29. mars 2001

Høyres Stortingsgruppe

Erna Solberg:

Kommunene må få sin del av selskapsskatten!

Høyre fremmet i Stortinget i dag forslag om at kommunene igjen skal få inntekter fra selskapsskatten. Stortingsflertallet vedtok i 1998, etter forslag fra sentrumsregjeringen, at hele selskapsskatten skulle tilfalle staten. Konsekvensen av at selskapsskatten ble gjort til en ren statlig skatt er at kommunene mistet viktige incitamenter for å legge forholdene til rette for lokal næringsutvikling. Det innebærer en trussel mot den fremtidige verdiskapningen når kommunene får lite direkte økonomisk igjen for å legge til rette for næringsvirksomhet.

Ved en gjeninnføring av kommunal selskapsskatt må systemet utformes slik at hele skatten ikke bare tilfaller de kommunene som har konsernhovedkvarteret. Det må utarbeides fordelingskriterier som gir en mer rettferdig fordeling av selskapsskatten enn tidligere. Kommunal selskapsskatt vil sikre redusert overføringsavhengighet og høyere lokal finansiering av kommunenes inntekter. Det vil bidra til økt selvstendighet i kommunene og styrking av lokaldemokratiet.

”Når Senterpartiet på sitt landsmøte i mars har endret standpunkt og igjen vil at kommunene skal få inntekter fra selskapsskatten, har det oppstått en ny politisk situasjon. Er de andre sentrumspartiene enige med Senterpartiet, vil det nå være et flertall for igjen å gi kommunene en andel av selskapsskatten,” sier Erna Solberg.