This page in English

Informasjon og samtykke

Må jeg informere utvalget?

Du har som hovedregel informasjonsplikt overfor personen(e) du skal innhente personopplysninger om. Dette er en grunnleggende rettighet som er forankret i norsk lov. Informasjonsplikten gjelder uavhengig av kravet til å innhente samtykke.

I utgangspunktet skal informasjon gis individuelt (f.eks. via brev/epost). Dersom individuelt varsel ikke er mulig, kan det være aktuelt å informere kollektivt (f.eks. i avis/medlemsblad, oppslag på institusjon, internettside, oppslag i området der det skal observeres).

Må jeg innhente samtykke fra utvalget?

Hovedregelen er at du må innhente samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må det være frivillig, uttrykkelig og informert. Det betyr at den som spørres om å delta må forstå hva samtykket gjelder, og hvilke konsekvenser samtykke til deltakelse i forskningen får.

Hvordan informerer jeg og innhenter samtykke?

Loven stiller ikke krav til om informasjon og samtykke gis skriftlig eller muntlig, men det er vanlig å utforme et informasjonsskriv der man forespør om deltakelse og informerer om studien. Se hva du må informere om, og benytt gjerne vår mal for informasjonsskriv.


Finnes det unntak for informasjonsplikten?

I hovedsak vil det kun være aktuelt å unnta fra informasjonsplikten dersom du samler inn opplysningene fra andre enn den registrerte selv (f.eks. ved registerstudier, observasjonsstudier, internettforskning, eller når det innhentes opplysninger om tredjepersoners om ikke selv deltar).

Følgende punkter kan være aktuelle ved vurdering av unntak fra informasjon:

  • utvalgets størrelse (flere tusen personer)
  • om du har tilgang til direkte personidentifiserbare opplysninger
  • datamaterialets omfang og karakter (antall variabler/grad av sensitiv informasjon)
  • etiske betraktninger

Det må som hovedregel anses som umulig eller uforholdsmessig vanskelig å informere, og det skal derfor svært mye til før det kan unntas.

Dersom du ønsker fritak fra innhenting av samtykke og/eller fritak fra plikten til å informere, må du begrunne dette godt i meldeskjemaet.

Finnes det unntak for innhenting av samtykke?

Tilfeller hvor det kan være aktuelt å frita fra innhenting av samtykke er for eksempel:

En fellesnevner er at du henter inn opplysninger fra andre kilder enn personen selv, og at du dermed ikke er i kontakt med vedkommende. Selv om det unntas fra innhenting av samtykke, må du likevel vurdere å gi informasjon.

Dersom du ønsker unntak fra innhenting av samtykke og/eller fritak fra plikten til å informere, må du begrunne dette godt i meldeskjemaet.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)