This page in English

Registerstudier

Med registerstudier menes behandlinger av data fra etablerte registre. Det er særlig registre i Statistisk sentralbyrå, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet, samt de sentrale helseregistrene, som er mye brukt i forskning.

Søknad om nødvendige forhåndsgodkjenninger

  • Du må ha en vurdering/tilrådning fra personvernombudet, eventuelt konsesjon fra Datatilsynet, dersom data utlevert fra ett eller flere registre er personidentifiserende (som oftest indirekte personidentifiserbare opplysninger). Merk at for de fleste registre gjelder dette også avidentifiserte opplysninger, det vil si at forsker hverken har tilgang til direkte eller indirekte personidentifiserende opplysninger, men hvor registeret lagrer en koblingsnøkkel. Helseforskningsprosjekter skal godkjennes av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). I tillegg må du sende meldeskjema til personvernombudet og få konsesjon fra Datatilsynet før utlevering av data fra IPLOS, Reseptregisteret og Abortregisteret.
  • Dersom registeropplysningene er taushetsbelagte, må du søke dispensasjon fra taushetsplikten fra rett instans, hvis du ikke innhenter samtykke fra de registrerte. Som regel søkes dispensasjon fra det aktuelle fagdepartementet/direktorat eller REK/Helsedirektoratet (for helseopplysninger innsamlet i helsevesenet).
  • Du må søke registereiere om tillatelse til tilgang på data.
  • For tilgang til registerdata fra SSB er det som regel tilstrekkelig å søke tillatelse direkte fra SSB, dette gjelder data SSB bruker til statistikk, som data om befolkning, utdanning, sysselsetting og trygd.

Utforming av søknader

Ved en eventuell konsesjonsplikt utformer vi konsesjonssøknaden sammen med deg. Vi sender deretter konsesjonssøknaden til Datatilsynet.

Vi anbefaler at du sender søknad til de ulike instansene samtidig.

Husk følgende i alle søknader:

  • Det er svært viktig at du utformer alle søknader likt, med samme beskrivelse av variabler, fremgangsmåte for kobling og hvor identifiserbart datasettet vil være. Ellers vil tillatelsene ikke være dekkende for prosjektet, og det kan bli problemer med datatilgang.
  • Variabellisten skal være oversiktlig, med (forståelige) navn på variabler, variabelverdier og hvilke registre de hentes fra.
  • Ikke søk om mer detaljerte variabler enn det er behov for i analysene. Variabellisten skal bare inneholde variabler som er nødvendig for formålet, og variabelverdiene skal være så grovkategorisert som mulig.
  • Vær særlig oppmerksom på at følgende variabler ofte er identifiserende: fødselsår/dato, bosteds-/arbeids-/føde-/dødskommune, landbakgrunn, datoer for vedtak/behandling og institusjon. Disse bør grovkategoriseres hvis mulig. Hvis det er nødvendig med nøyaktige opplysninger, bør dette begrunnes godt ut fra formålet med prosjektet.
  • Søknadene må være tydelige på om datasettet vil inneholde indirekte personidentifiserende opplysninger. Ikke skriv at datasettet utleveres avidentifisert ("anonymt på forskers hånd") dersom analysene ikke kan gjennomføres uten detaljerte (identifiserende) bakgrunnsopplysninger om enkeltindivider.

Sist endret: Mon Mar 27 08:44:59 CEST 2017

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)