Problemer med å logge inn?

NB! Innlogging til Meldingsarkivet er kun for ledelse og administrativt ansatte som er utpekt av institusjonen.

Meldingsarkivet

Institusjoner som inngår avtale med NSD om personvernombudsordningen får tilgang til Meldingsarkivet. Meldingsarkivet er rettet mot ansatte som har ansvar for kontroll og dokumentasjon av bruk av personopplysninger i forskning. Meldingsarkivet er derfor tilgangsregulert, og institusjonen utpeker selv hvilke personer som skal ha tilgang. Meningen er at brukertilgangen skal følge den ansattes reelle ansvar for internkontroll i virksomheten.

Formålet med Meldingsarkivet er at det skal bli lettere for institusjonen å påse at personopplysningene behandles i tråd med vilkårene i personopplysningsloven. Slik fungerer Meldingsarkivet som et nyttig verktøy i institusjonens kontinuerlige arbeid med internkontroll i egen forskningsvirksomhet. Les mer om institusjonens ansvar for internkontroll.

Hva inneholder Meldingsarkivet?

I Meldingsarkivet får institusjonen løpende oversikt over hvordan personopplysninger behandles i egne forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter som er meldt til personvernombudet. Prosjektene følges fra forsker/student har sendt inn melding til personvernombudet før oppstart, gjennom eventuelle endringer i prosjektopplegget, og frem til prosjektene avsluttes og personopplysningene slettes eller lagres videre i tråd med nødvendige tillatelser. Meldingsarkivet inneholder detaljert informasjon om det enkelte prosjekt, bl.a. om formål, utvalg, datakilder og type opplysninger, lagringsform, hjemmelsgrunnlag osv., samt alle relevante saksdokumenter. Via en enkel søkeside kan institusjonen hente ut lister over prosjekter som oppfyller bestemte kriterier, f.eks. liste over prosjekter som skal anonymisere data innen utgangen av året. Hensikten er at institusjonen på en enkel måte skal finne fram til prosjektinformasjon som er relevant for det praktiske arbeidet med internkontroll.

Meldingsarkivet som styrings- og kontrollredskap

Meldingsarkivet inneholder systematisk og kontinuerlig oppdatert dokumentasjon på hvordan personopplysninger behandles til forskningsformål. Dette gir institusjonen gode muligheter til å føre aktivt tilsyn med sine prosjekter underveis, og kontrollere at vilkårene for behandlingen av personopplysninger er oppfylt. Meldingsarkivet er et nyttig redskap både for stikkprøvekontroll av enkeltprosjekter, og for analyser av hvilke tiltak institusjonen bør iverksette på lengre sikt for å ivareta sine forpliktelser som behandlingsansvarlig. Meldingsarkivet er også et godt hjelpemiddel når Datatilsynet gjennomfører etterkontroll i form av stedlig tilsyn eller brevkontroll. Meldingsarkivet er derfor et styrings- og kontrollredskap som på flere måter bistår forskningsinstitusjonene i å oppfylle sine forpliktelser som behandlingsansvarlig.