24.04.95 - 25.04.95

Royal Christiania Hotel, Oslo

LANDSSTYREMØTE 24/4-95

Møtet behandlet følgende saker:

Møtet vedtok tre uttalelser med følgende overskrifter.:

"Styrk Husbanken som virkemiddel i en sosialdemokratisk boligpolitikk"

En bevisst satsing gjennom Husbanken har gjort at de fleste i dag har reell mulighet til å skaffe seg egen bolig i et godt bomiljø. Husbanken skal opprettholdes og forbedres som det viktigste virkemiddel i Arbeiderpartiets boligpolitikk. Overføringene til boligformål gjennom Husbanken skal minst opprettholdes på dagens nivå.

Husbanken skal være en bank for folk flest. Den skal tilby lav rente og gunstige lånevilkår til folk som vil skaffe seg en bolig med alminnelig standard, uten å stille krav til inntekt og egenkapital. Samtidig må det prioriteres virkemidler rettet mot de som trenger ekstra støtte. Husbanken skal bidra til å holde boligbyggingen oppe på et høyt og stabilt nivå.

Arbeiderpartiet vil at Husbanken skal tilby både fastrentelån og lån med flytende rente. Rentevilkårene knyttes til statlig opplåning i pengemarkedet. Slik vil Husbanken både ha et tilbud til de som ønsker stabile lånebetingelser, og være mer konkurransedyktig i forhold til endringer i markedsrenten.

Utfordringen framover er særlig å legge forholdene bedre til rette for tusenvis av unge som skal etablere seg med egen bolig. Målet er at alle førstegangsetablerere som har behov for det skal kunne få tilbud om etableringslån.

Det er nødvendig med en styrking av innsatsen i byfornyelsen for å bekjempe forslumming og dårlige levekår.

For å møte disse utfordringene ønsker Arbeiderpartiet å vri midler fra subsidiene som ligger i dagens ordning med rentetrapp til mer direkte tilskudd.

Vi vil:

"Trygghet i hverdagen"

Trygghet i hverdagen er Arbeiderpartiets parole foran høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Det kan bare skapes gjennom et samspill mellom den nasjonale og lokale politikken.

Arbeiderpartiet står for utbygging, nytenking og prioritering. Bare slik kan vi sikre velferd og bedre tjenestetilbud i et samfunn som forandrer seg.

Arbeid for alle er Arbeiderpartiets fremste mål

Arbeidsledigheten er fortsatt alt for høy. Derfor er kampen mot ledigheten Arbeiderpartiets fremste oppgave. Solidaritetsalternativet gir resultater. Antallet sysselsatte stiger og ledigheten går ned.

Arbeiderpartiet vil holde fast ved hovedpilarene i solidaritetsalternativet: Den solidariske inntektspolitikken og en styrking av den offentlige sektoren. Like viktig er den tredje pilaren: Styrking av utdanningstilbudene, flere lærlingeplasser, voksenopplæring, omskolerings- og arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsmarkedstiltakene skal fortsatt ligge på et høyt nivå. Det må gjøres en særlig innsats overfor langtidsledige, for å unngå at mange blir varig utestengt fra arbeidsmarkedet.

Ungdomsgarantien skal utvides til å gjelde alle under 25 år.

De som har arbeid sikrer gjennom moderate inntektsoppgjør fortsatt lav prisstigning og rentenivå, og styrker bedriftenes stilling. Dette gir grunnlag for realvekst i kommunenes inntekter. Slik skapes flere arbeidsplasser både i privat og offentlig sektor.

Arbeiderpartiet vil i samarbeid med LO lage en handlingsplan for likelønn. Vi vil oppfordre partene i arbeidslivet til å prioritere likelønn innenfor rammen av en solidarisk inntektspolitikk.

Løft mindretallet og styrk helse- og pleietilbudet

Arbeiderpartiet vil sikre velferdsstaten og bygge den videre ut.

De som ikke har nytt godt av den samme velferdsøkningen som flertallet skal prioriteres. Dette gjelder først og fremst langtidsledige. Situasjonen for enslige forsørgere skal forbedres gjennom økte kontantutbetalinger, over en kortere periode enn i dag. Oppfølgingen av den enkelte med tilbud om utdanning og jobbsøking skal forbedres og forsterkes.

Arbeiderpartiet vil tilføre helse og sosialsektoren mer penger. I helsesektoren vil vi ha bedre samarbeid, både mellom sjukehus og mellom forvaltningsnivåer. Pasientrettighetene skal forbedres gjennom fritt sjukehusvalg innenfor regioner, rett til fornyet vurdering hos annen lege og pasientombud i alle fylker.

Eldreomsorgen må omfatte tilbud om hjemmebasert omsorg, trygde- og omsorgsboliger og sjukehus. Omsorgsboliger med tilbud om heldøgns omsorg og pleie skal være ett av de viktigste elementene i framtidas tilbud.

Målet om barnehageplass til alle som ønsker det, skal nås før år 2000. Dette krever en særlig satsing på plasser for aldersgruppen 0-3 år.

6-års reformen vil jevne ut forskjeller i læringsevne og læringsvilje som har bakgrunn i ulike oppvektsmiljøer, sosiale vilkår og ulik økonomi i barnefamiliene. Tidligere skolestart gir lenger grunnutdanning og dermed et mer likt utgangspunkt for videre utdanning. Arbeiderpartiet vil sørge for at kommunene sikres de nødvendige økonomiske rammer som intensjonene i reformen krever.

En sterk velferdsstat krever orden i økonomien. Dersom underskuddene får lov til å vokse er det velferdsordningene som blir skadelidende. Arbeiderpartiet vil bygge opp et oljefond som skal bidra til å sikre investeringer i nye arbeidsplasser og trygge folketrygden i framtida.

Velferdsstaten må videreutvikles. Ordninger som ikke fungerer og behov som ikke dekkes, kan tvinge fram private løsninger og slik være en trussel mot vår felles velferd. Arbeiderpartiet vil reformere velferdsordningene fordi vi ønsker en sterk velferdsstat også i framtida.

Den enkeltes innflytelse over eget velferdstilbud skal øke. Brukerne skal tas med på råd både ved utforming og gjennomføring av tilbud.

Den fremste kvaliteten ved den norske velferdsstaten er at det ikke er størrelsen på lommeboka som regulerer tilgangen til utdanning, helse omsorg og ulike trygdeordninger. Arbeiderpartiet er en garantist for at dette viktige prinsippet oprettholdes.

Alle skal ha rett til trygghet i hjem, skole og på gata

Vold og annen kriminalitet er i første rekke en tragedie for de som rammes direkte. Men det utfordrer også trygghetsfølelsen i samfunnet som helhet - og troen på vårt felles norm- og verdigrunnlag. Mye av den skjulte volden begås i hjemmene. Svært ofte kjenner overgriper og offer hverandre godt.

Kampen mot vold, mobbing og kriminalitet må være en viktig del av vår velferdspolitikk.

Det finnes ikke en enkelt årsak til økningen i vold. Derfor kan trygghet bare skapes gjennom en kombinasjon av forebyggende arbeid, reaksjoner på lovbrudd, samt tiltak som kan bringe innsatte tilbake til et lovlydig liv.

Arbeiderpartiet vil:

Vi vil ha en bærekraftig utvikling

Vår ide om solidaritet omfatter også solidaritet med kommende generasjoner. Vår viktigste oppgave i årene som kommer vil bli å forene målet om arbeid for alle med en bærekraftig utvikling. Det innebærer blant annet at vi må vri forbruk og produksjon i retning av tjenester, omsorg og mer tid til hverandre. Dette står ikke i motsetning til arbeid for alle. Kampen for full sysselsetting, høyere livskvalitet og bærekraftig utvikling henger sammen.

Arbeider for en bærekraftig utvikling og reduksjon i utslippene krever tiltak både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arbeiderpartiet vil:

Arbeiderpartiets hovedoppgaver er å: