NSD – Norsk senter for forskningsdata søker

Administrerende direktør

NSD - Norsk senter for forskningsdata AS er et av verdens største nasjonale arkiv for forskningsdata og har høy internasjonal anseelse. NSD arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og utarbeider teknologiske løsninger. Målet er å gi forskere tilgang til data uten vesentlige juridiske, økonomiske eller praktiske hindringer. NSDs personverntjeneste behandler prosjektsøknader fra rundt 150 institusjoner og gir råd om personvern til forskere og studenter.

NSD er en tverrfaglig forskningstjeneste og tilbyr data og tjenester som fremmer og forbedrer mulighetene for empirisk forskning. NSDs faglige tyngdepunkt ligger i norsk samfunnsforskning, men senteret betjener også en rekke andre fagområder, bl.a. humaniora, medisin og miljøfag. Samtidig utvikles nye fagområder, særlig innen tilrettelegging av registerdata. Prinsippet om åpen tilgang, likebehandling og deling av forskningsdata (Open Access-prinsippet) er styrende for all virksomhet.  NSD er et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet, har vel 100 ansatte og er lokalisert i Bergen.

For mer informasjon, se  www.nsd.no

Kunnskapsledelse – ledende kompetansemiljø for dataforvaltning og tjenesteyting overfor forskningssektoren

Nåværende administrerende direktør i går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Vår nye toppleder vil få ansvar for å fortsette utviklingen av NSD som et nasjonalt arkiv for forskningsdata i verdensklasse. I samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører skal NSD kontinuerlig drive utviklingsarbeid for å styrke sin posisjon som dataforvalter, tjenesteyter for forskningssektoren og som nasjonalt kompetansesenter for personvern i forskning.

Administrerende direktørs ansvar og oppgaver:

 • Utvikle NSD i samsvar med strategi og handlingsplaner
 • Synliggjøre, tydeliggjøre og fremme NSDs samfunnsoppdrag og de oppgaver organisasjonen utøver på vegne av eier, UH- og forskningssektoren
 • Dialog og samarbeid med ledelse og fagmiljøer i sektoren
 • Relasjonsbygging og myndighetskontakt
 • Representere NSD i nasjonale og internasjonale fora
 • Være en motiverende leder og videreutvikle den gode samhandlingen internt
 • Videreutvikle og styrke samarbeidet med viktige samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til utviklingen av felles europeisk forskningsinfrastruktur innenfor rammen av CESSDA og ESS i samarbeid med andre forskningsinfrastrukturer
 • Sikre trygg langsiktig finansiering fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder

Aktuelle kandidater bør ha:

 • Høyere utdanning
 • Ledererfaring på strategisk nivå fra relevant kunnskapsmiljø
 • Forståelse for dagens og morgendagens utfordringer og muligheter innen dataforvaltning, infrastruktur- og datatjenester for forskning
 • Overordnet IKT-forståelse
 • God kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og forskningssystemet nasjonalt og internasjonalt
 • Kjennskap til aktuelle nasjonale og internasjonale finansieringskilder
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Kjennskap til juridiske og etiske rammeverk
 • Forståelse for økonomi og virksomhetsstyring
 • Evne til å manøvrere i det forskningspolitiske landskapet
 • Utviklingsorientert, tydelig og handlekraftig

Kunnskapssektoren er i endring. NSD søker en administrerende direktør med erfaring fra omstilling og endringsledelse.

Andre opplysninger:

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. For ytterligere informasjon kan også styreleder Petter Aasen, tlf. 995 29 024 kontaktes. Søknad med CV merket 46006 registreres via www.amropdelphi.no så snart som mulig og senest innen 16. november 2017.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)