This page in English

Hva må jeg informere om?

Personopplysningsloven stiller ikke krav til om informasjonen gis skriftlig eller muntlig, men det kan i mange tilfeller være en fordel for både forsker og utvalg at informasjonen er gitt skriftlig. Det er vanlig å utforme et informasjonsskriv der man forespør om deltakelse og informerer om studien. Vi anbefaler at du bruker vår mal for informasjonsskriv.

Informasjon til den som skal samtykke må minst omfatte:

 • innledning med forespørsel om deltakelse
 • hvilke metoder som skal benyttes for å innhente opplysninger, og hva disse innebærer for deltageren
 • hvilken institusjon som er behandlingsansvarlig
 • daglig ansvarligs (forskers, eventuelt student og veileders) kontaktopplysninger
 • prosjektets formål og hva opplysningene skal brukes til
 • at det er frivillig å delta og at man kan trekke seg så lenge studien pågår uten at man må oppgi grunn
 • når prosjektet skal avsluttes og hva som skal skje med personopplysningene da: sletting, anonymisering eller videre lagring

I noen tilfeller er det også relevant å oppgi informasjon om følgende:

 • At opplysningene behandles konfidensielt.
 • Hvem som har tilgang til personidentifiserbare data
 • At prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS (eventuelt at prosjektet er innvilget konsesjon av Datatilsynet dersom det er tilfellet)
 • Dersom en institusjon (sykehus, skole, NAV eller lignende) formidler kontakten med utvalget, bør det opplyses om dette, og understrekes at forsker/student ikke kjenner de som forespørres sin identitet før de eventuelt samtykker til deltakelse
 • For pasienter og andre i avhengighetsforhold må det opplyses om at det ikke får innvirkning på deres forhold til behandlere eller andre, dersom de ikke vil delta i studien eller senere velger å trekke seg
 • Dersom opplysningene innhentes fra andre kilder enn forskningsdeltakeren selv (registre, journaler eller lignende), må det opplyses om hvilke opplysninger som innhentes, og hvor de innhentes fra
 • Det må oppgis at foresatte/verge har rett til å på forhånd se spørreskjema/intervjuguide som skal forelegges en umyndig
 • Det må beskrives hvordan konfidensialitet og i hvilken form opplysningene oppbevares; direkte personidentifiserbart eller avidentifisert
 • Dersom personopplysninger skal lagres etter prosjektslutt, må det opplyses om formålet for videre lagring (for eksempel oppfølgingsstudier), hvor lenge personopplysningene skal lagres og endelig tidspunkt for anonymisering eller sletting.
 • Dersom personopplysninger skal utleveres til andre, må det oppgis til hvem.
 • Dersom personopplysninger skal overføres til utlandet må dette beskrives, og det må beskrives hvor og hvorfor data skal overføres. Dersom opplysningene skal utleveres til land utenfor EU, skal det informeres om at landet ikke har personvernlovgivning som anses tilfredsstillende i europeisk sammenheng.
 • Hvis prosjektet får ekstern finansiering, må det opplyses om hvem som finansierer prosjektet.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)