavhengig av kjønn og kulturell oppvekst er en sentral verdi for Arbeiderpartiet. Selv om norske kvinner og menn formelt sett har de samme rettigheter, er det langt igjen før vi har skapt reell likhet. Vi ønsker reell likestilling der menn og kvinner faktisk har like muligheter.

For å få til dette, må vi ha likestilling også i hjemmet. De siste år har norske menn økt sin deltakelse ved sine barns fødsler, oppvekst og hverdag. Likevel har kvinner fortsatt oftest hovedansvar for barn og familie, mens menn har sterkere posisjon i arbeidsliv som forsørgere. Men også blant menn er det et ønske en bedre balanse mellom arbeid og familieliv.

Dagens maktstrukturer er preget av menn. For å oppnå likestilling mellom kjønnene kreves det at hele befolkningens kunnskap tas i bruk. Arbeiderpartiet vil lede an i arbeidet for å få reell likestilling. Vi vil arbeide for likestilling mellom kjønnene gjennom endring av lover og i organisering av arbeids- og samfunnsliv, men også gjennom debatt, informasjon og holdningsskapende arbeid.

Arbeiderpartiet vil:

Et inkluderende samfunn

Arbeiderpartiet vil arbeide for et tolerant, flerkulturelt samfunn og mot rasisme. Likeverd, solidaritet, rettferdighet og en god fordelingspolitikk er bærebjelkene for Arbeiderpartiets integreringspolitikk.

Integrering er en toveis prosess. Majoritetsbefolkningen har imidlertid et hovedansvar fordi det er den som har størst makt og mulighet både til å diskriminere og til å bekjempe diskriminering. Vi vil bekjempe forskjellsbehandling og fordommer og dermed gi nye nordmenn det beste grunnlaget for å delta i samfunnet. Vi skal også klart og tydelig formidle at vi forventer og forlanger aktivt medspill og aksept for norske lover og samfunnets demokratiske grunnverdier. Vi vil motarbeide religiøs fanatisme, tvangsekteskap og antidemokratiske organisasjoner i Norge.

Arbeiderpartiet vil:

Ny sosial boligbygging

Gode boliger i gode bomiljøer er en nødvendig forutsetning for et godt liv for den enkelte.

Arbeiderpartiet vil ikke la markedskreftene rå grunnen alene på dette området.

Virkemidlene i boligpolitikken må styrkes slik at alle gis økonomisk mulighet til å disponere egen bolig. Bostedsløse må gis tilbud om egnet bolig og boliger med understandard må utbedres.

Arbeiderpartiet mener at boligpolitikken må styrkes ved tre hovedgrep:

Kommunene skal være en drivkraft for å få fart i boligbyggingen. Derfor er det viktig at kommunene har økonomisk handlingsrom til å prioritere boligpolitikk. Vi vil også arbeide videre for å avvikle den usosiale tomtefesteordningen ved å gi en bedre innløsningsrett til landets 350 000 tomtefestere.

Arbeiderpartiet vil:

Kamp mot kriminalitet

Arbeiderpartiet vil ha et trygt samfunn der ingen behøver å være redde for å bli utsatt for kriminalitet eller overgrep. Viktigst er det å utvikle samfunnsforhold og levekår som begrenser - ikke stimulerer - kriminalitet. Når kriminalitet begås skal ofrene få nødvendig hjelp. Etterforsking, domstolsbehandling og soning skal skje raskt slik at gjerningspersonene stilles til ansvar for sine handlinger. Vi vil etablere flere soningsplasser, slik at køene fjernes.

Politiet må utnytte sine ressurser på en måte som gir raskere etterforskning og oppklaring av kriminalitet. De må ha kompetanse, utstyr og metoder til å møte den teknologiske utviklingen og fremveksten av internasjonal organisert kriminalitet. Arbeiderpartiet vil opprettholde og styrke nærpolitiet, og beholde tjenestesteder og lensmannskontor over hele landet. For å styrke det forebyggende arbeidet, særlig i forhold til rusmiddelmisbruk og ungdomskriminalitet, må vi få til tettere samarbeid mellom lokale politikere og politi. En fortsatt restriktiv ruspolitikk er en forutsetning for at kriminaliteten ikke skal øke. Rekruttering av kvinner og personer med annen etnisk og kulturell bakgrunn er viktig for å sikre fortsatt legitimitet og tillit til politiet.

Overgrep mot barn og vold mot kvinner er alvorlige samfunnsproblemer og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Politiets kompetanse til å etterforske og sikre bevis i familievoldssaker må styrkes. Krisesentrene må sikres økonomiske rammevilkår slik at de kan hjelpe alle som oppsøker dem. Det er et offentlig ansvar å bekjempe menns vold mot kvinner og barn i nære relasjoner. Samtidig må vi fokusere sterkere på voldsutøverenes ansvar for sine egne voldshandlinger.

Arbeiderpartiet vil:

En offentlig sektor som hjelper folk

For offentlig sektor er ikke folk bare brukere eller klienter, men først og fremst medborgere. Arbeiderpartiet vil ha en sterk offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Vi vil fornye og omstille offentlig sektor på tvers av sektorer. Offentlig sektor skal være i stand til å ivareta hensynet til kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og økonomisk effektivitet samtidig.

De ansatte i det offentlige er vår viktigste ressurs for å gjøre offentlig sektor enda bedre. Derfor er vi opptatt av at disse skal være medspillere i dette arbeidet. Gjennom skolering, tillit og rammebetingelser vil vi ha alle offentlig ansatte med på å gjøre offentlige tjenester kostnadseffektive og kvalitetsmessig gode. De ansattes motivasjon betyr mye fordi offentlig sektors effektivitet hviler på deres evne og vilje til å være fleksible. Det kan de bare være dersom de ikke styres på rigide måter og i henhold til urealistiske økonomiske rammer. Arbeiderpartiet vil legge til rette for styringsformer som legger vekt på et produktivt samspill mellom politikk, styring og fagutøvelse, og som ivaretar de offentlige tjenesters viktigste fundament: Tillit i befolkningen.

Privatisering av offentlige velferdstilbud innebærer at det offentlige fraskriver seg ansvaret for at alle får like muligheter og samme trygghet. Markedets logikk og mekanismer er ikke egnet til å løse viktige oppgaver som utdanning, helse og omsorg innenfor et solidarisk fellesskap. Forsøk på å skape markeder for velferdstjenester fører derfor til kostbare, byråkratiske og upraktiske løsninger. Derfor sier Arbeiderpartiet nei til privatisering og konkurranseutsetting av grunnleggende velferdstjenester.

Arbeidet med å øke produktiviteten innenfor offentlig sektor må fortsette. Men ikke på en slik måte at kostnadene veltes over på trygdesystemet. En effektiv offentlig sektor må ha plass til ansatte som ikke kan yte hundre prosent. Offentlig sektor skal være effektiv i et samfunnsperspektiv. Det er ikke effektivt at mennesker støtes ut av arbeidslivet tidligere enn nødvendig, selv om det kan redusere kostnadene innenfor et enkelt sykehjem eller busselskap.

Arbeiderpartiet vil:

Et løft i kommuneøkonomien

Kommunene og fylkeskommunene står for mesteparten av de offentlige velferdsytelsene i Norge. Arbeiderpartiet er opptatt av det stadig sterkere misforholdet som har oppstått mellom statlige velferdsambisjoner og norske kommuners yteevne. Dette misforholdet truer i dag det lokaldemokratiske fundamentet velferdsytelsene i kommunene hviler på. Lokale folkevalgte blir ansvarlige for å redusere mengden og kvaliteten på velferdsytelsene, ansatte i kommunene stilles overfor umulige forventninger og tilliten til lokaldemokratiet og offentlig sektor er i ferd med å bli truet.

Arbeiderpartiet vil skape en bedre balanse mellom velferdspolitiske ambisjoner, økonomisk satsing og kommunalt ansvar. Kommunenes problemer er først og fremst demokratisk og økonomisk, ikke et effektivitetsproblem. For å gjenskape den politiske handlefriheten lokalt kreves det sterk politisk vilje til å betale det flere og bedre velferdstjenester og utdanning koster.

Arbeiderpartiet vil:

Det globaliserte samfunn: Fordeling og styring

Verden har i dag omfattende styringsproblemer. Kriger og væpnede konflikter herjer mange steder. Mens fattigdomsproblemene er redusert i Asia, øker de i Afrika. Mange mennesker lever i diktaturer og utsettes for grove brudd på menneskerettighetene. Den globale sikkerheten er ustabil. Både i nord og sør deler vi problemet med økende arbeidsledighet.

Disse globale utfordringene dreier seg i hovedsak om skjev fordeling av penger, av innflytelse, arbeid, sosial beskyttelse, trygghet og muligheter. Å rette opp disse skjevhetene krever handling.

Derfor vil Arbeiderpartiet øke det internasjonale engasjementet framover. Vi vil bidra alle steder og på alle måter vi kan for å få mer rettferdig fordeling og bedre mulighet til politisk styring. Det handler om å hjelpe de som trenger det i andre deler av verden til et bedre liv. Og det handler om å gjøre det tryggere for oss selv.

Norge har ansvar

Gjennom naturgitte fordeler og rettferdig fordeling har vi i Norge klart å skape et av de land med best levekår i verden. Som et lite land er vi også avhengig av klare internasjonale kjøreregler og sterke institusjoner. Derfor er det både en moralsk forpliktelse og vår egen interesse at vi er aktive for å bekjempe urettferdighet og fattigdom, og for å skape mer global styring.

Arbeiderpartiet mener Norge kan ha en viktig rolle som internasjonal brobygger, og vil videreutvikle den "norske modellen" for bistand og konfliktløsing. Vi kan bidra sammen med meningsfeller over hele verden for å påvirke utviklingen i riktig retning. Vi må ha en helhet i utenrikspolitikken, og se både kampen mot fattigdom, handel, energipolitikk, miljøpolitikk, sikkerhetspolitikk, næringspolitikk og fredsengasjement i sammenheng.

Målene for Arbeiderpartiets internasjonale engasjement er:

Rettferdig fordeling globalt

Verdens ressurser er skjevt fordelt. For å fjerne fattigdom og få en mer rettferdig verden trenger vi en omfordeling av ressursene. I dag definerer de aktørene som har teknologi, kunnskap om markeder, og penger i stor grad de økonomiske spillereglene og de politiske rammene. Arbeiderpartiet vil jobbe for mer styring av den globale kapitalen. Vi ønsker en globaliseringsprosess som setter fellesskapets og menneskenes behov i sentrum, ikke bare snevre økonomiske interesser.

Vi vil ha et globalt handelsregime som setter fattige lands og folks behov for utvikling i sentrum. Vi trenger internasjonale handelsregler både for stater og selskaper som sikrer en rettferdig behandling for alle. Handelsregimer skal ikke bare sikre en rettferdig behandling for alle, men en bedre behandling av de fattige landene. Globale markeder krever globale regler og institusjoner. WTO må gjennom reformer både av institusjonell og politisk karakter som sikrer de fattige landene bedre innflytelse.

Det er i dag stor kontrast mellom det underfinansierte FN-systemet og den enorme rikdom som finnes i den globale private sektor. Arbeiderpartiet vil bidra til å innføre globale skatter som begrenser de negative virkningene av globaliseringen og som også kan bidra til å gi FN bedre muligheter til å fordele goder. Forslag som må vurderes er skatt på valutatransaksjoner, internasjonal skattlegging av flytrafikk, våpenhandel, CO2-utslipp og utnyttelse av ressurser på havbunnen.

Vi ønsker å hindre skatteparadiser som undergraver velferd og skaper skadelig skattekonkurranse. Derfor vil vi arbeide for globale minimumsstandarder for åpenhet for selskaper, automatisk informasjonsutveksling mellom skattemyndigheter og et prinsipp som gjør det mulig for skattemyndigheter å slå ned på transaksjoner med skatteunndragelse som intensjon.

Arbeiderpartiet vil:

Internasjonal styring og rettsorden

Rettferdig fordeling forutsetter bedre global styring. Stater og folkevalgte organer har gitt fra seg makt til selskaper og institusjoner utenfor folkevalgt kontroll. For å fornye og forbedre demokratiet må de globale institusjoner utvikles til å bli mer representative, åpne, samordnende og effektive.

FN er verdens viktigste aktør i arbeidet for fred, sikkerhet, bærekraftig utvikling og forsvar av menneskerettighetene. Institusjonene i FN som er ansvarlig for arbeidet med miljø, fattigdom og en bærekraftig utvikling må styrkes. Det må bygges en sterkere internasjonal rettsorden med bedre styringsinstrumenter, overvåkings- og sanksjonsmuligheter.

FNs rolle og oppgaver må klargjøres i forhold til den sterke regionaliseringen i verdenssamfunnet. Regionalt samarbeid skaper nye muligheter for fred, utvikling og samhandling, og er en del av arbeidet for å bygge bedre global styring. Vi trenger et sterkt regionalt og internasjonalt politi og rettssamarbeid for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Her må Norge spiller en aktiv rolle.

Arbeiderpartiet vil:

Rett til arbeid

Retten til å ha et arbeid og en lønn å kunne forsørge seg selv og sine barn på er grunnleggende. Mange bedrifter flytter fra rike land til land i sør med billigere arbeidskraft. Landene i nord blir sittende igjen med arbeidsledighet, mens arbeidere i sør og øst mangler grunnleggende faglige rettigheter og får ofte svært lav lønn.

Arbeiderpartiet vil derfor at det legges til rette for økte investeringer og arbeidsplasser i et mangfoldig næringsliv i de fattigste landene. For å bygge bro over kunnskapsskillet mellom fattige og rike land må det samtidig satses på mer utdanning og kompetanseoverføring som gjør næringslivet i landene mindre råvareavhengig og mer forankret i moderne teknologi og kunnskapsproduksjon. Arbeidstakernes rettigheter må sikres slik at konkurransen om arbeidsplasser ikke skaper utnyttelse og økte forskjeller.

Arbeiderpartiet vil:

Etiske retningslinjer og verdier

Vår etiske plattform i alt internasjonalt arbeid formes av vår grunnleggende idé om at vi alle er like, og skal behandles med samme respekt og tillit. Våre internasjonale etiske forpliktelser tar utgangspunkt i standarder som er forankret i FNs konvensjoner. De samme prinsippene som vi setter for moral og etikk i andre land, må også gjelde for oss. Når vi krever at andre lands politikere skal følge for eksempel korrupsjonsregler, må vi samtidig krever dette av norske selskaper og aktører som opererer internasjonalt. Arbeiderpartiet vil arbeide for internasjonale avtaler som sikrer etiske retningslinjer med kontroll og sanksjonsmuligheter.

Handel med mennesker innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene. Fattigdom gjør kvinner og barn særlig utsatt for menneskehandlere. Derfor er det sentralt å bekjempe fattigdom og styrke kvinners og barns rettigheter. Vi har et stort ansvar for å beskytte og å bistå ofre for menneskehandel som befinner seg i Norge. Vi må ha tiltak som forebygger, avdekker og straffeforfølger kriminelle handlinger knyttet til menneskehandel. I tillegg må arbeidet for å beskytte og yte bistand til ofre for menneskehandel styrkes.

Arbeiderpartiet vil:

Utvikling og bistand

Flertallet av jordas befolkning lever i fattigdom. Norsk utviklingspolitikk skal baseres på hjelp til utviklingen av demokratiske og aktive stater, institusjoner og utjevning for å gi det store fattige flertall av menneskene i utviklingslandene mulighet til en bedre framtid. FNs tusenårsmål om å halvere fattigdommen innen 2015 må være styrende for vår bistand.

Norsk bistand bør ikke kanaliseres gjennom institusjoner og programmer som krever privatisering og en liberalistisk økonomisk politikk. Vi ønsker mottakeransvar og resultatorientering, der fokus rettes mot landenes egne utviklingsmål. Vi må ha mer politisk styring med penger som gis gjennom internasjonale organer.

De fattigste landene har liten eller ingen industri, og må hjelpes til å bli mindre avhengig av svingende råvarepriser og råvareeksport. De må også få mulighet til å sikre nasjonal kontroll med råvarene. Økt omfordeling i mange fattige land er nødvendig fordi stor ulikhet i fordelingen av makt og ressurser kan redusere sjansene for en positiv utvikling. For eksempel er en god sosialpolitikk er ikke bare en kostnad, men en verdiskaper

Arbeiderpartiet vil avvikle norsk utestående gjeld med fattige land og være pådriver for å få de store kreditorlandene med på dette. En slik avvikling bør knyttes til krav om fattigdomsreduksjon og demokratireformer i mottakerlandene. Bidrag til gjeldslette må ikke føre til en tilsvarende reduksjon i bistanden. FN må utrede kriterier for hva som kan karakteriseres som illegitim gjeld, og slik gjeld må slettes. Norge skal være en aktiv alliansebygger i internasjonale fora om flernasjonale gjeldsspørsmål. Norge bør gjennom FN ta et initiativ til en internasjonalt avtale om at alle rike land oppfyller FN-målet om minst 0,7 prosent av BNI i bistand.

Vi vil satse på helse, utdanning, tilgang på vann og sanitærforhold i bistandsarbeidet, og på bygging av sterke sivile organisasjoner. Det må gjøres en innsats mot korrupsjon og for å utvikle godt styresett og demokrati. Og vi må gjøre en særlig innsats for likestilling. Jenter må få et godt helsetilbud, utdanning og mulighet til arbeid. Kvinners aktive deltakelse i samfunnet skaper utvikling. Bistanden må bidra til å sikre kvinners rett til å inngå kontrakter, eie jord, arve, ha kontroll over og adgang til å låne penger, samt adgang til arbeidsmarkedet. Ordninger med mikrokreditt og prosjekter som gir kvinner økt innflytelse, må utvikles ytterligere.

Satsing på vaksinering er en grunnleggende del av arbeidet for gode helsetjenester. Arbeiderpartiet vil at Norge påtar seg en sentral rolle i arbeidet med å bekjempe hiv/aids på verdensbasis. Vi vil samordne innsatsen mellom norsk helse- utenriks- og utviklingspolitikk, og øke bidragene til Det globale Fondet for aids, tuberkulose og malaria vesentlig. Vi vil bryte ned tabuene rundt hiv/aids og prevensjon, og bidra til å spre kunnskap om hvordan man beskytter seg mot smitten. Norge må ta et ansvar for å intensivere aidsforskningen og utviklingen av en vaksine mot aids. Vi må også bidra til at den fattige del av verden får tilgang til medisiner og tilstrekkelig med helsearbeidere.

Arbeiderpartiet vil:

Globalt ansvar for miljøproblemene

Befolkningsvekst, økt forbruk av varer og ressurser i de rike land, kortsiktige økonomiske mål og fattigdom bidrar til globale miljøproblemer. Som en betydelig olje- og gassnasjon og som et av verdens rikeste land, har Norge et særlig ansvar for å oppfylle og videreutvikle internasjonale avtaler som skal sikre miljøhensyn og redusere klimaproblemene.

Den aller største utfordringen er de globale klimaproblemene. Skal disse utfordringene løses må ikke bare Kyoto-avtalen gjennomføres, den må også følges opp med videre reduksjon av klimautslippene. Vi vil arbeide for en internasjonal "Kyoto 2"-avtale som sikrer reduserte utslipp av klimagasser frem mot 2020. En slik avtale må bidra til teknologioverføringer fra den rike til den fattige verden blir gjennomførbar. Slik kan fattige land sikres en rettferdig økonomisk vekst de kommende tiår uten større utslipp enn nødvendig. For å sikre avtaler som skal beskytte miljø og ressurser overholdes, må framtidens miljøavtaler inneholde sanksjonsmuligheter. Vi ønsker derfor å utvikle FNs miljøprogram til en Verdens Miljøorganisasjon med sanksjonsmuligheter.

En stadig økende privatisering av fellesgoder er en trussel mot miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Innsatsen for tilgangen på rent vann og ren energi må økes.

Internasjonal handel må ta hensyn til miljø, og det er derfor behov for miljøreguleringer. Internasjonale miljøavtaler skal være overordnet WTO-reglene.

Arbeiderpartiet vil:

Europa og EU

Norge har alltid hatt sterke bånd til resten av Europa. Vår visjon for fremtidens Europa handler om å finne løsninger på de problemer som opptar folk. Arbeiderpartiet ønsker å bidra til et fredelig Europa preget av samarbeid og demokrati. Vi ønsker et Europa som går fremst i arbeidet for global rettferdighet og fordeling, med respekt for internasjonale regler og bærekraftig utvikling. Vi ønsker et Europa som gir innbyggerne arbeid, økt velferd, rettferdig fordeling og en sterk velferdsstat.

Den Europeiske Union (EU) er sentrum for det europeiske samarbeidet. EU er i stadig utvikling, og står fortsatt foran betydelige utfordringer. Siden vi tok stilling til norsk EU-medlemskap i 1994, har EU blitt utvidet med 10 nye medlemsland og kan om en del år omfatte det aller meste av Europa. EU har utarbeidet en ny grunnlovstraktat som det nå skal holdes folkeavstemming om i en rekke land. Den siste fasen av EUs felles økonomiske politikk er gjennomført ved at Euroen er innført i størstedelen av EU-området.

Et eventuelt tyrkisk EU-medlemskap kan medføre en ny, stor endring i Europa Et så tett og omfattende samarbeid mellom et stort, muslimsk land og et stort antall land med kristen kulturbakgrunn, vil kunne være et viktig brobyggende bidrag til fred, stabilitet og demokrati i regionen, samt dialog mellom kulturer og religioner.

Norges tilknytning til EU bygger i dag på EØS-avtalen og konsultasjonsordninger avledet av denne, samarbeidsformer innenfor NATO, samt samarbeid på politi- og justissektoren gjennom avtalen om norsk medlemskap i Schengen-samarbeidet. EØS-avtalen har vært positiv og viktig for Norge. Gjennom EØS-avtalen har norsk næringsliv med noen unntak hatt full tollfrihet og like konkurransevilkår på EU-markedet som bedrifter innen EU, samtidig som vi på de områdene EØS-avtalen omfatter har beskyttelse mot anti-dumpingstiltak. EØS er også rammen for et mellomstatlig samarbeid med EU på andre områder som blant annet miljø, utdanning, forskning, helse og kultur. Gjennom EØS-kontingenten bidrar vi til økonomisk og sosial utjevning i forhold til de nye medlemslandene i EU.

Det norske folk har ved 2 folkeavstemninger sagt nei til norsk EU-medlemskap. Arbeiderpartiet har begge ganger anbefalt at det beste for Norge er å bli medlem i EU. Landsmøtet i Arbeiderpartiet har konkludert med at vi bør søke samarbeid og innflytelse, og ikke stille oss utenfor et samarbeid som kan skape bedre grunnlag for økt politisk styring og bedre utjevning av velferden i Europa, og at et medlemskap gir en politisk innflytelse og deltakelse som ikke ivaretas gjennom EØS-avtalen. Tettere samarbeid og integrasjon i Europa er av virkemidlene som sikrer et fredelig kontinent. Dette er fortsatt Arbeiderpartiets syn.

Samtidig skal Arbeiderpartiet være et parti med rom for ulike syn i EU-debatten. Ved begge de tidligere folkeavstemmingene har en del av partiet, blant annet AUF, ment at det er best å ikke bli medlem av EU. Det er også situasjonen i dag. Begrunnelsen er hensynet til full sysselsetting, muligheten til å føre en sosialdemokratisk politikk i Norge og handlefrihet internasjonalt.

Arbeiderpartiet mener Norge må ha handlefrihet når det gjelder en eventuell medlemskapssøknad i neste stortingsperiode. En forutsetning for en slik ny søknad er en stabil tilslutning i folket. En eventuell søknad om medlemskap vil være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet mener en ny EU-søknad bør behandles på samme måte som tidligere, og vil respektere resultatet av en folkeavstemming.

Arbeiderpartiet vil:

En aktiv nordområdepolitikk

Norge må samarbeide med EU om en europeisk naboskapspolitikk som fremmer fred og demokrati i våre omgivelser. Det meste av norsk økonomisk sone til havs ligger nord for polarsirkelen. Det samme gjelder for en tredjedel av fastlandets kystlinje. Bevaring, høsting og videreforedling innen primærnæringene og særlig av de marine ressursene er av vital betydning for Nord-Norge, og fordrer også et nært samarbeid med Russland. Arbeiderpartiet vil satse mer på våre Nordområder, både politisk, økonomisk og sosialt på en måte som ivaretar miljøet og fremmer en langsiktig, fredelig utvikling i området. Folkelig deltakelse og samarbeid over landegrensene i nord er et viktig satsingsområde. Urfolksdimensjonen må vektlegges.

Arbeiderpartiet vil:

Ny sikkerhetspolitikk i en forandret verden

Mange sikkerhetspolitiske utfordringer melder seg med økende tyngde: terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen, regionale konflikter, skjøre statsdannelser og organisert kriminalitet. Dette må møtes med et bredt spekter av virkemidler, herunder bygging av retts- og politivesen, utvikling av sivile samfunn, demokratisering, humanitær innsats, langsiktig bistand, og militære midler. Vi må finne politiske løsninger på underliggende konflikter, og legge større vekt på forebyggende tiltak. Vi må bygge broer og samarbeid mellom ulike kulturer og religioner. Internasjonal styring og kamp mot fattigdom er viktig også av sikkerhetspolitiske hensyn. Skaper vi rettferdighet, skaper vi fred.

Norsk sikkerhetspolitikk skal bidra til å sikre Norges suverenitet og territorielle integritet. Dette skal skje både gjennom overvåkning og tilstedeværelse i norske områder, og gjennom deltakelse i internasjonale organer og operasjoner. Sikkerhetspolitikken må beskytte individene så vel som statene. Norge må bidra til å styrke internasjonale regler, normer og standarder. FN og regionale organisasjoner er våre viktigste instrumenter for å forebygge og hindre sosiale, økonomiske og politiske spenninger. Arbeiderpartiet bygger vår sikkerhetspolitikk på norsk medlemskap i NATO. Vi vil videreutvikle NATO-samarbeidet og styrke OSSEs og Europarådets arbeid for fredelig konfliktløsing, godt styresett, demokrati og menneskerettigheter. EU er i ferd med å utvikle en bred europeisk sikkerhetspolitikk med vekt på politisk samarbeid og andre virkemidler enn kun de rent militære. Arbeiderpartiet mener det er viktig at Norge følger med i denne utviklingen og deltar i samspillet mellom det europeiske og transatlantiske samarbeidet.

Norsk deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner må være klart og entydig forankret i folkeretten og FN. For å ivareta hjelparbeidernes og organisasjonenes sikkerhet er det viktig å skille klart mellom militær innsats og humanitær nødhjelp. Arbeiderpartiet vil samarbeide med EU, NATO og andre om kombinerte sivile og militære innsatser for å fremme menneskelig så vel som statlig sikkerhet. Deltakelse i FN-ledede fredsoperasjoner og styrking av FNs krisehåndteringsevne må prioriteres. Vi må derfor involvere oss mer i FNs operasjoner for fred.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv politikk for nedrustning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen. NATO må revurdere sin atomstrategi og redusere atomvåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken. Vårt mål er fullstendig avskaffelse av atomvåpen.

Arbeiderpartiet vil:

Norske forsvarsutfordringer

Forsvaret må tilpasse seg et moderne trusselbilde. Nye og mer sammensatte trusler øker behovet for et fleksibelt Forsvar som kan håndtere et bredt spekter av ulike oppgaver. Forsvaret må ha tilgjengelig operativt personell til innsats i kriser, konflikt og krig, ute og hjemme. Forsvaret skal ivareta vår nasjonale sikkerhet og trygge vår territoriale suverenitet. Samtidig må Norge bidra til fred og sikkerhet internasjonalt. Arbeiderpartiet vil fortsette å bygge vår totale sikkerhet på internasjonalt samarbeid og allmenn verneplikt.

Omstillingen i Forsvaret må fortsette, og ubalansene mellom drift og investeringer må rettes opp. Forsvaret har ikke i tilstrekkelig grad klart å frigjøre ressurser til nye oppgaver. Arbeiderpartiet skal være en pådriver for samsvar mellom Forsvarets struktur, oppgaver og de vedtatte finansielle rammer. Den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret må følges opp i perioden. Arbeiderpartiet sier nei til omfattende privatisering av Forsvarets støttefunksjoner. Vi vil fokusere på den ressurs som de ansatte og deres kompetanse utgjør for utviklingen av Forsvaret, og omstillingen i forsvaret skal skje i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Arbeiderpartiet vil:

Flyktninger og innvandring

Det er i dag millioner av flyktninger av verden i eksil. De er tvunget til å forlate hjemlandet på grunn av forfølgelse, krig og konflikt. Enda flere lever på flukt inne i sitt eget land. Mennesker på flukt risikerer fengsel, tortur og kanskje død på grunn av sine meninger eller stilling i samfunnet. Derfor slår internasjonal rett fast at mennesker i slike situasjoner har rett på beskyttelse.

Arbeiderpartiet står for en human, solidarisk og rettssikker flyktningpolitikk. Norge har en klar moralsk forpliktelse til å ta sitt ansvar for mennesker i nød. Vi bygger vår asyl- og flyktningpolitikk på internasjonale rettsprinsipper uttrykt gjennom menneskerettighetserklæringen og flyktningkonvensjonen. Her har vi forpliktet oss til å ta imot et visst antall kvoteflyktninger gjennom FN i tillegg til de som søker opphold på individuelt grunnlag. Skal flyktningpolitikken være rettferdig er det viktig å ha klare regler og internasjonalt samarbeid. Grunnløse asylsøknader og misbruk av asylordningen må hindres slik at det ikke får ødelegge for de som har et faktisk behov for beskyttelse.

Norsk innvandringspolitikk er regulert. Arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området må ha kompetanse det er særlig behov for. Arbeiderpartiet vil opprettholde dette kravet. Samtidig må vi ikke bidra til å tappe fattige land for verdifull arbeidskraft. Utvidelsen av antall EU-land, har imidlertid muliggjort en arbeidsinnvandring i større omfang enn tidligere. Arbeiderpartiet er positiv til den nye arbeidskraftinnvandringen som kommer som en følge av EU utvidelsen, og mener at de må bys de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere. For å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår overholdes ved arbeid i Norge, vil vi ta initiativ til en bred vurdering av om lovverk og virkemidler knyttet til utstasjonering av arbeidstakere, allmenngjøring av tariffavtaler, håndheving og kontroll er hensiktsmessig utformet.

Arbeiderpartiet vil: