Kvalitetssikring i utdanningssektoren

Personopplysningsforskriften § 7-20 hjemler unntak fra melde- og konsesjonsplikt for "Behandling av personopplysninger om (...) studenter som skjer i medhold av (...) universitets- og høgskoleloven eller etter samtykke fra den enkelte (...)."

Av Universitets- og høgskoleloven § 1-6 fremgår det at: "Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring".

Det innebærer at f.eks. spørre- og intervjuundersøkelser blant studenter og dokumentanalyse av studentarbeider kan unntas meldeplikt når formålet er å evaluere og kvalitetssikre undervisningen/studietilbudet.

Det er utdanningsinstitusjonen selv som må vurdere om behandlingen av personopplysninger skjer i medhold av universitets- og høgskoleloven, slik at unntak fra meldeplikten kan gjøres gjeldende.

Vi minner om at personopplysningslovens øvrige bestemmelser gjelder, selv om behandlingen kan unntas meldeplikt. Det innebærer bl.a. at det som en hovedregel skal innhentes aktivt, informert og frivillig samtykke, med mindre behandlingen har annet hjemmelsgrunnlag. Det innebærer også at behandlingsansvarlig institusjon skal ha oversikt over behandlingene og internkontroll med at disse oppfyller kravene i personopplysningsloven.

Sist endret: Wed Mar 22 15:56:03 CET 2017

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)