Oslo, den 19. mai 2000

Erna Solberg

Kommentar til kommuneøkonomien:

Regjeringen beveger seg sakte, men i rett retning!

Det er behov for større handlingsrom for det kommunale selvstyret og et mer rettferdig inntektssystem. I så måte går Regjeringens forslag rett vei, men de går uhyre sakte. Fra Høyre fikk gjennomslag for at inntektssystemet må baseres på objektive kriterier og det såkalte Rattsø-utvalget ble nedsatt, til hovedendringene er gjennom ført vil det med regjeringens forslag ta totalt 13 år. Begrepet "ting tar tid" bekreftes ettertrykkelig av Regjeringen forslag, sier Høyres kommunalpolitisk talskvinne Erna Solberg, som en kommentar til Regjeringens fremlegg.

Endringene i inntektssystemet bør komme raskere, og det må bl.a. tas hensyn til den opphoping av sosiale problemer som skjer i de større byene som gir særskilte økonomiske belastninger. I tillegg må spørsmålet om kostnader knyttet til store endringer i befolkningen i en kommune - både fraflytting og vekstproblemene belyses nærmere i forhold til inntektssystemet. I dag tar ikke inntektssystemet hensyn til dette.

Høyre er skuffet over at Regjeringen nok en gang ikke vil fastsette den kommunale skattøren i forbindelse med kommuneøkonomi-behandlingen om våren. Vage ønsker om å øke skattens andel av kommuneinntektene blir lite troverdig. Like vanskelig er det å vurdere om regjeringens forslag til 4 milliarder i vekst for kommunesektoren vil bli reelt når man ikke vet om dette finansieres gjennom skatte- og avgiftsøkninger som igjen vil ramme kommunesektoren selv. Skal kommuneøkonomien bedres i årene fremover, må staten holde igjen på skatte- og avgiftsøkningene.

Hovedinntrykket er likevel at Høyre kan diskutere kommuneøkonomi med Arbeiderpartiet fordi strukturendringene går i vår retning. På mange områder kommer Arbeiderpartiet ett til to år etter med forslag Høyre har tatt opp:

I 2 år har Høyre foreslått at tapskompensasjonen må nedtrappes, nå foreslår Regjeringen det.

I fjor foreslo vi å fjerne 14 øremerkede tilskudd tilsvarende 1 milliard i kommuneøkonomi. Da stemte de i mot. Nå fremmer de fjerning av 14 øremerkede tilskudd.

For over 2 år siden foreslo vi en gjennomgang av statens sektorlover og rammeverk overfor kommunene for å få forenklinger. Nå vil Regjeringen gjennomføre det, men er lite konkret.