Høringsuttalelser fra NSD

Høringsuttalelse - Forskningsettikkloven

NSD gir sin tilslutning til forslaget om en endring i forskningsetikkloven og mener at tydeliggjøringen av institusjonenes ansvar for forskningsetikken vil bidra til å oppfylle lovens formål. Dette er også i tråd med utviklingen i det norske lovverket på personvernområdet og den kommende personvernforordningen og bygger opp under den organiseringen man per i dag har i forskningssektoren på området. (30.10.2015). [les uttalelsen]

Høring - Forskningsetiske retningslinjer

NSD har hatt en gjennomgang av de reviderte Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi samt Forskningsetiske retningslinjer for Internettforskning. Generelt mener vi at skillet mellom lovverk og etikk burde vært gjort klarere i retningslinjene, og at det enkelte steder vises for mye til det juridiske når det heller burde vært fokus på etikk. (18.9.2015). [les uttalelsen]

Uttalelse - EU-parlamentet har vedtatt forslag om ny personvernlovgivning

Parlamentets mandat for forhandlinger med de nasjonale myndighetene (forhandlingsmandatet) ble vedtatt den 21. oktober 2013 i Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Viktige forskningsbestemmelser er tatt inn igjen i lovforslaget i tråd med EU-kommisjonens forslag. Det er imidlertid foretatt endringer i EU-kommisjonens forslag som kan få negative konsekvenser for deler av forskningen (27.3.2014). [les uttalelsen]

Høring - Ny helseregisterlov

NSD er svært positiv til at Departementet gjennom en revidering av helseregisterloven vil forenkle regelverket og bedre vilkårene for forskning og kvalitetssikring. Vi ser imidlertid behov for enkelte presiseringer i lovforslaget. Det er viktig at ny helseregisterlov gir klare føringer på hvilke tillatelser som er nødvendig for ulike typer forsknings- og kvalitetsregistre. Blant annet bør mulighetene og vilkårene for unntak fra konsesjonsplikt tydeliggjøres (17.10.2013). [les uttalelsen]

Uttalelse - EU-parlamentets endringsforslag til nye personvernregler

I desember 2012 offentliggjorde Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs i Europa-parlamentet den såkalte Albrecht-rapporten. Komiteens endringsforslag fremstår som betydelig mindre forskningsvennlig enn EU-kommisjonens opprinnelige forslag til ny forordning for behandling og overføring av personopplysninger, og har skapt betydelig uro og bekymring i brede forskningsmiljøer i Europa. Årsaken er at rapporten foreslår å fjerne en rekke særbestemmelser for forskning som i dag gir forskningen en privilegert stilling i europeisk personvernlovgivning og sikrer forskningen gode arbeidsbetingelser (6.5.2013). [les uttalelsen]

Høring – EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

NSD mener at forslaget til forordning slik det foreligger ikke medfører dramatiske endringer for norsk forsknings rammevilkår, da forskningssektoren allerede har implementert flere av de virkemidler som nå foreslås, blant annet ordningen med personvernombud som gjøres obligatorisk på gitte vilkår. Forslaget har en forskningsvennlig karakter, da de fleste viktige særbestemmelsene videreføres, tydeliggjøres og styrkes (15.6.2012). [les uttalelsen]

Høring – Etterkontroll av personopplysningsloven

NSD mener at en videreføring av dagens personvernombudsordning er svært viktig i forhold til å fremme god forskning som oppfyller etiske standarder og juridiske krav til personvern og informasjonssikkerhet (03.07.2009). [les uttalelsen]

Høring – forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning og forslag om endring i registerforskriftene og forvaltningslovforskriften

NSD bemerker spesielt at de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk må kunne ettergodkjenne prosjekter og at det er viktig at den nye helseforskningsloven med tilhørende forskrifter bidrar til en forenkling av systemet slik intensjonen er (23.04.09). [les uttalelsen]

Høring – utkast til forskrift gitt i forskningsetikkloven

NSD gir sin tilslutning til forskriftens formål og mener at forskriften vil bidra til å klargjøre komitésystemets virksomhet og saksgang og den enkelte komités ansvarsområde (16.04.2007). [les uttalelsen]

Høring – Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, jus og teologi

Personvernombudet for forskning har ikke funnet det nødvendig å kommentere forslaget til reviderte retningslinjer utover den del som omhandler konsesjons- og meldeplikt (15.06.2005).

Høring – NOU 2005: 1 God forskning bedre helse

NSD er kritisk til Nylenna-utvalgets forslag til ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning (04.05.2005). [les uttalelsen]

Høring – forslag til endring av behandling av personopplysninger

NSD ser det som svært positivt at Datatilsynet nå foreslår en videre nedbygging av konsesjonsplikten under forutsetning av at prosjekter i stedet meldes til et personvernombud (16.12.2004). [les uttalelsen]

Høring – lovhjemling av etikkomiteer og nasjonalt utvalg for uredelighet i forskning

NSD gir sin tilslutning til forslaget om en egen lov for de forskningsetiske komiteene (nasjonale og regionale), og er tilfreds med at dette hovedsakelig vil innebære en kodifisering av dagens system med de forskningsetiske komiteene som uavhengige rådgivende forvaltningsorgan uten beslutningsmyndighet (07.10.2004). [les uttalelsen]

Høring – utkast til forskrift til forvaltningsloven om rådet for taushetsplikt og forskning

NSD mener at mandatet for arbeidet i Rådet for taushetsplikt og forskning må bli klarere på når en sak skal forelegges Rådet (20.02.2004). [les uttalelsen]

 

Kontakt Personvernombudet: Tlf 55 58 21 17 (tast 1) • personvernombudet@nsd.no