This page in English Oppdatert i henhold til GDPR

 

Informasjon og samtykke

Må jeg informere utvalget?

Du har som hovedregel informasjonsplikt overfor personen(e) du skal innhente personopplysninger om. Retten til informasjon er en grunnleggende rettighet som er forankret i personvernlovgivningen. Dette gjelder uavhengig av kravet til å innhente samtykke.

I utgangspunktet skal informasjon gis individuelt (for eksempel via brev/e-post). Dersom individuelt varsel ikke er mulig, kan det være aktuelt å informere kollektivt (for eksempel i avis/medlemsblad, oppslag på institusjon, internettside eller oppslag i området der det skal observeres).

Hvordan informerer jeg?

Informasjon skal gis skriftlig eller elektronisk. Kun i spesielle tilfeller kan det være aktuelt med muntlig informasjon, dersom en deltaker ber om det. Du må utarbeide et informasjonsskriv der du forespør om deltakelse og informerer om studien. Informasjonen må være utarbeidet i en forståelig og lett tilgjengelig form med et klart og enkelt språk. Se hva du må informere om, og benytt gjerne vår mal for informasjonsskriv.

Må jeg innhente samtykke fra utvalget?

Som hovedregel bør det innhentes samtykke fra utvalget. For at samtykket skal være gyldig, må det være frivillig, spesifikt, informert og uttrykkelig. Det betyr at den som spørres om å delta må forstå hva samtykket gjelder samt hvilke konsekvenser samtykke til deltakelse i forskningen får.

Hvordan innhenter jeg samtykke?

Personvernlovgivningen stiller ikke krav til om samtykke gis skriftlig eller muntlig, men du må kunne dokumentere at samtykke er innhentet.

Det bør benyttes kryssingsbokser (i tillegg til underskrift) i prosjekter som er lagt opp slik at deltakeren kan velge å samtykke til noen deler av studien uten å delta på alt (for eksempel spørreskjema, men ikke intervju), eller det skal innhentes opplysninger fra andre kilder, spesielt når taushetsplikten oppheves for at opplysninger om deltakeren kan utleveres.


Finnes det unntak for informasjonsplikten?

I hovedsak vil det kun være aktuelt å unnta fra informasjonsplikten dersom du samler inn opplysningene fra andre enn den registrerte selv (for eksempel ved registerstudier, observasjonsstudier, internettforskning, eller når det innhentes opplysninger om tredjepersoners om ikke selv deltar).

Følgende punkter kan være aktuelle ved vurdering av unntak fra informasjon:

  • utvalgets størrelse (flere tusen personer)
  • om du har tilgang til direkte personidentifiserbare opplysninger
  • datamaterialets omfang og karakter (antall variabler/grad av sensitiv informasjon)
  • etiske betraktninger

Det må som hovedregel anses som umulig eller uforholdsmessig vanskelig å informere, og det skal derfor svært mye til før det kan unntas.

Dersom du ønsker fritak fra innhenting av samtykke og/eller fritak fra plikten til å informere, må du begrunne dette godt i meldeskjemaet.

Finnes det unntak for innhenting av samtykke?

Tilfeller hvor det kan være aktuelt å frita fra innhenting av samtykke er for eksempel:

En fellesnevner er at du henter inn opplysninger fra andre kilder enn personen selv, og at du dermed ikke er i kontakt med vedkommende. Selv om det unntas fra innhenting av samtykke, må du likevel vurdere å gi informasjon.

Dersom du ønsker unntak fra innhenting av samtykke og/eller fritak fra plikten til å informere, må du begrunne dette godt i meldeskjemaet.

Sist endret: Wed Jun 13 10:58:37 CEST 2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)