This page in English

Våre brukere

Nedenfor vises en oversikt over institusjonene som har NSD som sitt personvernombud for forskning. Forskere og studenter ved disse institusjonene skal melde sine forskningsprosjekter til personvernombudet hvis prosjektet er meldepliktig.

  Universiteter

 • Nord universitet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • NTNU
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger

  Vitenskapelige høgskoler

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Molde
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Stiftelsen Det teologiske menighetsfakultet
 • VID vitenskapelig høgskole

  Høgskoler

 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Forsvarets høgskole
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for ledelse og teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • NLA Høgskolen AS
 • Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
 • Politihøgskolen
 • Rudolf Steinerhøyskolen
 • Samisk høgskole
 • Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology AS

  Instituttsektoren

 • Agderforskning
 • CICERO Senter for klimaforskning
 • CMI Chr. Michelsens Instiutt
 • Flymedisinsk institutt
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • GenØk - Senter for Biosikkerhet
 • Havforskningsinstituttet
 • Helseutvalget Sammen for bedre homohelse
 • Institutt for fredsforskning
 • Institutt for samfunnsforskning
 • International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)
 • KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
 • KUN senter for kunnskap og likestilling
 • Learn Lab
 • Møreforsking AS
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
 • NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
 • NILU - Norsk institutt for luftforskning
 • Nofima AS
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Nordlandsforskning AS
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • Northern Research Institute Tromsø AS (Norut)
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • Proba samfunnsanalyse
 • Rambøll Management Consulting AS
 • Rogaland A-senter as
 • RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Senter for økonomisk forskning AS
 • SINTEF
 • SINTEF Raufoss Manufacturing AS
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Telemarksforsking
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trøndelag Forskning og Utvikling AS
 • Uni Research AS
 • Unirand AS
 • Vestlandsforsking
 • Østfoldforskning AS
 • Østlandsforskning

  Andre organisasjoner

 • Husbanken
 • ideas2evidence
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Oslo Economics
 • Oslo Kommune
 • Senter for internasjonalisering av utdanning SIU
 • Statped

  Helsesektoren

 • Apokus AS
 • Beitostølen Helsesportsenter
 • Blå Kors Haugaland A - Senter AS
 • Borgestadklinikken - Blå Kors Sør SA
 • Finnmarkssykehuset
 • FRAMBU senter for sjeldne diagnoser
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse Vest RHF
 • Lade BehandlingsSenter Blå Kors
 • Laerdal Medical AS
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
 • Nordlandssykehuset HF
 • Opptreningssenteret i Finnmark
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
 • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Solli Distriktspsykiatriske Senter
 • St. Olavs Hospital
 • Steffensrud Rehabiliteringssenter AS
 • Stiftelsen Bergensklinikkene
 • Stiftelsen Betanien Bergen
 • Stiftelsen CatoSenteret
 • Stiftelsen SOR
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (TK Vest)
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
 • Tyrilistiftelsen
 • Valnesfjord Helsesportssenter
 • Viken senter for psykiatri og sjelesorg

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)