Organisasjonsundersøkelsen 2005
Database med profileringsmuligheter på den nye Organisasjonsveven


{{Organisasjonens navn}} #IdNr

Takk for at De vil ta Dem bryet med å svare på vår spørreundersøkelse.

Skjemaet henvender seg til landsomfattende norske organisasjoner av ulik størrelse og med ulike typer formål. Dette kan innebære at ikke alle spørsmålene oppfattes som like relevante for hver enkelt organisasjon. Vi håper likevel at skjemaet besvares etter beste evne. Utfyllingen skjer ved at det markeres for svaralternativ som best uttrykker organisasjonens tilstand.

Spørreskjemaet består av 8 sider, men det går ganske raskt å besvare mange av spørsmålene. Det er ikke nødvendig å fylle ut alle sidene i spørreskjemaet på en gang. Når De eventuelt går inn igjen i skjemaet, oppgir De passordet på nytt og blar Dem fram til aktuell side. Skjemaet vil da være forhåndsutfylt med allerede besvarte spørsmål. Merk at De også kan endre allerede besvarte spørsmål.

Skjemaet er delt i fire hoveddeler:
I de tre første delene er det stilt spørsmål som er ment til bruk i analyser av organisasjonene. Disse opplysningene vil bli behandlet strengt konfidensielt og vil ikke bli offentliggjort sammen med organisasjonens navn.

I fjerde og siste del ønsker vi opplysninger som kan være med på å profilere organisasjonens aktiviteter utad. Disse opplysningene blir lagret i en database sammen med andre organisasjoners profiler for presentasjon på den nye Organisasjonsveven (www.nsd.uib.no/data/polsys/orgveven). Målgruppen for denne informasjonen er først og fremst publikum generelt, men også media, offentlig sektor og politikere som vil orientere seg om organisasjonene i Norge.

Dette er en utskriftsvennlig versjon av det elektroniske spørreskjemaet.

Merk at følgebrev til undersøkelsen og hjelpetekster følger til sist i spørreskjemaet.

#IdNr WebSide 1 / 8
DEL 1 - MEDLEMMER OG INTERESSER

Spørsmålene i del 1 vil bare bli brukt til statistisk analyse: Enkeltorganisasjoners svar vil ikke bli offentliggjort.


A1 Hvor mange medlemmer (inkludert støttemedlemmer) har organisasjonen i følgende medlemsskategorier?
Vennligst skriv 0 (null) dersom organisasjonen ikke har medlemmer i en kategori.
Personer (direkte og indirekte gjennom tilsluttede foreninger og lag)
Bedrifter
Andre landsomfattende organisasjoner
Annet
A2 Dersom De har oppgitt antall medlemmer i kategorien annet, vennligst spesifiser hva denne kategorien omfatter i feltet under.
A3 Hvis Deres organisasjon har bedrifter som medlemmer, omtrent hvor mange arbeidsplasser representerer disse bedriftene tilsammen?

A4 Er organisasjonen medlem av noen annen norsk organisasjon som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde?
Ja Nei
Hvis nei, gå videre til spørsmål B1.

A5 Hvis ja, hvor mange andre norske organisasjoner er Deres organisasjon tilsluttet?

B1 Hvilke gruppers interesser ivaretar Deres organisasjon?
Ranger gruppene nedenfor slik at den viktigste angis ved 1, den nest viktigste ved 2 osv.
De nåværende medlemmers interesser
Nåværende og potensielle medlemmers interesser
Befolkningsgrupper som ikke tilhører organisasjonens medlemskrets
Hele samfunnet

B2 Hvordan vurderer De betydningen av følgende strategier for å oppnå organisasjonens målsetninger?
Ranger gruppene nedenfor slik at den viktigste angis ved 1, den nest viktigste ved 2 osv.
Søke innflytelse på politikernes beslutninger
Søke innflytelse på forvaltningens/embets- og tjenestemennenes beslutninger
Søke høye medlemstall og et høyt aktivitetsnivå blant medlemmene
Søke innflytelse på bedrifters beslutninger
Søke støtte i befolkningen

#IdNr WebSide 2 / 8
DEL 2 - SAMFUNNSKONTAKTER

Spørsmålene i del 2 vil bare bli brukt til statistisk analyse: Enkeltorganisasjoners svar vil ikke bli offentliggjort.

Myndighetskontakt


C1 Har Deres organisasjon regelmessig kontakt med sentrale offentlige myndigheter?
Ja Nei

C2 Har Deres organisasjon regelmessig kontakt med...
…Stortinget / stortingskomiteene? Ja Nei
...stortingsrepresentanter / partigrupper? Ja Nei
...regjeringen? Ja Nei
...departementene? Ja Nei
...direktorat / ytre etater? Ja Nei

C3 Hvor ofte har organisasjonen kontakt med...
…Stortinget / stortingskomiteene? Daglig Ukentlig Månedlig Årlig
...stortingsrepresentanter / partigrupper? Daglig Ukentlig Månedlig Årlig
...regjeringen? Daglig Ukentlig Månedlig Årlig
...departementene? Daglig Ukentlig Månedlig Årlig
...direktorat / ytre etater? Daglig Ukentlig Månedlig Årlig

C4 Hvilken betydning har kontakten med…
…Stortinget/ stortingskomiteene? Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
...stortings-representanter/ partigrupper? Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
...regjeringen? Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
...departementene? Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
...direktorat/ ytre etater? Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten

Departement

C5 Hvilke departementer er det viktigst for Deres organisasjon å ha kontakt med?
Marker de inntil tre viktigste.
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Moderniseringsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor

Partier

C6 Hvor ofte har Deres organisasjon kontakt med representanter for følgende partier?
Arbeider-partiet Ukentlig Månedlig Årlig Sjeldnere eller aldri
Fremskritts-partiet Ukentlig Månedlig Årlig Sjeldnere eller aldri
Høyre Ukentlig Månedlig Årlig Sjeldnere eller aldri
Kristelig Folkeparti Ukentlig Månedlig Årlig Sjeldnere eller aldri
Senterpartiet Ukentlig Månedlig Årlig Sjeldnere eller aldri
Sosialistisk Venstreparti Ukentlig Månedlig Årlig Sjeldnere eller aldri
Kystpartiet Ukentlig Månedlig Årlig Sjeldnere eller aldri
Venstre Ukentlig Månedlig Årlig Sjeldnere eller aldri

#IdNr WebSide 3 / 8

Offentlige utvalg

D1 Er Deres organisasjon representert i noe utvalg, råd, styre, komite eller kommisjon oppnevnt av regjering eller departement?
Ja Nei
Hvis nei, gå videre til spørsmål E1

D2 Hvis ja, hvor mange slike utvalg er Deres organisasjon representert i?
D3 Vennligst oppgi navn på disse utvalg, råd, styrer, komiteer eller kommisjoner nedenfor.
Utvalg 1
Utvalg 2
Utvalg 3
Utvalg 4
D4 Dersom flere enn 4, skriv inn resten nedenfor.

D5 Hvilken betydning har organisasjonens representasjon i offentlige utvalg, råd, styrer, komiteer eller kommisjoner?
Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten

D6 Hvilken betydning har organisasjonens representasjon i offentlig utvalg i dag sammenlignet med for fem til ti år siden?
Større Samme Mindre

D7 Hvilken betydning har organisasjonens representasjon i offentlig utvalg sammenlignet med mer uformelle kontakter med offentlige myndigheter?
Representasjon i offentlige utvalg har størst betydning Uformelle kontakter har størst betydning Begge deler har samme betydning

Høringer

E1 Hvor mange ganger har Deres organisasjon fått tilsendt saker/utredninger på høring fra departementene de siste tre årene?
Vennligst skriv 0 (null) dersom organisasjonen ikke har fått tilsendt saker/utredninger på høring i dette tidsrommet.

E2 Hvor mange ganger har Deres organisasjon deltatt på høringer i Stortinget/ stortingskomiteene de siste tre årene?
Vennligst skriv 0 (null) dersom organisasjonen ikke har deltatt på høringer i Stortinget/ stortingskomiteene i dette tidsrommet.

#IdNr WebSide 4 / 8

F1 Har Deres organisasjon en spesiell avdeling/person(er) med ansvar for kontakt med offentlige myndigheter?
Ja Nei
Hvis nei, gå videre til spørsmål F3.

F2 Hvis ja, hvor mange arbeider med dette?

F3 Har Deres organisasjon benyttet eksterne konsulenter/rådgivere/profesjonelle lobbyister i forbindelse med påvirkning av offentlige myndigheter?
Vi tenker her på personer som driver konsulent- eller lobbyvirksomhet for forskjellige kunder, men som ikke er tillitsvalgt i eller står i noe fast arbeidsforhold til organisasjonen.
Ja Nei
Hvis nei, gå videre til spørsmål G1.

F4 Hvis ja, oppgi antall ganger siste tre år nedenfor.
F5 Hvor mange ganger av disse deltok de eksterne konsulentene/rådgiverne/profesjonelle lobbyistene i den direkte kontakten med offentlige myndigheter?

Mediekontakt

G1 Hvor ofte er Deres organisasjon i kontakt med media?
Omfatter omtale/intervju/innlegg og lignende, men også generell kontakt som ikke medfører direkte mediedekning.
Ukentlig Månedlig Årlig Sjeldnere eller aldri
Hvis aldri, gå videre til spørsmål H1 på neste side.

G2 Hvilken betydning har kontakten med media?
Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
G3 Hvilken betydning har kontakten med media i dag sammenlignet med for fem til ti år siden?
Større Samme Mindre

#IdNr WebSide 5 / 8

Initiativ og gjennomslag

H1 Hvem tar vanligvis initiativet dersom organisasjonen har kontakt med…
...Stortinget/ stortingskomiteene? Som oftest egen organisasjon Som oftest Stortinget / stortingskomiteene Omtrent like mye hver
...stortings-representanter/ partigrupper? Som oftest egen organisasjon Som oftest stortingsrepresentanter / partigrupper Omtrent like mye hver
…regjeringen? Som oftest egen organisasjon Som oftest regjeringen Omtrent like mye hver
...departementene? Som oftest egen organisasjon Som oftest departementene Omtrent like mye hver
...direktorat/ ytre etat? Som oftest egen organisasjon Som oftest direktorat / ytre etat Omtrent like mye hver
…media? Som oftest egen organisasjon Som oftest media Omtrent like mye hver

H2 Hvor lett/vanskelig vil De si at det er å få gehør for organisasjonens syn…
…i Stortinget/ stortingskomiteene? Svært lett Nokså lett Nokså vanskelig Svært vanskelig
…blant stortings-representanter/ partigrupper? Svært lett Nokså lett Nokså vanskelig Svært vanskelig
…i regjeringen? Svært lett Nokså lett Nokså vanskelig Svært vanskelig
…i departementene? Svært lett Nokså lett Nokså vanskelig Svært vanskelig
…i direktorat/ ytre etat? Svært lett Nokså lett Nokså vanskelig Svært vanskelig
…i media? Svært lett Nokså lett Nokså vanskelig Svært vanskelig

H3 Hvor ofte har innspill fra Deres organisasjon ført til…
…at regjeringen har foretatt mindre endringer i forslag/retningslinjer? Svært ofte Nokså ofte Av og til Aldri
…at regjeringen har foretatt større endringer i forslag/retningslinjer? Svært ofte Nokså ofte Av og til Aldri
…at regjeringen har fremmet forslag i Stortinget? Svært ofte Nokså ofte Av og til Aldri
…at stortingsrepresentanter har stillt spørsmål i Stortinget? Svært ofte Nokså ofte Av og til Aldri
…at stortingsrepresentanter har fremmet private forslag/ Dokument 8-forslag i Stortinget? Svært ofte Nokså ofte Av og til Aldri
…merknader/kommentarer i innstillinger fra stortingskomiteene? Svært ofte Nokså ofte Av og til Aldri
…at Stortinget har vedtatt mindre endringer i forhold til regjeringens forslag/retningslinjer? Svært ofte Nokså ofte Av og til Aldri
…at Stortinget har vedtatt større endringer i forhold til regjeringens forslag/retningslinjer? Svært ofte Nokså ofte Av og til Aldri

#IdNr WebSide 6 / 8

Internasjonal kontakt

I1 Har Deres organisasjon en spesiell avdeling/person(er) med ansvar for kontakt med internasjonale organisasjoner og myndigheter?
Ja Nei
Hvis nei, gå videre til spørsmål I3.

I2 Hvis ja, hvor mange arbeider med dette i…
…Norge?
…andre land?

I3 Er Deres organisasjon tilsluttet noen internasjonal organisasjon, inklusive nordiske organisasjoner?
Ja Nei
Hvis nei, gå videre til spørsmål J1.

I4 Hvis ja, hvor mange internasjonale organisasjoner er Deres organisasjon tilsluttet?

J1 I hvilken grad vil De si at organisasjonens mål og virksomhet påvirkes av internasjonale forhold som internasjonale/mellomstatlige forhandlinger, avtaler og organisasjoner?
Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten

J2 Hvilken betydning har de følgende internasjonale/mellomstatlige organisasjoner og avtaler for Deres organisasjons mål og virksomhet?
FN/underorganisa- sjoner av FN Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
WTO Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
EU Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
EØS-avtalen Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
Nordisk Råd Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
OECD Svært stor Nokså stor Nokså liten Svært liten
J3 Dersom det er andre internasjonale organisasjoner/avtaler som er viktig for Deres organisasjon, vennligst oppgi hvilke nedenfor.

J4 Prøver organisasjonen på noen måte å øve innflytelse på internasjonale forhold som påvirker dens mål og virksomhet?
Flere svar mulig
Ja, via norske myndigheter
Ja, via internasjonale organisasjoner som egen organisasjon er medlem av
Ja, gjennom direkte påvirkning på internasjonale og mellomstatlige avtaler, forhandlinger og organisasjoner
Nei

#IdNr WebSide 7 / 8
DEL 3 - ORGANISASJON

Spørsmålene i del 2 vil bare bli brukt til statistisk analyse: Enkeltorganisasjoners svar vil ikke bli offentliggjort.

Organisasjonsstruktur


K1 Hvilke valgte organer har organisasjonen?
Flere svar mulig.
Styre Arbeidsutvalg Representantskap Rådsforsamling Andre

K2 Hvor mange representanter sitter i…
...styret?
...arbeidsutvalget?
...representantskapet?
...rådsforsamlingen?
...andre valgte organer?

K4 Hva slags sentralt sekretariat har Deres organisasjon?
Eget sekretariat
Sekretariat i hovedorganisasjon
Sekretariat sammen med andre organisasjoner
Formann/sekretær deltidsansatt
Sekretariat hos praktiserende jurist
Annen deltidsordning
Sekretariatsarbeidet utføres på frivillig basis

K6 Hvor mange årsverk utføres tilsammen av hel- og deltidsansatte som lønnes over organisasjonens budsjett?
Dette inkluderer hovedssekretariat/hovedkontor, underavdelinger/distriktskontor og utlandet.

Økonomi

L1 Hva var de samlede inntekter for Deres organisasjon siste år?
L2 Omtrent hvor mye av inntektene (i %) kommer fra…
Vennligst skriv 0 (null) dersom organisasjonen ikke har inntekter i en kategori.
...kontingent?
...gaver (inkludert testamentariske gaver) og innsamlinger?
...offentlige tilskudd?
...tilskudd fra hoved/fellesorganisasjon?
...salg (billetter, varer, tjenester o.l.), utleie (lokaler, utstyr o.l.) og annen forretningsvirksomhet?
…lotterier (inkludert spilleautomater)?
...annet?
L3 Dersom De har oppgitt inntekter i kategorien annet, vennligst spesifiser kategorien nedenfor.

#IdNr WebSide 8 / 8
DEL 4 - ORGANISASJONSPROFIL

Svarene i denne delen vil bli brukt til å presentere organisasjonen på internett.
Organisasjonen kan reserve seg mot en slik profilering på slutten av denne siden. Informasjonen vil da bli behandlet konfidensielt. Vi ber dem uansett svare på spørsmålene.


O1 Vennligst fyll inn organisasjonens…
navn
(eventuelle) forkortelse av navn
stiftelsesår
postboks el. gateaddresse
postnummer
poststed
telefonnummer
internettaddresse
e-post addresse
viktigste publikasjon
organisasjons- nummer

O2 I hvilken av de følgende kategoriene vil De si at Deres organisasjon hører hjemme?
Dersom flere kategorier er aktuelle, velg de inntil tre viktigste.
Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst
Industri, håndverk
Handel
Bank og forsikring, transport og service
Arbeidsgiverorganisasjoner
Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner
Produktivitet og teknikk
Vitenskap, kultur, internasjonalt arbeid
Humanitære- og sosiale organisasjoner
Idretts-, ungdoms- og fritidsorganisasjoner
Religiøse organisasjoner
Politiske parti, opplysningsorganisasjoner
Forsknings- og utviklingsorganisasjoner

O3 Vennligst gi en kort beskrivelse (inntil 200 ord) av organisasjonen, dens formål og virksomhet.

P1 Er Deres organisasjon bygd opp med geografiske underenheter?
Flere svar mulig.
Ja, på kommune/lokalt nivå
Ja, på fylkes/krets nivå
Ja, på landsdelsnivå
Nei

P2 Hvis Deres organisasjon har andre landsomfattende organisasjoner som medlemmer, vennligst oppgi navnene på disse nedenfor.
Organisasjon 1
Organisasjon 2
Organisasjon 3
Organisasjon 4
P3 Dersom flere enn 4, skriv inn resten nedenfor.

P4 Hvis Deres organisasjon er medlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde, vennligst oppgi navnene på disse organisasjonene nedenfor.
Organisasjon 1
Organisasjon 2
Organisasjon 3
P5 Dersom flere enn 3, skriv inn resten nedenfor.

P6 Hvis Deres organisasjon er medlem av internasjonale organisasjoner, vennligst oppgi navnene på disse nedenfor.
Organisasjon 1
Organisasjon 2
Organisasjon 3
P7 Dersom flere enn 3, skriv inn resten nedenfor.

Q1 Har det siden 1992 skjedd noen form for organisasjonsendringer i Deres organisasjon?
Flere svar mulig
Andre organisasjoner er innlemmet i vår organisasjon
Vår organisasjon er sammenslått med andre (likeverdige) organisasjoner
Vår organisasjon er ny som følge av at en tidligere organisasjon ble delt i flere (likeverdige) organisasjoner
Vår organisasjon er ny som følge av at den har gått ut fra en annen organisasjon
Deler av vår organisasjon er utskilt til ny(e) organisasjon(er)
Vår organisasjon har kun endret navn (uten organisasjonsendring)
Vår organisasjon er oppløst
Ingen endringer
Hvis det ikke har skjedd noen endringer, gå videre til spørsmål R1.

Q2 Dersom noen av disse endringene har skjedd i Deres organisasjon, vennligst beskriv endringen(e) og oppgi tidspunkt(ene) nedenfor.

R1 Ønsker Deres organisasjon å bli presentert med profilinformasjon fra denne siden (spørsmål O1-O3, P1-P7 og Q1-Q2) på Organisasjonsveven?
Hvis nei, vil denne informasjonen bli behandlet konfidensielt.
Ja Nei

R2 Hvis ja, hvilken målform ønsker De på organisasjonsprofilen?
Bokmål
Nynorsk

Tilbakemelding
Svarene nedenfor vil selvfølgelig bli behandlet konfidensielt.

R3 Med tanke på fremtidig kontakt ønsker vi til slutt å vite…
hvem som har fylt ut skjemaet
e-post addressen til utfylleren

R4 Dersom De har kommentarer til skjemaet og undersøkelsen ber vi dem skrive dem inn nedenfor.

VEDLEGG

Følgebrev

Organisasjonsundersøkelsen 2005
Database med profileringsmuligheter på den nye Organisasjonsveven


{{Organisasjonens navn}} #IdNr

Som del av et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd gjennomfører Rogalandsforskning (RF) og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) nå en spørreundersøkelse blant landsomfattende organisasjoner. Undersøkelsen er i hovedsak en oppfølging av spørreundersøkelser som tidligere er gjennomført i organisasjonene med 5 – 10 års mellomrom – første gang i 1964 og siste gang i 1992.

De tidligere utsendte spørreskjemaene har i stor grad vært konsentrert om forskningsrelevante problemstillinger omkring det norske organisasjonssamfunnet. De tre første delene i årets skjema inneholder også forskningsrelevante spørsmål. Disse vil bli behandlet konfidensielt og bare bli presentert på en slik måte at enkeltorganisasjoner ikke kan identifiseres. I tillegg til dette vil vi denne gangen (i del 4) også be om informasjon som kan profilere organisasjonen utad (mht. aktivitetsområder, internettadresse, kontaktinformasjon m.m.). Denne informasjonen vil bli lagt ut på den nye Organisasjonsveven – forutsatt at organisasjonen ønsker det. Målgruppen er først og fremst det allmenne publikum som på denne måten lettere kan finne fram til organisasjoner som arbeider med saker av interesse. I tillegg vil også representanter for mediene, offentlige myndigheter, politikere og andre lettere kunne finne fram til organisasjoner av interesse for dem. Denne informasjonen vil senere bli oppdatert etter hvert som organisasjonene finner behov for det.

Organisasjonsveven finner De på:
www.nsd.uib.no/data/polsys/orgveven/

Skjemaet sendes til omtrent 1000 landsomfattende organisasjoner. Det sendes ett skjema til hver organisasjon og den eller de som fyller ut skjemaet svarer på vegne av organisasjonen.

Selve spørreskjemaet er lagt ut på Internett, på et eget passordbeskyttet område for hver av organisasjonene som inngår i undersøkelsen. Vi ber om at skjemaet utfylles av en person i lederstilling eller en annen som kjenner organisasjonen godt.

For at undersøkelsen skal bli pålitelig og representativ er det viktig at så mange som mulig svarer. Vi er spesielt interessert i at Deres organisasjon svarer fordi den også deltok i forrige undersøkelse i 1992. Vi håper derfor at dere kan ta dere tid til å fylle ut det elektroniske skjemaet slik at svarene kan lagres direkte i vår database. For å unngå unødig purring ber vi Dem fylle ut skjemaet innen xxxxx.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskningsassistent Gunnar Thesen, tlf. 51 87 51 70 (e-post: Gunnar.Thesen@rf.no). Ta kontakt med ham dersom skjemaet ikke kan besvares elektronisk. I så fall vil De få en papirutgave som kan besvares og sendes til oss i posten.

Vi håper at dere finner å kunne samarbeide om dette og takker på forhånd for svar.

NB:
Lenken til det elektroniske spørreskjemaet:
https://extweb3.nsd.uib.no/data/polsys/Sp/RegSpSkjema.cfm?Spraak=&Pr=Org2005&IdUt=xxxx

Passord som må benyttes for å komme inn på det elektroniske skjemaet:
xxxxx

Vennlig hilsen

Hilmar Rommetvedt Gunnar Thesen
forskningsleder forskningsassistentLenker:
www.rf.no/
www.nsd.uib.no/


Kontaktinformasjon Rogalandsforskning:
Rogalandsforskning
Postboks 8046
4068 Stavanger

Telefon: Sentralbord 51 87 50 00
Telefax: 51 87 52 00
E-post: Gunnar.Thesen@rf.no

Organisasjonsnr.: NO 950 884 800 MVA

Hjelpetekst